Công ty cổ phần là gì? Khái niệm và đặc điểm công ty cổ phần

Công ty cổ phần là gì? Khái niệm và đặc điểm công ty cổ phần

Công ty cổ phần là gì? Đặc điểm của công ty cổ phần như thế nào. Bài viết sau luật sư LawKey sẽ chia sẻ cho bạn về loại hình công ty CP.

Công ty cổ phần là gì?

Theo pháp luật tại Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2020, Công ty cổ phần ( Công ty CP ) là doanh nghiệp, trong đó :– Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần ;

– Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

– Cổ đông chỉ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những khoản nợ và nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài khác của doanh nghiệp trong khoanh vùng phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp ;– Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng ủy quyền cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp lao lý tại khoản 3 Điều 120 và khoản 1 Điều 127 của Luật này .– Công ty cp có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp .– Công ty cp có quyền phát hành cổ phần những loại để kêu gọi vốn .>> Xem thêm : Những điều cần quan tâm khi xây dựng công ty cổ phần

Một số đặc điểm cơ bản về công ty cp

Công ty cp có rất nhiều đặc thù đặc biệt quan trọng khác với những mô hình doanh nghiệp khác .

Về cổ đông công ty 

Thành viên công ty cp được gọi là những cổ đông. Cổ đông là những người chiếm hữu tối thiểu một cổ phần của công ty .Pháp luật chỉ lao lý về số cổ đông công ty cổ phần tối thiểu là 03 và không số lượng giới hạn số lượng tối đa. Điều này giúp công ty cp hoàn toàn có thể lan rộng ra số lượng thành viên tuỳ theo nhu yếu của mình .

Vốn điều lệ của công ty 

Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời gian ĐK xây dựng doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần những loại đã được ĐK mua và được ghi trong Điều lệ công ty .Vốn điều lệ của công ty cp được chia thành những phần bằng nhau gọi là CP. Tổ chức hoặc cá thể tham gia vào công ty bằng cách mua CP, hoàn toàn có thể mua một hoặc nhiều CP .>> Xem thêm : Vốn điều lệ công ty cổ phần

Các loại cổ phần

Theo pháp luật tại Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2020, có những loại cổ phần như sau :– Cổ phần đại trà phổ thông ;– Cổ phần tặng thêm. Cổ phần khuyễn mãi thêm có những loại sau :+ Cổ phần khuyễn mãi thêm biểu quyết : Chỉ có tổ chức triển khai được nhà nước ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần khuyến mại biểu quyết+ Cổ phần khuyến mại cổ tức ;+ Cổ phần khuyến mại hoàn trả ;+ Cổ phần khuyến mại khác do Điều lệ công ty lao lý .Người được quyền mua cổ phần khuyễn mãi thêm cổ tức, cổ phần khuyến mại hoàn trả và cổ phần khuyến mại khác do Điều lệ công ty lao lý hoặc do Đại hội đồng cổ đông quyết định hành động .Xem thêm : Cổ phần tặng thêm cổ tức và cổ phần khuyễn mãi thêm hoàn trả

Đặc điểm về tư cách pháp nhân

Theo Bộ luật dân sự năm ngoái thì một tổ chức triển khai được công nhận là pháp nhân khi cung ứng đủ những điều kiện kèm theo sau :– Được xây dựng hợp pháp ;– Có cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai ngặt nghèo ;– Có gia tài độc lập với cá thể, tổ chức triển khai khác và tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bằng gia tài đó ;– Nhân danh mình tham gia những quan hệ pháp lý một cách độc lập .Công ty cp có rất đầy đủ tư cách pháp nhân. Công ty chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những khoản nợ của công ty. Công ty hoàn toàn có thể trở thành nguyên đơn hoặc bị đơn dân sự trong những tranh chấp dân sự, thương mại nếu có. Công ty có quyền sở hữu tài sản riêng. Các cổ đông chỉ được chiếm hữu cổ phần công ty chứ không sở hữu tài sản của công ty .

Chế độ chịu trách nhiệm của công ty cp 

Chế độ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm của công ty cổ phần là chính sách nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn :– Công ty sẽ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bằng hàng loạt gia tài công ty .– Cổ đông chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những khoản nợ bằng số vốn góp vào công ty .Xem thêm :: Cơ cấu tổ chức triển khai quản trị công ty cổ phần

Khả năng huy động vốn 

So với những mô hình công ty khác, công ty cổ phần có năng lực kêu gọi vốn linh động. Giống như những mô hình công ty khác, công ty cp hoàn toàn có thể kêu gọi vốn từ những khoản vay tổ chức triển khai, cá thể trong và ngoài nước. Ngoài ra công ty cp hoàn toàn có thể kêu gọi vốn bằng cách phát hành CP, trái phiếu .+ Cổ phiếu là chứng từ do công ty cp phát hành, bút toán ghi sổ hoặc tài liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số ít cổ phần của công ty đó. Việc phát hành CP là một điểm mạnh mà công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn không có được .+ Công ty cp có quyền phát hành trái phiếu, trái phiếu quy đổi và những loại trái phiếu khác theo lao lý của pháp lý và Điều lệ công ty .Cơ chế kêu gọi vốn linh động này là một trong những ưu điểm. Cá nhân, tổ chức triển khai xây dựng công ty cp để họ hoàn toàn có thể dữ thế chủ động hơn về nguồn vốn khi có nhu yếu .Xem thêm : Phân biệt CP và trái phiếu

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông gồm toàn bộ cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định hành động cao nhất của công ty cp .Đại hội đồng cổ đông có những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :– Thông qua khuynh hướng tăng trưởng của công ty ;– Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán ; quyết định hành động mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần ;– Bầu, không bổ nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên ;– Quyết định góp vốn đầu tư hoặc bán số gia tài có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35 % tổng giá trị gia tài được ghi trong báo cáo giải trình kinh tế tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không pháp luật một tỷ suất hoặc một giá trị khác ;– Quyết định sửa đổi, bổ trợ Điều lệ công ty ;– Thông qua báo cáo giải trình kinh tế tài chính hằng năm ;

– Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

– Xem xét và giải quyết và xử lý những vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban trấn áp gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty ;– Quyết định tổ chức triển khai lại, giải thể công ty ;– Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo pháp luật của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty .

Hội đồng quản trị công ty cổ phần 

Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định hành động, thực thi những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị trải qua quyết định hành động bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy quan điểm bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty pháp luật. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết .Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Điều lệ công ty lao lý đơn cử số lượng thành viên Hội đồng quản trị. Thành viên hội đồng quản trị do đại hội đồng cổ đông công ty bầu .Hội đồng quản trị bầu một thành viên của hội đồng quản trị làm quản trị hội đồng quản trị>> Xem thêm : Cơ cấu tổ chức triển khai công ty cổ phần

Thủ tục thành lập công ty cổ phần

Để xây dựng công ty cp nhanh gọn, rất đầy đủ theo lao lý pháp lý, thủ tục xây dựng công ty cổ phần phải tuân thủ những bước sau :

Bước 1 : Thu thập thông tin và soạn thảo hồ sơ

Sau khi những luật sư LawKey tư vấn kỹ càng cho Quý khách về pháp lý của Công ty cổ phần. Chúng tôi sẽ xin thông tin và soạn thảo hồ sơ chuẩn để Quý khách hàng ký .Các thông tin quan trọng cần chú ý quan tâm so với việc xây dựng công ty cp :– Tên công ty và cách đặt tên công ty đúng mực, đẹp, dễ nhớ ;– Ngành nghề kinh doanh thương mại ĐK. Lưu ý ngành nghề kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo .– Trụ sở địa chỉ công ty phải đúng mực số nhà, ngõ, tên đường, xã phường, quận huyện, tỉnh, thành phố .– Vốn điều lệ. Vốn điều lệ tối thiểu của một số ít ngành nghề hay còn gọi là vốn pháp định .

Bước 2: 

Nộp hồ sơ trực tuyến

Người đại diện thay mặt theo pháp lý của công ty cổ phần hoặc người được chuyển nhượng ủy quyền ( Luật LawKey ) kê khai, nộp hồ sơ xây dựng công ty cp trên Cổng thông tin vương quốc về ĐK doanh nghiệp .Cơ quan ĐK kinh doanh thương mại tiếp đón hồ sơ và trả thông tin ( Phiếu hẹn hiệu quả ) qua email .Phòng Đăng ký kinh doanh thương mại thụ lý hồ sơ và thông tin tác dụng xử lý hồ sơ đến doanh nghiệp qua email trong thời hạn 03 ngày .

Bước 3: Nộp hồ sơ bản cứng trực tiếp và nộp phí, lệ phí

Nếu nhận được thông tin hồ sơ hợp lệ từ Bước 2, đại diện thay mặt doanh nghiệp nộp hồ sơ bản cứng trực tiếp lên Phòng ĐK kinh doanh thương mại. Đồng thời, nộp phí, lệ phí ( nếu có ) và ĐK hình thức nhận hiệu quả : chuyển phát về trụ sở hoặc nhận trực tiếp tại bộ phận một cửa .Cơ quan ĐK kinh doanh thương mại tiếp đón hồ sơ bản gốc, kiểm tra hồ sơ và thông tin việc cấp Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp, mã số dự kiến qua mail cho người nộp hồ sơ .

Bước 4: Khắc con dấu doanh nghiệp và công bố mẫu con dấu

Doanh nghiệp tự phong cách thiết kế, khắc dấu hoặc thuê đơn vị chức năng được cấp phép triển khai nhưng phải bảo vệ chứa hai nội dung tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp. Con dấu doanh nghiệp không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với những cơ quan nhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập. Sau khi khắc dấu xong phải công bố mẫu dấu mới được sử dụng .

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần bao gồm

– Giấy ý kiến đề nghị Đăng ký doanh nghiệp ;– Điều lệ Công ty ;– Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư quốc tế ; Danh sách người đại diện thay mặt theo ủy quyền so với cổ đông quốc tế là tổ chức triển khai– Bản sao hợp lệ những sách vở sau đây :– Giấy tờ xác nhận cá thể so với trường hợp người xây dựng doanh nghiệp là cá thể ;– Quyết định xây dựng hoặc Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp là tổ chức triển khai ;Xem thêm : Hồ sơ xây dựng công ty cổ phần

Dịch vụ thành lập công ty cổ phần

Sử dụng dịch vụ xây dựng công ty cổ phần của LawKey, người mua sẽ nhận được phân phối những nội dung sau :

Tư vấn và giải đáp vướng mắc về công ty cổ phần

– Tư vấn về khái niệm và đặc thù công ty cp .– Ưu điểm yếu kém khi xây dựng công ty cp .– Tư vấn cách đặt tên công ty .– Tư vấn vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh thương mại .– Tư vấn về pháp lý, thủ tục, hồ sơ xây dựng công ty .– Tư vấn pháp lý thuế, chính sách kế toán thuế khi quản lý và vận hành …

Thực hiện dịch vụ thành lập công ty cổ phần

– Soạn thảo bộ hồ sơ cho việc ĐK doanh nghiệp .– Thay mặt bạn nộp hồ sơ đăng kí doanh nghiệp tại sở kế hoạch góp vốn đầu tư .– Nhận hiệu quả của đăng kí doanh nghiệp và thực thi đăng công bố nội dung đăng kí doanh nghiệp ;– Trả tác dụng tại trụ sở của người mua .– Đại diện người mua làm thủ tục khắc dấu tròn .– Soạn hồ sơ thông tin mẫu dấu .– Bàn giao con dấu cho người mua– Các việc làm khác như : setup hồ sơ kế toán thuế khởi đầu, đóng lệ phí môn bài, mở thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước …

Khi đến với luật LawKey, bạn sẽ không còn phải bận tâm về những thủ tục rắc rối và công việc phức tạp trong việc thành lập công ty cổ phần. Nếu bạn đang có dự định thành lập công ty cổ phần. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để nhận được tư vấn và báo giá ưu đãi nhất trên thị trường hiện nay.

Điện thoại: (024) 665.65.366       Hotline: 0967.591.128

Xem thêm :Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn một thành viênCông ty Trách Nhiệm Hữu Hạn hai thành viên trở lên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *