Tài khoản 131 là gì? | Luật Hùng Thắng

Tài khoản 131 là gì? | Luật Hùng Thắng

Tài khoản 131 là gì? Nguyên tắc kế toán triển khai so với tài khoản 131 được pháp lý lao lý như thế nào ? Đây chắc rằng là vướng mắc của nhiều bạn mới tiếp xúc và làm quen với chính sách kế toán của doanh nghiệp. Vì vậy, trong bài viết này, Công ty Luật Hùng Thắng sẽ cung ứng cho những bạn một số ít thông tin về yếu tố này .

1. Quy định về tài khoản 131

Theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC thì tài khoản 131 – là tài khoản phải thu của khách hàng: Dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của doanh nghiệp với khách hàng về tiền bán sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư, tài sản cố định, các khoản đầu tư tài chính, cung cấp dịch vụ. Tài khoản 131 còn dùng để phản ánh các khoản phải thu của người nhận thầu XDCB với người giao thầu về khối lượng công tác XDCB đã hoàn thành.

2. Nguyên tắc kế toán tài khoản 131

Theo khoản 1 Điều 18 Thông tư 200/2014/TT-BTC khi hạch toán tài khoản 131 (tài khoản phải thu của khách hàng phải tuân thủ những nguyên tắc sau:

( 1 ) Tài khoản 131 dùng để phản ánh những khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán giao dịch những khoản nợ phải thu của doanh nghiệp với người mua về tiền bán loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, bất động sản góp vốn đầu tư, gia tài cố định và thắt chặt ( TSCĐ ), những khoản góp vốn đầu tư kinh tế tài chính, cung ứng dịch vụ. Tài khoản 131 còn dùng để phản ánh những khoản phải thu của người nhận thầu kiến thiết xây dựng cơ bản ( XDCB ) với người giao thầu về khối lượng công tác làm việc XDCB đã hoàn thành xong .

Lưu ý: Không phản ánh vào tài khoản 131 các nghiệp vụ thu tiền ngay.

( 2 ) Khoản phải thu của người mua cần được hạch toán cụ thể cho từng đối tượng người tiêu dùng, từng nội dung phải thu, theo dõi cụ thể kỳ hạn tịch thu và ghi chép theo từng lần giao dịch thanh toán. Đối tượng phải thu là những người mua có quan hệ kinh tế tài chính với doanh nghiệp về mua loại sản phẩm, hàng hoá, nhận cung ứng dịch vụ, kể cả TSCĐ, bất động sản góp vốn đầu tư, những khoản góp vốn đầu tư kinh tế tài chính .
( 3 ) Bên giao ủy thác xuất khẩu ghi nhận trong tài khoản 131 so với những khoản phải thu từ bên nhận ủy thác xuất khẩu về tiền bán hàng xuất khẩu như những thanh toán giao dịch bán hàng, cung ứng dịch vụ thường thì .
( 4 ) Trong hạch toán cụ thể tài khoản 131, kế toán phải thực thi phân loại những khoản nợ, loại nợ hoàn toàn có thể trả đúng hạn, khoản nợ khó đòi hoặc có năng lực không tịch thu được, để có địa thế căn cứ xác lập số trích lập dự trữ phải thu khó đòi hoặc có giải pháp giải quyết và xử lý so với khoản nợ phải thu không đòi được .
( 5 ) Trong quan hệ bán mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, phân phối dịch vụ theo thoả thuận giữa doanh nghiệp với người mua, nếu mẫu sản phẩm, hàng hoá, bất động sản góp vốn đầu tư đã giao, dịch vụ đã phân phối không đúng theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng kinh tế tài chính thì người mua hoàn toàn có thể nhu yếu doanh nghiệp giảm giá hàng bán hoặc trả lại số hàng đã giao .

(6) Doanh nghiệp phải theo dõi chi tiết các khoản nợ phải thu của khách hàng theo từng loại nguyên tệ.

Ngoài ra, để vận dụng so với bảo hiểm tiền gửi Nước Ta cần bảo vệ nguyên tắc :
– Bổ sung nội dung phản ánh những khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán giao dịch những khoản nợ phải thu của đơn vị chức năng với những tổ chức triển khai tham gia bảo hiểm tiền gửi ( BHTG ) về phí BHTG, tiền phạt vi phạm về xác lập số phí BHTG phải nộp và thời hạn nộp phí BHTG theo lao lý. Tài khoản 131 được sử dụng cả ở Trụ sở chính và Chi nhánh của BHTG Nước Ta .
– Khoản phải thu về phí BHTG và tiền phạt cần được hạch toán cụ thể cho từng tổ chức triển khai tham gia BHTG, theo từng lần thanh toán giao dịch .

3. Cách kiểm tra và xử lý số liệu tài khoản phải thu khách hàng – TK 131 theo quy định của Thông tư 200/2014/TT-BTC

  • Tài khoản 131 hoàn toàn có thể vừa có số dư bên Nợ vừa có số dư bên Có. Kế toán không được phép cấn trừ số dư bên Nợ và số dư bên Có của TK 131 .
  • Tài khoản 131 có số dư Nợ khi người mua mua hàng nhưng chưa thanh toán giao dịch cho nhà cung ứng .
  • Số Dư Nợ TK 131 trên sổ cái = Chỉ tiêu (MS) 131 – Phải thu khách hàng trên Bảng cân đối kế toán thuộc khoản phải thu = Số dư Nợ cuối kỳ TK 131 trên bảng cân đối số phát sinh = Số phải thu của khách hàng trên sổ theo dõi công nợ phải thu.

  • Tài khoản 131 có số dư Có khi người mua ứng trước tiền mua hàng cho doanh nghiệp nhưng chưa lấy hàng hoặc doanh nghiệp chưa xuất hóa đơn đáp ứng dịch vụ. Kiểm tra xem tại sao doanh nghiệp chưa xuất hóa đơn, nếu đã giao hàng, triển khai xong dịch vụ bảo vệ điều kiện kèm theo xuất hóa đơn thì thực thi xuất hóa đơn cho người mua .
  • Số dư có TK 131 trên sổ cái = chỉ tiêu ( MS ) 313 – Người mua trả tiền trước trên bảng cân đối kế toán = Số Dư Có cuối kỳ TK 131 trên bảng cân đối số phát sinh .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *