chiều rộng trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

chiều rộng trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Vây mở rộng khoảng 83-97% chiều dài áo và 67-70% chiều rộng lớp áo.

The fins extend about 83 to 97% of the mantle length and are 67 to 70% of the mantle length in width.

WikiMatrix

Trong khoảng thời gian đó, nó đi được ít hơn chiều rộng của một nguyên tử.

In that time, it will have traveled less than the width of a single atom.

ted2019

Và rồi, giả như Colômbô đã biết được chiều rộng đích thực của trái đất?

And then, if Columbus had known how large the world really was?

Literature

Một ảnh có thể có các thành phần như URL, chiều cao và chiều rộng.

A photo may have components such as url, height, and width.

support.google

Ra ngoài, mở rộng về chiều rộng nhiều hơn.

Out, more of the horizontal .

QED

Nó tương đối nhỏ, hiếm khi vượt quá 5,8 cm chiều cao và 4,4 cm chiều rộng.

They are relatively small, rarely exceeding 5.8 cm in height and 4.4 cm in width.

WikiMatrix

Tháp 115 tầng có tỉ lệ co chiều rộng là 1:10 và cũng có bục 11 tầng.

The 115-story tower has a width-to-height aspect ratio of 1:10 and also has an 11-story podium.

WikiMatrix

Obi của nam có chiều rộng lớn nhất vào những năm 1730, vào khoảng 16 xentimét (6,3 in).

The men’s obi was at its widest in the 1730s, at about 16 centimetres (6.3 in).

WikiMatrix

Chiều rộng của vỏ là 46 mm (1,8 in).

The width of the shell is 46 mm (1.8 in).

WikiMatrix

Chiều dài của ấu trùng lên đến 41 mm với chiều rộng tối đa là 10 mm.

The length of the larvae ranges up to 41 mm with a maximum width of 10 mm.

WikiMatrix

Cánh vua dang rộng khắp chiều rộng xứ,

His outspread wings will fill the breadth of your land,

jw2019

Khác với Nokia C3-00, màn hình của Asha 303 có chiều cao lớn hơn so với chiều rộng.

In contrast with the Nokia Asha 303, the screen of the Asha 302 is wider than taller.

WikiMatrix

Nó cũng được xác định trên cơ sở chiều dài và chiều rộng của lưu vực thoát nước.

It is also determined on the basis of length and width of the drainage basin.

WikiMatrix

Chiều rộng trung bình các nhánh chính của vịnh hẹp Sognefjord là khoảng 4,5 km (2,8 mi).

The average width of the main branch of the Sognefjord is about 4.5 kilometres (2.8 mi).

WikiMatrix

Đạo luật được thông qua ghi rằng: Tỷ lệ chiều rộng với chiều dài của cờ là 1:2.

The adopted statute stated that: The ratio of width to length of the flag is 1:2.

WikiMatrix

Chiều rộng ảnh

Image width

KDE40. 1

Nếu bạn nhìn vào mẩu giấy này, đây là chiều rộng, và đây gọi là chiều dài.

If you look at this piece of paper, this is the breadth and this is called length.

ted2019

Như vậy, nó mở rộng theo hướng sọc ngang, theo chiều rộng trước.

So, it’s going across a stripe at a time, breadth first.

QED

Thẻ có chiều rộng 7,6cm, chiều dài 12,7cm và chứa một thông điệp Kinh Thánh ngắn gọn.

The card was about three by five inches (7.6 by 12.7 cm) in size and contained a brief Bible message.

jw2019

Chiều dài nhân chiều rộng nhân chiều cao

Length times the width times the height.

QED

Chiều rộng của các bức tường là khoảng 2 mét.

The thickness of the walls is about one metre.

WikiMatrix

Kích thước sẽ có chiều dài 1200 mét và chiều rộng là 180 mét.

The size would have been a length of 1200 meters and a width of 180 meters.

WikiMatrix

Vậy tỉ lệ phù hợp giữa chiều cao và chiều rộng?

What’s the proper ratio of height to width?

ted2019

(Lưu ý rằng chiều rộng tối thiểu của quảng cáo trong bài viết là 250px).

(Note that the minimum width for an In-article ad is 250px.)

support.google

Tôi nghĩ là chiều rộng.

I think width.

OpenSubtitles2018. v3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *