Luật số 47/2010/QH12 của Quốc hội: LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Luật số 47/2010/QH12 của Quốc hội: LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
QUỐC HỘI _______


QUỐC HỘI

_______


 Luật số: 47/2010/QH12


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________


LUẬT


CÁC TỔ
CHỨC TÍN DỤNG

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được
sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật các tổ chức tín dụng.

CHƯƠNG I


NHỮNG QUY
ĐỊNH CHUNG


Điều 1.

Phạm vi điều chỉnh

Luật này lao lý về việc xây dựng, tổ chức triển khai, hoạt động giải trí, trấn áp đặc biệt quan trọng, tổ chức triển khai lại, giải thể tổ chức triển khai tín dụng ; việc xây dựng, tổ chức triển khai, hoạt động giải trí của Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế, văn phòng đại diện thay mặt của tổ chức triển khai tín dụng quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế khác có hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước .


Điều 2.
Đối tượng áp dụng

Luật này vận dụng so với những đối tượng người tiêu dùng sau đây :
1. Tổ chức tín dụng ;
2. Chi nhánh ngân hàng nhà nước quốc tế ;
3. Văn phòng đại diện thay mặt của tổ chức triển khai tín dụng quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế khác có hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước ;
4. Tổ chức, cá thể có tương quan đến việc xây dựng, tổ chức triển khai, hoạt động giải trí, trấn áp đặc biệt quan trọng, tổ chức triển khai lại, giải thể tổ chức triển khai tín dụng ; việc xây dựng, tổ chức triển khai, hoạt động giải trí của Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế, văn phòng đại diện thay mặt của tổ chức triển khai tín dụng quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế khác có hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước .

Điều 3. Áp dụng Luật các tổ chức tín dụng,
điều ước quốc tế, tập quán thương mại quốc tế và các luật có liên quan

1. Việc xây dựng, tổ chức triển khai và hoạt động giải trí, trấn áp đặc biệt quan trọng, tổ chức triển khai lại, giải thể tổ chức triển khai tín dụng ; việc xây dựng, tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế, văn phòng đại diện thay mặt của tổ chức triển khai tín dụng quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế khác có hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước phải tuân theo pháp luật của Luật này và những pháp luật khác của pháp lý có tương quan .
2. Trường hợp có lao lý khác nhau giữa Luật này và những luật khác có tương quan về xây dựng, tổ chức triển khai, hoạt động giải trí, trấn áp đặc biệt quan trọng, tổ chức triển khai lại, giải thể tổ chức triển khai tín dụng ; việc xây dựng, tổ chức triển khai, hoạt động giải trí của Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế, văn phòng đại diện thay mặt của tổ chức triển khai tín dụng quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế khác có hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước thì vận dụng theo lao lý của Luật này .
3. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có pháp luật khác với pháp luật của Luật này thì vận dụng lao lý của điều ước quốc tế đó .
4. Tổ chức, cá thể tham gia hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước được quyền thỏa thuận hợp tác vận dụng tập quán thương mại, gồm có :
a ) Tập quán thương mại quốc tế do Phòng thương mại quốc tế phát hành ;
b ) Tập quán thương mại khác không trái với pháp lý của Nước Ta .


Điều 4.
Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau :

1. Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp thực
hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động ngân hàng. Tổ chức tín dụng bao gồm
ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín
dụng nhân dân.

2. Ngân hàng là loại hình tổ chức tín
dụng có thể được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật
này. Theo tính chất và mục tiêu hoạt động, các loại hình ngân hàng bao gồm ngân
hàng thương mại, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã.

3. Ngân hàng thương mại là loại hình
ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh
doanh khác theo quy định của Luật này nhằm mục tiêu lợi nhuận.

4. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng là loại
hình tổ chức tín dụng được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng theo
quy định của Luật này, trừ các hoạt động nhận tiền gửi của cá nhân và cung ứng
các dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng. Tổ chức tín dụng phi ngân
hàng bao gồm công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính và các tổ chức tín
dụng phi ngân hàng khác.

Công ty cho thuê kinh tế tài chính là mô hình công ty kinh tế tài chính có hoạt động giải trí chính là cho thuê kinh tế tài chính theo pháp luật của Luật này .

5. Tổ chức tài chính vi mô là loại hình tổ
chức tín dụng chủ yếu thực hiện một số hoạt động ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu
của các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp và doanh nghiệp siêu nhỏ.

6. Quỹ tín dụng nhân dân là tổ chức tín dụng
do các pháp nhân, cá nhân và hộ gia đình tự nguyện thành lập dưới hình thức hợp
tác xã để thực hiện một số hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật này và
Luật hợp tác xã nhằm mục tiêu chủ yếu là tương trợ nhau phát triển sản xuất,
kinh doanh và đời sống.

7. Ngân hàng hợp tác xã là ngân hàng của tất
cả các quỹ tín dụng nhân dân do các quỹ tín dụng nhân dân và một số pháp nhân
góp vốn thành lập theo quy định của Luật này nhằm mục tiêu chủ yếu là liên kết
hệ thống, hỗ trợ tài chính, điều hòa vốn trong hệ thống các quỹ tín dụng nhân
dân.

8. Tổ chức tín dụng nước ngoài là tổ chức
tín dụng được thành lập ở nước ngoài theo quy định của pháp luật nước ngoài.

Tổ chức tín dụng quốc tế được hiện hữu thương mại tại Nước Ta dưới hình thức văn phòng đại diện thay mặt, ngân hàng nhà nước liên kết kinh doanh, ngân hàng nhà nước 100 % vốn quốc tế, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế, công ty kinh tế tài chính liên kết kinh doanh, công ty kinh tế tài chính 100 % vốn quốc tế, công ty cho thuê kinh tế tài chính liên kết kinh doanh, công ty cho thuê kinh tế tài chính 100 % vốn quốc tế .
Ngân hàng liên kết kinh doanh, ngân hàng nhà nước 100 % vốn quốc tế là mô hình ngân hàng nhà nước thương mại ; công ty kinh tế tài chính liên kết kinh doanh, công ty kinh tế tài chính 100 % vốn quốc tế là mô hình công ty kinh tế tài chính ; công ty cho thuê kinh tế tài chính liên kết kinh doanh, công ty cho thuê kinh tế tài chính 100 % vốn quốc tế là mô hình công ty cho thuê kinh tế tài chính theo pháp luật của Luật này .

9. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài là đơn vị
phụ thuộc của ngân hàng nước ngoài, không có tư cách pháp nhân, được ngân hàng
nước ngoài bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ, cam kết của chi nhánh tại
Việt Nam.

10. Vốn tự có gồm giá trị thực của
vốn điều lệ của tổ chức tín dụng hoặc vốn được cấp của chi nhánh ngân hàng nước
ngoài và các quỹ dự trữ, một số tài sản nợ khác theo quy định của Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước).

11. Giấy phép bao gồm Giấy phép thành lập và
hoạt động của tổ chức tín dụng, Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước
ngoài, Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài,
tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước cấp. Văn
bản của Ngân hàng Nhà nước về sửa đổi, bổ sung Giấy phép là một bộ phận không
tách rời của Giấy phép.

12. Hoạt động ngân hàng là việc kinh doanh,
cung ứng thường xuyên một hoặc một số các nghiệp vụ sau đây:

a ) Nhận tiền gửi ;
b ) Cấp tín dụng ;
c ) Cung ứng dịch vụ giao dịch thanh toán qua thông tin tài khoản .
13. Nhận tiền gửi là hoạt động giải trí nhận tiền của tổ chức triển khai, cá thể dưới hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí, phát hành chứng từ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và những hình thức nhận tiền gửi khác theo nguyên tắc có hoàn trả không thiếu tiền gốc, lãi cho người gửi tiền theo thỏa thuận hợp tác .

14. Cấp tín dụng là việc thỏa thuận để tổ
chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản
tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê
tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng
khác.

15. Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản
là việc cung ứng phương tiện thanh toán; thực hiện dịch vụ thanh toán séc, lệnh
chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng, thư tín dụng và các
dịch vụ thanh toán khác cho khách hàng thông qua tài khoản của khách hàng.

16. Cho vay là hình thức cấp tín
dụng, theo đó bên cho vay giao hoặc cam kết giao cho khách hàng một khoản tiền
để sử dụng vào mục đích xác định trong một thời gian nhất định theo thỏa thuận
với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi.

17. Bao thanh toán là hình thức cấp tín dụng
cho bên bán hàng hoặc bên mua hàng thông qua việc mua lại có bảo lưu quyền truy
đòi các khoản phải thu hoặc các khoản phải trả phát sinh từ việc mua, bán hàng
hoá, cung ứng dịch vụ theo hợp đồng mua, bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

18. Bảo lãnh ngân hàng là hình thức
cấp tín dụng, theo đó tổ chức tín dụng cam kết với bên nhận bảo lãnh về việc tổ
chức tín dụng sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng khi khách hàng
không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết; khách hàng phải
nhận nợ và hoàn trả cho tổ chức tín dụng theo thỏa thuận.

19. Chiết khấu là việc mua có kỳ hạn
hoặc mua có bảo lưu quyền truy đòi các công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá
khác của người thụ hưởng trước khi đến hạn thanh toán.

20. Tái chiết khấu là việc chiết khấu
các công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác đã được chiết khấu trước khi đến
hạn thanh toán.

21. Môi giới tiền tệ là việc làm
trung gian có thu phí môi giới để thu xếp thực hiện các hoạt động ngân hàng và
các hoạt động kinh doanh khác giữa các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính khác.

22. Tài khoản thanh toán là tài khoản tiền
gửi không kỳ hạn của khách hàng mở tại ngân hàng để sử dụng các dịch vụ thanh
toán do ngân hàng cung ứng.

23. Sản phẩm phái sinh là công cụ tài
chính được định giá theo biến động dự kiến về giá trị của một tài sản tài chính
gốc như tỷ giá, lãi suất, ngoại hối, tiền tệ hoặc tài sản tài chính khác.

24. Góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng
là việc tổ chức tín dụng góp vốn cấu thành vốn điều lệ, mua cổ phần của các
doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác, bao gồm cả việc cấp vốn, góp vốn vào công
ty con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng; góp vốn vào quỹ đầu tư và ủy thác
vốn cho các tổ chức khác góp vốn, mua cổ phần theo các hình thức nêu trên.

25. Khoản đầu tư dưới hình thức góp vốn, mua cổ
phần nhằm nắm quyền kiểm soát doanh nghiệp
bao gồm khoản đầu tư chiếm trên
50% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết của một doanh nghiệp hoặc
khoản đầu tư khác đủ để chi phối quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội
đồng thành viên.

26. Cổ đông lớn của tổ chức tín dụng cổ phần
là cổ đông sở hữu trực tiếp, gián tiếp từ 5% vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở
lên của tổ chức tín dụng cổ phần đó.

27. Sở hữu gián tiếp là việc tổ chức,
cá nhân sở hữu vốn điều lệ, vốn cổ phần của tổ chức tín dụng thông qua người có
liên quan hoặc thông qua ủy thác đầu tư.

28. Người có liên quan là tổ chức, cá
nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với tổ chức, cá nhân khác thuộc một
trong các trường hợp sau đây:

a ) Công ty mẹ với công ty con và ngược lại ; tổ chức triển khai tín dụng với công ty con của tổ chức triển khai tín dụng và ngược lại ; những công ty con của cùng một công ty mẹ hoặc của cùng một tổ chức triển khai tín dụng với nhau ; người quản trị, thành viên Ban trấn áp của công ty mẹ hoặc của tổ chức triển khai tín dụng, cá thể hoặc tổ chức triển khai có thẩm quyền chỉ định những người này với công ty con và ngược lại ;
b ) Công ty hoặc tổ chức triển khai tín dụng với người quản trị, thành viên Ban trấn áp của công ty hoặc tổ chức triển khai tín dụng đó hoặc với công ty, tổ chức triển khai có thẩm quyền chỉ định những người đó và ngược lại ;
c ) Công ty hoặc tổ chức triển khai tín dụng với tổ chức triển khai, cá thể chiếm hữu từ 5 % vốn điều lệ hoặc vốn CP có quyền biểu quyết trở lên tại công ty hoặc tổ chức triển khai tín dụng đó và ngược lại ;
d ) Cá nhân với vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em của người này ;
đ ) Công ty hoặc tổ chức triển khai tín dụng với cá thể theo lao lý tại điểm d khoản này của người quản trị, thành viên Ban trấn áp, thành viên góp vốn hoặc cổ đông chiếm hữu từ 5 % vốn điều lệ hoặc vốn CP có quyền biểu quyết trở lên của công ty hoặc tổ chức triển khai tín dụng đó và ngược lại ;
e ) Cá nhân được ủy quyền đại diện thay mặt cho tổ chức triển khai, cá thể pháp luật tại những điểm a, b, c, d và đ khoản này với tổ chức triển khai, cá thể chuyển nhượng ủy quyền ; những cá thể được ủy quyền đại diện thay mặt phần vốn góp của cùng một tổ chức triển khai với nhau .

29. Công ty liên kết của tổ chức tín dụng
công ty trong đó tổ chức tín dụng hoặc tổ chức tín dụng và người có liên quan
của tổ chức tín dụng sở hữu trên 11% vốn điều lệ hoặc trên 11% vốn cổ phần có
quyền biểu quyết, nhưng không phải là công ty con của tổ chức tín dụng đó.

30. Công ty con của tổ chức tín dụng là công
ty thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a ) Tổ chức tín dụng hoặc tổ chức triển khai tín dụng và người có tương quan của tổ chức triển khai tín dụng chiếm hữu trên 50 % vốn điều lệ hoặc trên 50 % vốn CP có quyền biểu quyết ;
b ) Tổ chức tín dụng có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp chỉ định đa phần hoặc toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên hoặc Tổng giám đốc ( Giám đốc ) của công ty con ;
c ) Tổ chức tín dụng có quyền sửa đổi, bổ trợ điều lệ của công ty con ;
d ) Tổ chức tín dụng và người có tương quan của tổ chức triển khai tín dụng trực tiếp hay gián tiếp trấn áp việc trải qua nghị quyết, quyết định hành động của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của công ty con .

31. Người quản lý tổ chức tín dụng bao gồm
Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị; Chủ tịch, thành viên Hội đồng thành
viên; Tổng giám đốc (Giám đốc) và các chức danh quản lý khác theo quy định tại
Điều lệ của tổ chức tín dụng.

32. Người điều hành tổ chức tín dụng bao gồm
Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc), Kế toán trưởng, Giám
đốc chi nhánh và các chức danh tương đương theo quy định tại Điều lệ của tổ chức
tín dụng.


Điều 5.

Sử dụng thuật ngữ liên quan đến hoạt động ngân hàng

Tổ chức không phải là tổ chức triển khai tín dụng không được phép sử dụng cụm từ hoặc thuật ngữ “ tổ chức triển khai tín dụng ”, “ ngân hàng nhà nước ”, “ công ty kinh tế tài chính ”, “ công ty cho thuê kinh tế tài chính ” hoặc những cụm từ, thuật ngữ khác trong tên của tổ chức triển khai, chức vụ hoặc trong những phần phụ thêm của tên, chức vụ hoặc trong sách vở thanh toán giao dịch hoặc quảng cáo của mình nếu việc sử dụng cụm từ, thuật ngữ đó hoàn toàn có thể gây nhầm lẫn cho người mua về việc tổ chức triển khai của mình là một tổ chức triển khai tín dụng .


Điều 6.
Hình thức tổ chức của tổ chức tín dụng

1. Ngân hàng thương mại trong nước được xây dựng, tổ chức triển khai dưới hình thức công ty CP, trừ trường hợp pháp luật tại khoản 2 Điều này .
2. Ngân hàng thương mại nhà nước được xây dựng, tổ chức triển khai dưới hình thức công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước chiếm hữu 100 % vốn điều lệ .
3. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng nhà nước trong nước được xây dựng, tổ chức triển khai dưới hình thức công ty CP, công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn .
4. Tổ chức tín dụng liên kết kinh doanh, tổ chức triển khai tín dụng 100 % vốn quốc tế được xây dựng, tổ chức triển khai dưới hình thức công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn .
5. Ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân được xây dựng, tổ chức triển khai dưới hình thức hợp tác xã .
6. Tổ chức kinh tế tài chính vi mô được xây dựng, tổ chức triển khai dưới hình thức công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn .


Điều 7.
Quyền tự chủ hoạt động

1. Tổ chức tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế có quyền tự chủ trong hoạt động giải trí kinh doanh thương mại và tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tác dụng kinh doanh thương mại của mình. Không tổ chức triển khai, cá thể nào được can thiệp trái pháp lý vào hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của tổ chức triển khai tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế .
2. Tổ chức tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế có quyền phủ nhận nhu yếu cấp tín dụng, đáp ứng những dịch vụ khác nếu thấy không đủ điều kiện kèm theo, không có hiệu suất cao, không tương thích với lao lý của pháp lý .

Điều 8. Quyền hoạt động ngân hàng

1. Tổ chức có đủ điều kiện kèm theo theo lao lý của Luật này và những pháp luật khác của pháp lý có tương quan được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép thì được thực thi một hoặc 1 số ít hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước tại Nước Ta .
2. Nghiêm cấm cá thể, tổ chức triển khai không phải là tổ chức triển khai tín dụng triển khai hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước, trừ thanh toán giao dịch ký quỹ, thanh toán giao dịch mua, bán lại sàn chứng khoán của công ty sàn chứng khoán .


Điều 9.
Hợp tác và cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng

1. Tổ chức tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế được hợp tác và cạnh tranh đối đầu trong hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước và hoạt động giải trí kinh doanh thương mại khác theo pháp luật của pháp lý .
2. Nghiêm cấm hành vi hạn chế cạnh tranh đối đầu hoặc hành vi cạnh tranh đối đầu không lành mạnh có rủi ro tiềm ẩn gây tổn hại hoặc gây tổn hại đến việc triển khai chủ trương tiền tệ vương quốc, bảo đảm an toàn của mạng lưới hệ thống những tổ chức triển khai tín dụng, quyền lợi của Nhà nước, quyền và quyền lợi hợp pháp của tổ chức triển khai, cá thể .
3. nhà nước pháp luật đơn cử những hành vi cạnh tranh đối đầu không lành mạnh trong hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước và hình thức giải quyết và xử lý những hành vi này .


Điều 10.
Bảo vệ quyền lợi của khách hàng

Tổ chức tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế có nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
1. Tham gia tổ chức triển khai bảo toàn, bảo hiểm tiền gửi theo pháp luật của pháp lý và công bố công khai minh bạch việc tham gia tổ chức triển khai bảo toàn, bảo hiểm tiền gửi tại trụ sở chính và Trụ sở ;
2. Tạo thuận tiện cho người mua gửi và rút tiền, bảo vệ thanh toán giao dịch đủ, đúng hạn gốc và lãi của những khoản tiền gửi ;
3. Từ chối việc tìm hiểu, phong tỏa, cầm giữ, trích chuyển tiền gửi của người mua, trừ trường hợp có nhu yếu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo lao lý của pháp lý hoặc được sự chấp thuận đồng ý của người mua ;
4. Thông báo công khai minh bạch lãi suất vay tiền gửi, phí dịch vụ, những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người mua so với từng loại loại sản phẩm, dịch vụ đang đáp ứng ;
5. Công bố thời hạn thanh toán giao dịch chính thức và không được tự ý ngừng thanh toán giao dịch vào thời hạn đã công bố. Trường hợp ngừng thanh toán giao dịch trong thời hạn thanh toán giao dịch chính thức, tổ chức triển khai tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế phải niêm yết tại nơi thanh toán giao dịch chậm nhất là 24 giờ trước thời gian ngừng thanh toán giao dịch. Tổ chức tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế không được phép ngừng thanh toán giao dịch quá 01 ngày thao tác, trừ trường hợp pháp luật tại điểm e khoản 1 Điều 29 của Luật này .


Điều 11.
Trách nhiệm phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

Tổ chức tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế có nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
1. Không được che giấu, thực thi hoạt động giải trí kinh doanh thương mại tương quan đến khoản tiền đã có vật chứng về nguồn gốc phạm pháp ;
2. Xây dựng pháp luật nội bộ về phòng, chống rửa tiền, hỗ trợ vốn khủng bố ;
3. Thực hiện những giải pháp phòng, chống rửa tiền, hỗ trợ vốn khủng bố ;
4. Hợp tác với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc tìm hiểu hoạt động giải trí rửa tiền, hỗ trợ vốn khủng bố .

Điều 12. Người đại diện theo pháp luật
của tổ chức tín dụng

1. Người đại diện thay mặt theo pháp lý của tổ chức triển khai tín dụng được lao lý tại Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng và phải là một trong những người sau đây :
a ) quản trị Hội đồng quản trị hoặc quản trị Hội đồng thành viên của tổ chức triển khai tín dụng ;
b ) Tổng giám đốc ( Giám đốc ) của tổ chức triển khai tín dụng .
2. Người đại diện thay mặt theo pháp lý của tổ chức triển khai tín dụng phải cư trú tại Nước Ta, trường hợp vắng mặt ở Nước Ta phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác là người quản trị, người quản lý và điều hành của tổ chức triển khai tín dụng đang cư trú tại Nước Ta để triển khai quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình .


Điều 13.
Cung cấp thông tin

1. Tổ chức tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế phân phối thông tin cho chủ tài khoản về thanh toán giao dịch và số dư trên thông tin tài khoản của chủ tài khoản theo thỏa thuận hợp tác với chủ tài khoản .
2. Tổ chức tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế có nghĩa vụ và trách nhiệm phân phối cho Ngân hàng Nhà nước thông tin tương quan đến hoạt động giải trí kinh doanh thương mại và được Ngân hàng Nhà nước cung ứng thông tin của người mua có quan hệ tín dụng với tổ chức triển khai tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế theo lao lý của Ngân hàng Nhà nước .
3. Tổ chức tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế được trao đổi thông tin với nhau về hoạt động giải trí của tổ chức triển khai tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế .


Điều 14.
Bảo mật thông tin

1. Nhân viên, người quản trị, người quản lý của tổ chức triển khai tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế không được bật mý bí hiểm kinh doanh thương mại của tổ chức triển khai tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế .
2. Tổ chức tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước nước ngoàiphải bảo vệ bí hiểm thông tin tương quan đến thông tin tài khoản, tiền gửi, gia tài gửi và những thanh toán giao dịch của người mua tại tổ chức triển khai tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế .
3. Tổ chức tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước nước ngoàikhông được cung ứng thông tin tương quan đến thông tin tài khoản, tiền gửi, gia tài gửi, những thanh toán giao dịch của người mua tại tổ chức triển khai tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế cho tổ chức triển khai, cá thể khác, trừ trường hợp có nhu yếu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo lao lý của pháp lý hoặc được sự đồng ý chấp thuận của người mua .


Điều 15. Cơ sở dữ
liệu dự phòng

1. Tổ chức tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước nước ngoàiphải kiến thiết xây dựng cơ sở tài liệu dự trữ để bảo vệ hoạt động giải trí bảo đảm an toàn và liên tục .
2. Việc kiến thiết xây dựng cơ sở tài liệu dự trữ của quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức triển khai kinh tế tài chính vi mô và những tổ chức triển khai tín dụng không nhận tiền gửi triển khai theo pháp luật của Ngân hàng Nhà nước .


Điều 16. Mua cổ
phần của nhà đầu tư nước ngoài

1. Nhà góp vốn đầu tư quốc tế được mua CP của tổ chức triển khai tín dụng Nước Ta .
2. nhà nước pháp luật điều kiện kèm theo, thủ tục, tổng mức chiếm hữu CP tối đa của những nhà đầu tư quốc tế, tỷ suất chiếm hữu CP tối đa của một nhà đầu tư quốc tế tại một tổ chức triển khai tín dụng Nước Ta ; điều kiện kèm theo so với tổ chức triển khai tín dụng Nước Ta bán CP cho nhà đầu tư quốc tế .


Điều 17. Ngân hàng
chính sách

1. nhà nước xây dựng ngân hàng nhà nước chủ trương hoạt động giải trí không vì tiềm năng doanh thu nhằm mục đích thực thi những chủ trương kinh tế tài chính – xã hội của Nhà nước .
2. nhà nước pháp luật về tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của ngân hàng nhà nước chủ trương .
3. Ngân hàng chủ trương phải thực thi trấn áp nội bộ, truy thuế kiểm toán nội bộ ; thiết kế xây dựng, phát hành quy trình tiến độ nội bộ về những hoạt động giải trí nhiệm vụ ; triển khai chính sách báo cáo giải trình thống kê, báo cáo giải trình hoạt động giải trí và hoạt động giải trí thanh toán giao dịch theo pháp luật của Ngân hàng Nhà nước .
CHƯƠNG II


GIẤY PHÉP


Điều 18.
Thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy phép

Ngân hàng Nhà nước có thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ trợ và tịch thu Giấy phép theo lao lý của Luật này .

Điều 19. Vốn pháp định

1. nhà nước lao lý mức vốn pháp định so với từng mô hình tổ chức triển khai tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế .
2. Tổ chức tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế phải duy trì giá trị thực của vốn điều lệ hoặc vốn được cấp tối thiểu bằng mức vốn pháp định .
3. Ngân hàng Nhà nước lao lý đơn cử việc giải quyết và xử lý trường hợp khi giá trị thực của vốn điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng, vốn được cấp của Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế giảm thấp hơn mức vốn pháp định .


Điều 20.
Điều kiện cấp Giấy phép

1. Tổ chức tín dụng được cấp Giấy phép khi có đủ những điều kiện kèm theo sau đây :
a ) Có vốn điều lệ, vốn được cấp tối thiểu bằng mức vốn pháp định ;
b ) Chủ sở hữu của tổ chức triển khai tín dụng là công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập là pháp nhân đang hoạt động giải trí hợp pháp và có đủ năng lượng kinh tế tài chính để tham gia góp vốn ; cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập là cá thể có năng lượng hành vi dân sự vừa đủ và có đủ năng lực kinh tế tài chính để góp vốn .
Điều kiện so với chủ sở hữu của tổ chức triển khai tín dụng là công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập do Ngân hàng Nhà nước lao lý ;

c) Người quản lý, người điều hành, thành viên Ban
kiểm soát có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 50 của
Luật này;

d ) Có Điều lệ tương thích với lao lý của Luật này và những pháp luật khác của pháp lý có tương quan ;
đ ) Có Đề án xây dựng, giải pháp kinh doanh thương mại khả thi, không gây ảnh hưởng tác động đến sự bảo đảm an toàn, không thay đổi của mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai tín dụng ; không tạo ra sự độc quyền hoặc hạn chế cạnh tranh đối đầu hoặc cạnh tranh đối đầu không lành mạnh trong mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai tín dụng .
2. Tổ chức tín dụng liên kết kinh doanh, tổ chức triển khai tín dụng 100 % vốn quốc tế được cấp Giấy phép khi có đủ những điều kiện kèm theo sau đây :
a ) Các điều kiện kèm theo pháp luật tại khoản 1 Điều này ;
b ) Tổ chức tín dụng quốc tế được phép triển khai hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước theo lao lý của pháp lý của nước nơi tổ chức triển khai tín dụng quốc tế đặt trụ sở chính ;
c ) Hoạt động dự kiến xin phép thực thi tại Nước Ta phải là hoạt động giải trí mà tổ chức triển khai tín dụng quốc tế đang được phép thực thi tại nước nơi tổ chức triển khai tín dụng quốc tế đặt trụ sở chính ;
d ) Tổ chức tín dụng quốc tế phải có hoạt động giải trí lành mạnh, cung ứng những điều kiện kèm theo về tổng tài sản có, tình hình kinh tế tài chính, những tỷ suất bảo vệ bảo đảm an toàn theo lao lý của Ngân hàng Nhà nước ;
đ ) Tổ chức tín dụng quốc tế phải có văn bản cam kết tương hỗ về kinh tế tài chính, công nghệ tiên tiến, quản trị, quản lý và điều hành, hoạt động giải trí cho tổ chức triển khai tín dụng liên kết kinh doanh, tổ chức triển khai tín dụng 100 % vốn quốc tế ; bảo vệ những tổ chức triển khai này duy trì giá trị thực của vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định và triển khai những lao lý về bảo vệ bảo đảm an toàn của Luật này ;
e ) Cơ quan có thẩm quyền của quốc tế đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng Nhà nước về thanh tra, giám sát hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước, trao đổi thông tin giám sát bảo đảm an toàn ngân hàng nhà nước và có văn bản cam kết giám sát hợp nhất theo thông lệ quốc tế so với hoạt động giải trí của tổ chức triển khai tín dụng quốc tế .
3. Chi nhánh ngân hàng nhà nước quốc tế được cấp Giấy phép khi có đủ những điều kiện kèm theo sau đây :
a ) Các điều kiện kèm theo pháp luật tại những điểm a, b, c và đ khoản 1 và những điểm b, c, d và e khoản 2 Điều này ;
b ) Ngân hàng quốc tế phải có văn bản bảo vệ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và trách nhiệm và cam kết của Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế tại Nước Ta ; bảo vệ duy trì giá trị thực của vốn được cấp không thấp hơn mức vốn pháp định và triển khai những lao lý về bảo vệ bảo đảm an toàn của Luật này .
4. Văn phòng đại diện thay mặt của tổ chức triển khai tín dụng quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế khác có hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước được cấp Giấy phép khi có đủ những điều kiện kèm theo sau đây :
a ) Tổ chức tín dụng quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế khác có hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước là pháp nhân được phép hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước ở quốc tế ;
b ) Quy định của pháp lý của nước nơi tổ chức triển khai tín dụng quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế khác có hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước đặt trụ sở chính được cho phép tổ chức triển khai tín dụng quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế khác có hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước được phép xây dựng văn phòng đại diện thay mặt tại Nước Ta .
5. Điều kiện cấp Giấy phép so với ngân hàng nhà nước hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức triển khai kinh tế tài chính vi mô do Ngân hàng Nhà nước pháp luật .

Điều 21. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đề
nghị cấp Giấy phép

Ngân hàng Nhà nước pháp luật đơn cử hồ sơ, trình tự, thủ tục đề xuất cấp Giấy phép .


Điều 22.
Thời hạn cấp Giấy phép

1. Trong thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép hoặc khước từ cấp Giấy phép cho tổ chức triển khai đề xuất cấp phép .
2. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép hoặc phủ nhận cấp Giấy phép cho văn phòng đại diện thay mặt của tổ chức triển khai tín dụng quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế khác có hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước .
3. Trường hợp khước từ cấp Giấy phép, Ngân hàng Nhà nước phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do .


Điều 23.
Lệ phí cấp Giấy phép

Tổ chức tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế, văn phòng đại diện thay mặt của tổ chức triển khai tín dụng quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế khác có hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước được cấp Giấy phép phải nộp lệ phí cấp Giấy phép theo lao lý của pháp lý về phí, lệ phí .

Điều 24. Đăng ký kinh doanh, đăng ký
hoạt động

Sau khi được cấp Giấy phép, tổ chức triển khai tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế phải ĐK kinh doanh thương mại ; văn phòng đại diện thay mặt của tổ chức triển khai tín dụng quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế khác có hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước phải ĐK hoạt động giải trí theo lao lý của pháp lý .

Điều 25. Công bố thông tin hoạt động

Tổ chức tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế, văn phòng đại diện thay mặt của tổ chức triển khai tín dụng quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế khác có hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước phải công bố trên phương tiện đi lại thông tin của Ngân hàng Nhà nước và trên một tờ báo viết hằng ngày trong 03 số liên tục hoặc báo điện tử của Nước Ta tối thiểu 30 ngày trước ngày dự kiến mở bán khai trương hoạt động giải trí những thông tin sau đây :
1. Tên, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức triển khai tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế, văn phòng đại diện thay mặt của tổ chức triển khai tín dụng quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế khác có hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước ;
2. Số, ngày cấp Giấy phép, Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại, Giấy ghi nhận ĐK hoạt động giải trí và những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại được phép triển khai ;
3. Vốn điều lệ hoặc vốn được cấp ;
4. Người đại diện thay mặt theo pháp lý của tổ chức triển khai tín dụng, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế, Trưởng văn phòng đại diện thay mặt của tổ chức triển khai tín dụng quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế khác có hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước ;
5. Danh sách, tỷ suất góp vốn tương ứng của cổ đông sáng lập hoặc thành viên góp vốn hoặc chủ sở hữu của tổ chức triển khai tín dụng ;
6. Ngày dự kiến khai trương mở bán hoạt động giải trí .

Điều 26. Điều kiện khai trương hoạt
động

1. Tổ chức tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế, văn phòng đại diện thay mặt của tổ chức triển khai tín dụng quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế khác có hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước được cấp Giấy phép chỉ được thực thi hoạt động giải trí kể từ ngày mở bán khai trương hoạt động giải trí .
2. Để khai trương mở bán hoạt động giải trí, tổ chức triển khai tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế được cấp Giấy phép phải có đủ những điều kiện kèm theo sau đây :
a ) Đã ĐK Điều lệ tại Ngân hàng Nhà nước ;
b ) Có Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại, có đủ vốn điều lệ, vốn được cấp, có kho tiền đủ điều kiện kèm theo theo pháp luật của Ngân hàng Nhà nước, có trụ sở đủ điều kiện kèm theo bảo vệ bảo đảm an toàn gia tài và tương thích với nhu yếu hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước ;
c ) Có cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai, cỗ máy quản trị, điều hành quản lý, truy thuế kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro đáng tiếc, mạng lưới hệ thống trấn áp nội bộ tương thích với mô hình hoạt động giải trí theo pháp luật của Luật này và những pháp luật khác của pháp lý có tương quan ;
d ) Có mạng lưới hệ thống công nghệ thông tin cung ứng nhu yếu quản trị, quy mô hoạt động giải trí ;
đ ) Có quy định quản trị nội bộ về tổ chức triển khai, hoạt động giải trí của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban trấn áp, Tổng giám đốc ( Giám đốc ), những phòng, ban trình độ nhiệm vụ tại trụ sở chính ; quy định nội bộ về quản trị rủi ro đáng tiếc ; quy định về quản trị mạng lưới ;
e ) Vốn điều lệ, vốn được cấp bằng đồng Nước Ta phải được gửi khá đầy đủ vào thông tin tài khoản phong tỏa không hưởng lãi mở tại Ngân hàng Nhà nước tối thiểu 30 ngày trước ngày khai trương mở bán hoạt động giải trí. Vốn điều lệ, vốn được cấp được giải tỏa khi tổ chức triển khai tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế đã khai trương mở bán hoạt động giải trí ;
g ) Đã công bố thông tin hoạt động giải trí theo lao lý tại Điều 25 của Luật này .
3. Tổ chức tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế, văn phòng đại diện thay mặt của tổ chức triển khai tín dụng quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế khác có hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước phải thực thi mở bán khai trương hoạt động giải trí trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy phép ; quá thời hạn này mà không khai trương mở bán hoạt động giải trí thì Ngân hàng Nhà nước tịch thu Giấy phép .
4. Tổ chức tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế được cấp Giấy phép phải thông tin cho Ngân hàng Nhà nước về những điều kiện kèm theo mở bán khai trương hoạt động giải trí lao lý tại khoản 2 Điều này tối thiểu 15 ngày trước ngày dự kiến mở bán khai trương hoạt động giải trí ; Ngân hàng Nhà nước đình chỉ việc mở bán khai trương hoạt động giải trí khi không đủ những điều kiện kèm theo lao lý tại khoản 2 Điều này .

Điều 27. Sử dụng Giấy phép

1. Tổ chức được cấp Giấy phép phải sử dụng đúng tên và hoạt động giải trí đúng nội dung lao lý trong Giấy phép .
2. Tổ chức được cấp Giấy phép không được tẩy xóa, mua, bán, chuyển nhượng ủy quyền, cho thuê, cho mượn Giấy phép .

Điều 28. Thu hồi Giấy phép

1. Ngân hàng Nhà nước tịch thu Giấy phép đã cấp trong những trường hợp sau đây :
a ) Hồ sơ đề xuất cấp Giấy phép có thông tin gian lận để có đủ điều kiện kèm theo được cấp Giấy phép ;
b ) Tổ chức tín dụng bị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản ;
c ) Tổ chức tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế, văn phòng đại diện thay mặt của tổ chức triển khai tín dụng quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế khác có hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước hoạt động giải trí không đúng nội dung lao lý trong Giấy phép ;
d ) Tổ chức tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế vi phạm nghiêm trọng lao lý của pháp lý về dự trữ bắt buộc, tỷ suất bảo vệ bảo đảm an toàn trong hoạt động giải trí ;
đ ) Tổ chức tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế không triển khai hoặc thực thi không vừa đủ quyết định hành động giải quyết và xử lý của Ngân hàng Nhà nước để bảo vệ bảo đảm an toàn trong hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước ;
e ) Đối với Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế, tổ chức triển khai tín dụng 100 % vốn quốc tế, văn phòng đại diện thay mặt của tổ chức triển khai tín dụng quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế khác có hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước trong trường hợp tổ chức triển khai tín dụng quốc tế hoặc tổ chức triển khai quốc tế khác có hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước bị giải thể, phá sản hoặc bị cơ quan có thẩm quyền của nước nơi tổ chức triển khai đó đặt trụ sở chính tịch thu Giấy phép hoặc đình chỉ hoạt động giải trí .
2. Ngân hàng Nhà nước lao lý đơn cử trình tự, thủ tục tịch thu Giấy phép đã cấp trong những trường hợp pháp luật tại khoản 1 Điều này .
3. Tổ chức bị tịch thu Giấy phép phải chấm hết ngay những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại kể từ ngày Quyết định tịch thu Giấy phép của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực hiện hành thi hành .
4. Quyết định tịch thu Giấy phép được Ngân hàng Nhà nước công bố trên những phương tiện thông tin đại chúng .

Điều 29. Những thay đổi phải được Ngân
hàng Nhà nước chấp thuận

1. Tổ chức tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận đồng ý bằng văn bản trước khi triển khai những thủ tục đổi khác một trong những nội dung sau đây :
a ) Tên, khu vực đặt trụ sở chính của tổ chức triển khai tín dụng ; tên, khu vực đặt trụ sở của Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế ;
b ) Mức vốn điều lệ, mức vốn được cấp, trừ trường hợp lao lý tại khoản 3 Điều này ;
c ) Tên, khu vực đặt trụ sở Trụ sở của tổ chức triển khai tín dụng ;
d ) Nội dung, khoanh vùng phạm vi và thời hạn hoạt động giải trí ;
đ ) Chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên góp vốn ; chuyển nhượng ủy quyền CP của cổ đông lớn, chuyển nhượng ủy quyền CP dẫn đến cổ đông lớn trở thành cổ đông thường và ngược lại ;
e ) Tạm ngừng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại quá 01 ngày thao tác, trừ trường hợp tạm ngừng hoạt động giải trí do nguyên do bất khả kháng ;
g ) Niêm yết CP trên đầu tư và chứng khoán trong nước và quốc tế .
2. Trong thời hạn 40 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước ra quyết định hành động sửa đổi, bổ trợ Giấy phép so với đổi khác lao lý tại những điểm a, b và d khoản 1 Điều này ; có văn bản đồng ý chấp thuận biến hóa lao lý tại những điểm c, đ, e và g khoản 1 Điều này ; trường hợp phủ nhận, Ngân hàng Nhà nước phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do .
Hồ sơ, trình tự, thủ tục đồng ý chấp thuận biến hóa triển khai theo lao lý của Ngân hàng Nhà nước .
3. Việc biến hóa mức vốn điều lệ của quỹ tín dụng nhân dân được thực thi theo pháp luật của Ngân hàng Nhà nước .
4. Khi được chấp thuận đồng ý biến hóa một hoặc một số ít nội dung lao lý tại khoản 1 Điều này, tổ chức triển khai tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế phải :
a ) Sửa đổi, bổ trợ Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng tương thích với biến hóa đã được chấp thuận đồng ý và ĐK điều lệ đã sửa đổi, bổ trợ tại Ngân hàng Nhà nước ;
b ) Đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những biến hóa pháp luật tại khoản 1 Điều này ;
c ) Công bố nội dung biến hóa pháp luật tại những điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này trên những phương tiện đi lại thông tin của Ngân hàng Nhà nước và một tờ báo viết hằng ngày trong 03 số liên tục hoặc báo điện tử của Nước Ta trong thời hạn 07 ngày thao tác, kể từ ngày được Ngân hàng Nhà nước đồng ý chấp thuận .
CHƯƠNG III

TỔ
CHỨC, QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Mục 1

CÁC
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều
30. Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, hiện diện thương
mại

1. Tùy theo mô hình hoạt động giải trí, sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận đồng ý bằng văn bản, tổ chức triển khai tín dụng được xây dựng :
a ) Chi nhánh, văn phòng đại diện thay mặt, đơn vị chức năng sự nghiệp ở trong nước, kể cả tỉnh, thành phố thường trực TW nơi đặt trụ sở chính ;
b ) Chi nhánh, văn phòng đại diện thay mặt và những hình thức hiện hữu thương mại khác ở quốc tế .
2. Ngân hàng Nhà nước pháp luật đơn cử điều kiện kèm theo, hồ sơ và thủ tục xây dựng, chấm hết, giải thể đơn vị chức năng pháp luật tại khoản 1 Điều này so với từng mô hình tổ chức triển khai tín dụng .

Điều 31. Điều lệ

1. Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng là công ty CP, công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn không được trái với lao lý của Luật này và những lao lý khác của pháp lý có tương quan. Điều lệ phải có nội dung hầu hết sau đây :
a ) Tên, khu vực đặt trụ sở chính ;
b ) Nội dung, khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí ;
c ) Thời hạn hoạt động giải trí ;
d ) Vốn điều lệ, phương pháp góp vốn, tăng, giảm vốn điều lệ ;
đ ) Nhiệm vụ, quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) và Ban trấn áp ;
e ) Thể thức bầu, chỉ định, không bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) và Ban trấn áp ;
g ) Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và những đặc thù cơ bản khác của chủ sở hữu, thành viên góp vốn so với tổ chức triển khai tín dụng là công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn ; của cổ đông sáng lập so với tổ chức triển khai tín dụng là công ty CP ;
h ) Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ sở hữu, thành viên góp vốn so với tổ chức triển khai tín dụng là công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn ; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cổ đông so với tổ chức triển khai tín dụng là công ty CP ;
i ) Người đại diện thay mặt theo pháp lý ;
k ) Các nguyên tắc kinh tế tài chính, kế toán, trấn áp và truy thuế kiểm toán nội bộ ;
l ) Thể thức trải qua quyết định hành động của tổ chức triển khai tín dụng ; nguyên tắc xử lý tranh chấp nội bộ ;
m ) Căn cứ, chiêu thức xác lập thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản trị, người quản lý và điều hành, thành viên Ban trấn áp ;
n ) Các trường hợp giải thể ;
o ) Thủ tục sửa đổi, bổ trợ Điều lệ .
2. Điều lệ của ngân hàng nhà nước hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân triển khai theo pháp luật tại Điều 77 của Luật này .
3. Điều lệ, nội dung sửa đổi, bổ trợ Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng phải được ĐK tại Ngân hàng Nhà nước trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được trải qua .

Điều 32. Cơ cấu tổ chức quản lý của tổ
chức tín dụng

1. Cơ cấu tổ chức triển khai quản trị của tổ chức triển khai tín dụng được xây dựng dưới hình thức công ty CP gồm có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban trấn áp, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) .
2. Cơ cấu tổ chức triển khai quản trị của tổ chức triển khai tín dụng được xây dựng dưới hình thức công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên gồm có Hội đồng thành viên, Ban trấn áp, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) .
3. Cơ cấu tổ chức triển khai quản trị của ngân hàng nhà nước hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân thực thi theo pháp luật tại Điều 75 của Luật này .

Điều 33. Những trường hợp
không được đảm nhiệm chức vụ

1. Những người sau đây không được là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban trấn áp, Tổng giám đốc ( Giám đốc ), Phó Tổng giám đốc ( phó tổng giám đốc ) và chức vụ tương tự của tổ chức triển khai tín dụng :
a ) Người thuộc đối tượng người dùng lao lý tại khoản 2 Điều này ;
b ) Người thuộc đối tượng người dùng không được tham gia quản trị, điều hành quản lý theo lao lý của pháp lý về cán bộ, công chức và pháp lý về phòng, chống tham nhũng ;
c ) Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Tổng giám đốc ( Giám đốc ), thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban trấn áp của doanh nghiệp, Chủ nhiệm và những thành viên Ban quản trị hợp tác xã tại thời gian doanh nghiệp, hợp tác xã bị công bố phá sản, trừ trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị công bố phá sản vì nguyên do bất khả kháng ;
d ) Người đại diện thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp tại thời gian doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động giải trí, bị buộc giải thể do vi phạm pháp lý nghiêm trọng, trừ trường hợp là đại diện thay mặt theo ý kiến đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm mục đích kiểm soát và chấn chỉnh, củng cố doanh nghiệp đó ;

đ) Người đã từng bị đình chỉ
chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội
đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng Ban kiểm soát, thành
viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng theo quy định
tại Điều 37 của Luật này hoặc bị cơ quan có thẩm quyền xác định
người đó có vi phạm dẫn đến việc tổ chức tín dụng bị thu hồi Giấy phép;

e ) Người có tương quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) không được là thành viên Ban trấn áp của cùng tổ chức triển khai tín dụng ;
g ) Người có tương quan của quản trị Hội đồng quản trị, quản trị Hội đồng thành viên không được là Tổng giám đốc ( Giám đốc ) của cùng tổ chức triển khai tín dụng .
2. Những người sau đây không được là Kế toán trưởng, Giám đốc Trụ sở, Giám đốc công ty con của tổ chức triển khai tín dụng :
a ) Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lượng hành vi dân sự ;
b ) Người đang bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định hành động về hình sự của Tòa án ;
c ) Người đã bị phán quyết về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên ;
d ) Người đã bị phán quyết về tội xâm phạm chiếm hữu mà chưa được xoá án tích ;
đ ) Cán bộ, công chức, người quản trị từ cấp phòng trở lên trong những doanh nghiệp mà Nhà nước nắm từ 50 % vốn điều lệ trở lên, trừ người được cử làm đại diện thay mặt quản trị phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức triển khai tín dụng ;
e ) Sỹ quan, hạ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong những cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Quân đội nhân dân Nước Ta ; sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên nghiệp trong những cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Công an nhân dân Nước Ta, trừ người được cử làm đại diện thay mặt quản trị phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức triển khai tín dụng ;
g ) Các trường hợp khác theo lao lý tại Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng .
3. Cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh, chị, em của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) và vợ, chồng của những người này không được là Kế toán trưởng hoặc là người đảm nhiệm kinh tế tài chính của tổ chức triển khai tín dụng .

Điều 34. Những trường hợp không cùng
đảm nhiệm chức vụ

1. quản trị Hội đồng quản trị, quản trị Hội đồng thành viên của tổ chức triển khai tín dụng không được đồng thời là người quản lý và điều hành của tổ chức triển khai tín dụng đó và của tổ chức triển khai tín dụng khác, trừ trường hợp quản trị Hội đồng quản trị của quỹ tín dụng nhân dân đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của ngân hàng nhà nước hợp tác xã. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của tổ chức triển khai tín dụng không được đồng thời là người quản trị của tổ chức triển khai tín dụng khác, trừ trường hợp tổ chức triển khai này là công ty con của tổ chức triển khai tín dụng đó hoặc là thành viên Ban trấn áp của tổ chức triển khai tín dụng đó .
2. Trưởng Ban trấn áp không được đồng thời là thành viên Ban trấn áp, người quản trị của tổ chức triển khai tín dụng khác. Thành viên Ban trấn áp không được đồng thời đảm nhiệm một trong những chức vụ sau đây :
a ) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, người điều hành quản lý, nhân viên cấp dưới của cùng một tổ chức triển khai tín dụng hoặc công ty con của tổ chức triển khai tín dụng đó hoặc nhân viên cấp dưới của doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) của tổ chức triển khai tín dụng là thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành quản lý hoặc là cổ đông lớn của doanh nghiệp đó ;
b ) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, người quản lý và điều hành của doanh nghiệp mà thành viên Ban trấn áp của doanh nghiệp đó đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, người điều hành tại tổ chức triển khai tín dụng .
3. Tổng giám đốc ( Giám đốc ), Phó Tổng giám đốc ( phó tổng giám đốc ) và những chức vụ tương tự không được đồng thời đảm nhiệm một trong những chức vụ sau đây :
a ) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban trấn áp của tổ chức triển khai tín dụng khác, trừ trường hợp tổ chức triển khai đó là công ty con của tổ chức triển khai tín dụng ;
b ) Tổng giám đốc ( Giám đốc ), Phó Tổng giám đốc ( phó tổng giám đốc ) của doanh nghiệp khác .

Điều 35. Đương nhiên mất tư cách

1. Các trường hợp sau đây đương nhiên mất tư cách thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban trấn áp, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) :
a ) Mất năng lượng hành vi dân sự, chết ;
b ) Vi phạm lao lý tại Điều 33 của Luật này về những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ ;
c ) Là người đại diện thay mặt phần vốn góp của một tổ chức triển khai là cổ đông hoặc thành viên góp vốn của tổ chức triển khai tín dụng khi tổ chức triển khai đó bị chấm hết tư cách pháp nhân ;
d ) Không còn là người đại diện thay mặt phần vốn góp theo chuyển nhượng ủy quyền của cổ đông là tổ chức triển khai ;
đ ) Bị trục xuất khỏi chủ quyền lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ;
e ) Khi tổ chức triển khai tín dụng bị tịch thu Giấy phép ;
g ) Khi hợp đồng thuê Tổng giám đốc ( Giám đốc ) hết hiệu lực thực thi hiện hành ;
h ) Không còn là thành viên của ngân hàng nhà nước hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân .
2. Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của tổ chức triển khai tín dụng phải có văn bản báo cáo giải trình kèm tài liệu chứng tỏ về việc những đối tượng người dùng đương nhiên mất tư cách theo pháp luật tại khoản 1 Điều này gửi Ngân hàng Nhà nước trong thời hạn 05 ngày thao tác, kể từ ngày xác lập được đối tượng người tiêu dùng trên đương nhiên mất tư cách và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính đúng mực, trung thực của báo cáo giải trình này ; triển khai những thủ tục bầu, bổ nhiệm chức danh bị khuyết theo pháp luật của pháp lý .
3. Sau khi đương nhiên mất tư cách, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban trấn áp, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) của tổ chức triển khai tín dụng phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những quyết định hành động của mình trong thời hạn đương nhiệm .

Điều 36. Miễn nhiệm, bãi nhiệm

1. quản trị, thành viên Hội đồng quản trị ; quản trị, thành viên Hội đồng thành viên ; Trưởng ban, thành viên Ban trấn áp ; Tổng giám đốc ( Giám đốc ) của tổ chức triển khai tín dụng bị không bổ nhiệm, bãi nhiệm khi thuộc một trong những trường hợp sau đây :
a ) Bị hạn chế năng lượng hành vi dân sự ;
b ) Có đơn xin từ chức gửi Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban trấn áp của tổ chức triển khai tín dụng ;
c ) Không tham gia hoạt động giải trí của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban trấn áp trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng ;
d ) Không bảo vệ tiêu chuẩn, điều kiện kèm theo lao lý tại Điều 50 của Luật này ;
đ ) Thành viên độc lập của Hội đồng quản trị không bảo vệ nhu yếu về tính độc lập ;
e ) Các trường hợp khác do Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng lao lý .
2. Sau khi bị không bổ nhiệm, bãi nhiệm, quản trị, thành viên Hội đồng quản trị ; quản trị, thành viên Hội đồng thành viên ; Trưởng ban, thành viên Ban trấn áp ; Tổng giám đốc ( Giám đốc ) của tổ chức triển khai tín dụng phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những quyết định hành động của mình trong thời hạn đương nhiệm .
3. Trong thời hạn 10 ngày thao tác, kể từ ngày trải qua quyết định hành động không bổ nhiệm, bãi nhiệm so với những đối tượng người dùng theo pháp luật tại khoản 1 Điều này, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của tổ chức triển khai tín dụng phải có văn bản kèm tài liệu tương quan báo cáo giải trình Ngân hàng Nhà nước .

Điều
37. Đình chỉ, tạm đình chỉ chức danh Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban
kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc)

1. Ngân hàng Nhà nước có quyền đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực thi quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của quản trị, những thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Trưởng ban, những thành viên Ban trấn áp, người quản lý và điều hành tổ chức triển khai tín dụng vi phạm pháp luật tại Điều 34 của Luật này, lao lý khác của pháp lý có tương quan trong quy trình thực thi quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm được giao ; nhu yếu cơ quan có thẩm quyền không bổ nhiệm, bầu, chỉ định người sửa chữa thay thế hoặc chỉ định người thay thế sửa chữa nếu xét thấy thiết yếu .
2. Ban trấn áp đặc biệt quan trọng có quyền đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực thi quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên ; Trưởng ban, thành viên Ban trấn áp ; người điều hành quản lý của tổ chức triển khai tín dụng bị đặt vào thực trạng trấn áp đặc biệt quan trọng nếu xét thấy thiết yếu .
3. Người bị đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực thi quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm theo lao lý tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải có nghĩa vụ và trách nhiệm tham gia giải quyết và xử lý những sống sót và vi phạm có tương quan đến nghĩa vụ và trách nhiệm cá thể khi có nhu yếu của Ngân hàng Nhà nước, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban trấn áp của tổ chức triển khai tín dụng hoặc Ban trấn áp đặc biệt quan trọng .

Điều 38. Quyền, nghĩa vụ của người quản
lý, người điều hành tổ chức tín dụng

1. Thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm theo pháp luật của pháp lý, Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng, nghị quyết, quyết định hành động của Đại hội đồng cổ đông hoặc chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của tổ chức triển khai tín dụng .
2. Thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm một cách trung thực, thận trọng, vì quyền lợi của tổ chức triển khai tín dụng, cổ đông, thành viên góp vốn và chủ sở hữu tổ chức triển khai tín dụng .
3. Trung thành với tổ chức triển khai tín dụng ; không sử dụng thông tin, tuyệt kỹ, thời cơ kinh doanh thương mại của tổ chức triển khai tín dụng, lạm dụng vị thế, chức vụ và gia tài của tổ chức triển khai tín dụng để thu lợi cá thể hoặc để ship hàng quyền lợi của tổ chức triển khai, cá thể khác làm tổn hại tới quyền lợi của tổ chức triển khai tín dụng, cổ đông, thành viên góp vốn và chủ sở hữu tổ chức triển khai tín dụng .
4. Bảo đảm tàng trữ hồ sơ của tổ chức triển khai tín dụng để cung ứng được những số liệu Giao hàng cho hoạt động giải trí quản trị, quản lý, trấn áp mọi hoạt động giải trí của tổ chức triển khai tín dụng, hoạt động giải trí thanh tra, giám sát, kiểm tra của Ngân hàng Nhà nước .
5. Am hiểu về những loại rủi ro đáng tiếc trong hoạt động giải trí của tổ chức triển khai tín dụng .
6. Thông báo kịp thời, khá đầy đủ, đúng chuẩn cho tổ chức triển khai tín dụng về quyền hạn của mình tại tổ chức triển khai khác, thanh toán giao dịch với tổ chức triển khai, cá thể khác hoàn toàn có thể gây xung đột với quyền lợi của tổ chức triển khai tín dụng và chỉ được tham gia vào thanh toán giao dịch đó khi được Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên đồng ý chấp thuận .
7. Không được tạo điều kiện kèm theo để bản thân hoặc người có tương quan của mình vay vốn, sử dụng những dịch vụ ngân hàng nhà nước khác của tổ chức triển khai tín dụng với những điều kiện kèm theo khuyến mại, thuận tiện hơn so với lao lý chung của tổ chức triển khai tín dụng .
8. Không được tăng lương, thù lao hoặc nhu yếu trả thưởng khi tổ chức triển khai tín dụng bị lỗ .
9. Các nghĩa vụ và trách nhiệm khác do Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng pháp luật .


Điều 39.
Trách nhiệm công khai các lợi ích liên quan

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban trấn áp, Tổng giám đốc ( Giám đốc ), Phó Tổng giám đốc ( phó tổng giám đốc ) và những chức vụ tương tự của tổ chức triển khai tín dụng phải công khai minh bạch với tổ chức triển khai tín dụng những thông tin sau đây :
a ) Tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh thương mại, số và ngày cấp Giấy chứng nhận ĐK kinh doanh thương mại, nơi ĐK kinh doanh thương mại của doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính mà mình và người có tương quan thay mặt đứng tên sở hữu phần vốn góp, CP hoặc ủy quyền, ủy thác cho cá thể, tổ chức triển khai khác thay mặt đứng tên từ 5 % vốn điều lệ trở lên ;
b ) Tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh thương mại, số và ngày cấp Giấy chứng nhận ĐK kinh doanh thương mại, nơi ĐK kinh doanh thương mại của doanh nghiệp mà mình và người có tương quan đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban trấn áp, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) .

2. Việc công khai thông tin quy định tại
khoản 1 Điều này và việc thay đổi thông tin liên quan phải được thực hiện bằng
văn bản trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh hoặc có thay đổi
thông tin.

3. Tổ chức tín dụng phải công khai thông tin lao lý tại khoản 1 Điều này định kỳ hằng năm cho Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên của tổ chức triển khai tín dụng và được niêm yết, lưu giữ tại trụ sở chính của tổ chức triển khai tín dụng .


Điều 40.
Hệ thống kiểm soát nội bộ

1. Hệ thống trấn áp nội bộ là tập hợp những chính sách, chủ trương, quá trình, pháp luật nội bộ, cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của tổ chức triển khai tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế được kiến thiết xây dựng tương thích với hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước và được tổ chức triển khai triển khai nhằm mục đích bảo vệ phòng ngừa, phát hiện, giải quyết và xử lý kịp thời rủi ro đáng tiếc và đạt được nhu yếu đề ra .
2. Tổ chức tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế phải kiến thiết xây dựng mạng lưới hệ thống trấn áp nội bộ để bảo vệ những nhu yếu sau đây :
a ) Hiệu quả và bảo đảm an toàn trong hoạt động giải trí ; bảo vệ, quản trị, sử dụng bảo đảm an toàn, hiệu suất cao gia tài và những nguồn lực ;
b ) Hệ thống thông tin kinh tế tài chính và thông tin quản trị trung thực, hài hòa và hợp lý, khá đầy đủ và kịp thời ;
c ) Tuân thủ pháp lý và những quy định, quá trình, lao lý nội bộ .
3. Hoạt động của mạng lưới hệ thống trấn áp nội bộ của tổ chức triển khai tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế phải được truy thuế kiểm toán nội bộ, tổ chức triển khai truy thuế kiểm toán độc lập nhìn nhận định kỳ .


Điều 41.
Kiểm toán nội bộ

1. Tổ chức tín dụng phải xây dựng truy thuế kiểm toán nội bộ chuyên trách thuộc Ban trấn áp triển khai truy thuế kiểm toán nội bộ tổ chức triển khai tín dụng .
2. Kiểm toán nội bộ triển khai thanh tra rà soát, nhìn nhận độc lập, khách quan so với mạng lưới hệ thống trấn áp nội bộ ; nhìn nhận độc lập về tính thích hợp và sự tuân thủ lao lý, chủ trương nội bộ, thủ tục, tiến trình đã được thiết lập trong tổ chức triển khai tín dụng ; đưa ra yêu cầu nhằm mục đích nâng cao hiệu suất cao của những mạng lưới hệ thống, quá trình, lao lý, góp thêm phần bảo vệ tổ chức triển khai tín dụng hoạt động giải trí bảo đảm an toàn, hiệu suất cao, đúng pháp lý .
3. Kết quả truy thuế kiểm toán nội bộ phải được báo cáo giải trình kịp thời cho Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban trấn áp và gửi Tổng giám đốc ( Giám đốc ) của tổ chức triển khai tín dụng .


Điều 42.
Kiểm toán độc lập

1. Trước khi kết thúc năm kinh tế tài chính, tổ chức triển khai tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế phải lựa chọn một tổ chức triển khai truy thuế kiểm toán độc lập đủ điều kiện kèm theo theo lao lý của Ngân hàng Nhà nước để truy thuế kiểm toán những hoạt động giải trí của mình trong năm kinh tế tài chính tiếp theo .
2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quyết định hành động chọn tổ chức triển khai truy thuế kiểm toán độc lập, tổ chức triển khai tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế phải thông tin cho Ngân hàng Nhà nước về tổ chức triển khai truy thuế kiểm toán độc lập được lựa chọn .
3. Tổ chức tín dụng phải triển khai truy thuế kiểm toán độc lập lại trong trường hợp báo cáo giải trình truy thuế kiểm toán có quan điểm ngoại trừ của tổ chức triển khai truy thuế kiểm toán độc lập .
4. Việc truy thuế kiểm toán độc lập so với tổ chức triển khai tín dụng là hợp tác xã triển khai theo lao lý tại khoản 3 Điều 75 của Luật này .
Mục 2

QUY ĐỊNH CHUNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÍN DỤNG LÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

Điều 43. Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị, Hội
đồng thành viên

1. Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên là cơ quan quản trị có toàn quyền nhân danh tổ chức triển khai tín dụng để quyết định hành động, thực thi những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức triển khai tín dụng, trừ những yếu tố thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, chủ chiếm hữu .

2. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên không quá 05 năm. Nhiệm
kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên theo nhiệm
kỳ của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên. Thành viên Hội đồng quản
trị, thành viên Hội đồng thành viên có thể được bầu hoặc bổ nhiệm lại với số
nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên
Hội đồng thành viên được bổ sung hoặc thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ
Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên. Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên
của nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt động cho đến khi Hội đồng quản trị, Hội
đồng thành viên của nhiệm kỳ mới tiếp quản công việc.

3. Trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên không đủ hai phần ba tổng số thành viên của nhiệm kỳ hoặc không đủ số thành viên tối thiểu theo pháp luật tại Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng thì trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày không đủ số lượng thành viên, tổ chức triển khai tín dụng phải bổ trợ đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên .
4. Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên sử dụng con dấu của tổ chức triển khai tín dụng để thực thi trách nhiệm, quyền hạn của mình .
5. Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên có Thư ký để giúp việc cho Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên. Chức năng, trách nhiệm của Thư ký do Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên pháp luật .

6. Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên phải thành lập các Ủy ban để giúp Hội
đồng quản trị, Hội đồng thành viên thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, trong
đó phải có Ủy ban quản lý rủi ro và Ủy ban nhân sự. Hội đồng quản trị,
Hội đồng thành viên quy định nhiệm vụ, quyền hạn của hai Ủy ban này theo hướng
dẫn của Ngân hàng Nhà nước.

Điều 44. Ban kiểm soát và cơ cấu Ban
kiểm soát

1. Ban trấn áp thực thi truy thuế kiểm toán nội bộ, trấn áp, nhìn nhận việc chấp hành pháp luật của pháp lý, lao lý nội bộ, Điều lệ và nghị quyết, quyết định hành động của Đại hội đồng cổ đông, chủ sở hữu, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên .
2. Ban trấn áp của tổ chức triển khai tín dụng có tối thiểu 03 thành viên, số lượng đơn cử do Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng lao lý, trong đó phải có tối thiểu một phần hai tổng số thành viên là thành viên chuyên trách, không đồng thời đảm nhiệm chức vụ, việc làm khác tại tổ chức triển khai tín dụng hoặc doanh nghiệp khác .
3. Ban trấn áp có bộ phận giúp việc, bộ phận truy thuế kiểm toán nội bộ, được sử dụng những nguồn lực của tổ chức triển khai tín dụng, được thuê chuyên viên và tổ chức triển khai bên ngoài để thực thi trách nhiệm của mình .
4. Nhiệm kỳ của Ban trấn áp không quá 05 năm. Nhiệm kỳ của thành viên Ban trấn áp theo nhiệm kỳ của Ban trấn áp. Thành viên Ban trấn áp hoàn toàn có thể được bầu hoặc chỉ định lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ của thành viên được bổ trợ hoặc thay thế sửa chữa là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ. Ban trấn áp của nhiệm kỳ vừa kết thúc liên tục hoạt động giải trí cho đến khi Ban trấn áp của nhiệm kỳ mới tiếp quản việc làm .
5. Trường hợp số thành viên Ban trấn áp không đủ hai phần ba tổng số thành viên của nhiệm kỳ hoặc không đủ số thành viên tối thiểu theo lao lý tại Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng thì trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày không đủ số lượng thành viên, tổ chức triển khai tín dụng phải bổ trợ đủ số lượng thành viên Ban trấn áp .

Điều 45. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát

1. Giám sát việc tuân thủ những pháp luật của pháp lý và Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng trong việc quản trị, quản lý tổ chức triển khai tín dụng ; chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, chủ sở hữu, thành viên góp vốn trong việc triển khai trách nhiệm, quyền hạn được giao .
2. Ban hành lao lý nội bộ của Ban trấn áp ; định kỳ hằng năm xem xét lại pháp luật nội bộ của Ban trấn áp, những chủ trương quan trọng về kế toán và báo cáo giải trình .
3. Thực hiện công dụng truy thuế kiểm toán nội bộ ; có quyền sử dụng tư vấn độc lập và quyền được tiếp cận, phân phối đủ, đúng mực, kịp thời những thông tin, tài liệu tương quan đến hoạt động giải trí quản trị, quản lý và điều hành tổ chức triển khai tín dụng để thực thi trách nhiệm, quyền hạn được giao .
4. Thẩm định báo cáo giải trình kinh tế tài chính 06 tháng đầu năm và hằng năm của tổ chức triển khai tín dụng ; báo cáo giải trình Đại hội đồng cổ đông, chủ sở hữu, thành viên góp vốn về tác dụng thẩm định và đánh giá báo cáo giải trình kinh tế tài chính, nhìn nhận tính hài hòa và hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ thận trọng trong công tác làm việc kế toán, thống kê và lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính. Ban trấn áp hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm quan điểm của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên trước khi trình báo cáo giải trình và đề xuất kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông hoặc chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn .
5. Kiểm tra sổ kế toán, những tài liệu khác và việc làm quản trị, quản lý và điều hành hoạt động giải trí của tổ chức triển khai tín dụng khi xét thấy thiết yếu hoặc theo nghị quyết, quyết định hành động của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo nhu yếu của cổ đông lớn hoặc nhóm cổ đông lớn hoặc chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn hoặc Hội đồng thành viên tương thích với lao lý của pháp lý. Ban trấn áp triển khai kiểm tra trong thời hạn 07 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được nhu yếu. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban trấn áp phải báo cáo giải trình, báo cáo giải trình về những yếu tố được nhu yếu kiểm tra đến tổ chức triển khai, cá thể có nhu yếu .
6. Kịp thời thông tin cho Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên khi phát hiện người quản trị tổ chức triển khai tín dụng có hành vi vi phạm ; nhu yếu người vi phạm chấm hết ngay hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả, nếu có .
7. Lập list cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, thành viên góp vốn và người có tương quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban trấn áp, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) của tổ chức triển khai tín dụng ; lưu giữ và update đổi khác của list này .
8. Đề nghị Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên họp không bình thường hoặc đề xuất Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông không bình thường theo pháp luật của Luật này và Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng .
9. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông không bình thường trong trường hợp Hội đồng quản trị có quyết định hành động vi phạm nghiêm trọng pháp luật của Luật này hoặc vượt quá thẩm quyền được giao và trường hợp khác theo pháp luật tại Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng .
10. Các trách nhiệm, quyền hạn khác theo lao lý tại Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng .

Điều 46. Quyền, nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát

1. Tổ chức tiến hành triển khai trách nhiệm, quyền hạn của Ban trấn áp lao lý tại Điều 45 của Luật này .
2. Chuẩn bị chương trình họp của Ban trấn áp trên cơ sở quan điểm đề xuất kiến nghị của thành viên Ban trấn áp tương quan đến trách nhiệm, quyền hạn của Ban trấn áp ; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Ban trấn áp .
3. Thay mặt Ban trấn áp ký những văn bản thuộc thẩm quyền của Ban trấn áp .
4. Thay mặt Ban trấn áp triệu tập Đại hội đồng cổ đông không bình thường lao lý tại Điều 45 của Luật này hoặc đề xuất Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên họp không bình thường .
5. Tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, phát biểu quan điểm nhưng không được biểu quyết .
6. Yêu cầu ghi lại quan điểm của mình trong biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên nếu quan điểm của mình khác với nghị quyết, quyết định hành động của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và báo cáo giải trình trước Đại hội đồng cổ đông hoặc chủ sở hữu, thành viên góp vốn .
7. Chuẩn bị kế hoạch thao tác và phân công trách nhiệm cho những thành viên Ban trấn áp .
8. Bảo đảm những thành viên Ban trấn áp nhận được thông tin vừa đủ, khách quan, đúng chuẩn và có đủ thời hạn luận bàn những yếu tố mà Ban trấn áp phải xem xét .
9. Giám sát, chỉ huy việc thực thi trách nhiệm được phân công và quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Ban trấn áp .
10. Ủy quyền cho một thành viên khác của Ban trấn áp thực thi trách nhiệm của mình trong thời hạn vắng mặt .
11. Các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo pháp luật tại Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng .

Điều 47. Quyền, nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát     

1. Tuân thủ pháp luật của pháp lý, Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng và pháp luật nội bộ của Ban trấn áp một cách trung thực, thận trọng vì quyền lợi của tổ chức triển khai tín dụng và của cổ đông, thành viên góp vốn, chủ chiếm hữu .
2. Bầu một thành viên Ban trấn áp làm Trưởng Ban trấn áp .
3. Yêu cầu Trưởng Ban trấn áp triệu tập Ban trấn áp họp không bình thường .
4. Kiểm soát hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, trấn áp sổ sách kế toán, gia tài, báo cáo giải trình kinh tế tài chính và yêu cầu giải pháp khắc phục .
5. Được quyền nhu yếu cán bộ, nhân viên cấp dưới của tổ chức triển khai tín dụng phân phối số liệu và báo cáo giải trình những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại để triển khai trách nhiệm được phân công .
6. Báo cáo Trưởng Ban trấn áp về hoạt động giải trí kinh tế tài chính không bình thường và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về nhìn nhận và Kết luận của mình .
7. Tham dự cuộc họp của Ban trấn áp, luận bàn và biểu quyết về yếu tố thuộc trách nhiệm, quyền hạn của Ban trấn áp, trừ những yếu tố có xung đột quyền lợi với thành viên đó .
8. Các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo lao lý tại Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng .

Điều 48. Tổng giám đốc (Giám đốc)

1. Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên chỉ định một trong số những thành viên của mình làm Tổng giám đốc ( Giám đốc ) hoặc thuê Tổng giám đốc ( Giám đốc ), trừ trường hợp lao lý tại điểm c khoản 1 Điều 66 của Luật này .

2. Tổng giám đốc ( Giám đốc ) là người quản lý và điều hành cao nhất của tổ chức triển khai tín dụng, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên về việc thực thi quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình .

Điều 49. Quyền, nghĩa vụ
của Tổng giám đốc
(Giám đốc)

1. Tổ chức triển khai nghị quyết, quyết định hành động của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên .
2. Quyết định những yếu tố thuộc thẩm quyền tương quan đến hoạt động giải trí kinh doanh thương mại hằng ngày của tổ chức triển khai tín dụng .
3. Thiết lập, duy trì mạng lưới hệ thống trấn áp nội bộ hoạt động giải trí có hiệu suất cao .
4. Lập và trình Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên trải qua hoặc để báo cáo cấp có thẩm quyền trải qua báo cáo giải trình kinh tế tài chính. Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính đúng mực, trung thực của báo cáo giải trình kinh tế tài chính, báo cáo giải trình thống kê, số liệu quyết toán và những thông tin kinh tế tài chính khác .
5. Ban hành theo thẩm quyền quy định, lao lý nội bộ ; tiến trình, thủ tục tác nghiệp để quản lý và vận hành mạng lưới hệ thống điều hành kinh doanh, mạng lưới hệ thống thông tin báo cáo giải trình .
6. Báo cáo Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban trấn áp, Đại hội đồng cổ đông và cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hoạt động giải trí và hiệu quả kinh doanh thương mại của tổ chức triển khai tín dụng .
7. Quyết định vận dụng giải pháp vượt thẩm quyền của mình trong trường hợp thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, sự cố và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về quyết định hành động đó và kịp thời báo cáo giải trình Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên .
8. Kiến nghị, yêu cầu cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của tổ chức triển khai tín dụng trình Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông quyết định hành động theo thẩm quyền .
9. Đề nghị Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên họp không bình thường theo pháp luật của Luật này .
10. Bổ nhiệm, không bổ nhiệm, bãi nhiệm những chức vụ quản trị, quản lý của tổ chức triển khai tín dụng, trừ những chức vụ thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Đại hội đồng cổ đông, chủ sở hữu, thành viên góp vốn, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên .
11. Ký kết hợp đồng nhân danh tổ chức triển khai tín dụng theo lao lý của Điều lệ và lao lý nội bộ của tổ chức triển khai tín dụng .
12. Kiến nghị giải pháp sử dụng doanh thu, giải quyết và xử lý lỗ trong kinh doanh thương mại của tổ chức triển khai tín dụng .
13. Tuyển dụng lao động ; quyết định hành động lương, thưởng của người lao động theo thẩm quyền .
14. Các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo lao lý tại Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng .

Điều
50. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với người quản lý, người điều hành và một số chức
danh khác của tổ chức tín dụng

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên phải có đủ những tiêu chuẩn, điều kiện kèm theo sau đây :
a ) Không thuộc đối tượng người dùng lao lý tại khoản 1 Điều 33 của Luật này ;
b ) Có đạo đức nghề nghiệp ;
c ) Là cá thể chiếm hữu hoặc người được ủy quyền đại diện thay mặt chiếm hữu tối thiểu 5 % vốn điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng, trừ trường hợp là thành viên Hội đồng thành viên, thành viên độc lập của Hội đồng quản trị hoặc có bằng ĐH trở lên về một trong những ngành kinh tế tài chính, quản trị kinh doanh thương mại, luật hoặc có tối thiểu 03 năm là người quản trị của tổ chức triển khai tín dụng hoặc doanh nghiệp hoạt động giải trí trong ngành bảo hiểm, sàn chứng khoán, kế toán, truy thuế kiểm toán hoặc có tối thiểu 05 năm thao tác trực tiếp tại những bộ phận nhiệm vụ trong nghành nghề dịch vụ ngân hàng nhà nước, kinh tế tài chính, truy thuế kiểm toán hoặc kế toán .
2. Thành viên độc lập của Hội đồng quản trị phải có đủ những tiêu chuẩn, điều kiện kèm theo lao lý tại khoản 1 Điều này và những tiêu chuẩn, điều kiện kèm theo sau đây :
a ) Không phải là người đang thao tác cho chính tổ chức triển khai tín dụng hoặc công ty con của tổ chức triển khai tín dụng đó hoặc đã thao tác cho chính tổ chức triển khai tín dụng hoặc công ty con của tổ chức triển khai tín dụng đó trong 03 năm liền kề trước đó ;
b ) Không phải là người hưởng lương, thù lao tiếp tục của tổ chức triển khai tín dụng ngoài những khoản phụ cấp của thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo lao lý ;
c ) Không phải là người có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em và vợ, chồng của những người này là cổ đông lớn của tổ chức triển khai tín dụng, người quản trị hoặc thành viên Ban trấn áp của tổ chức triển khai tín dụng hoặc công ty con của tổ chức triển khai tín dụng ;
d ) Không trực tiếp, gián tiếp chiếm hữu hoặc đại diện thay mặt chiếm hữu từ 1 % vốn điều lệ hoặc vốn CP có quyền biểu quyết trở lên của tổ chức triển khai tín dụng ; không cùng người có tương quan chiếm hữu từ 5 % vốn điều lệ hoặc vốn CP có quyền biểu quyết trở lên của tổ chức triển khai tín dụng ;
đ ) Không phải là người quản trị, thành viên Ban trấn áp của tổ chức triển khai tín dụng tại bất kể thời gian nào trong 05 năm liền kề trước đó .
3. Thành viên Ban trấn áp phải có đủ những tiêu chuẩn, điều kiện kèm theo sau đây :
a ) Không thuộc đối tượng người tiêu dùng pháp luật tại khoản 1 Điều 33 của Luật này ;
b ) Có đạo đức nghề nghiệp ;
c ) Có bằng ĐH trở lên về một trong những ngành kinh tế tài chính, quản trị kinh doanh thương mại, luật, kế toán, truy thuế kiểm toán ; có tối thiểu 03 năm thao tác trực tiếp trong nghành nghề dịch vụ ngân hàng nhà nước, kinh tế tài chính, kế toán hoặc truy thuế kiểm toán ;
d ) Không phải là người có tương quan của người quản trị tổ chức triển khai tín dụng ;
đ ) Thành viên Ban trấn áp chuyên trách phải cư trú tại Nước Ta trong thời hạn đương nhiệm .
4. Tổng giám đốc ( Giám đốc ) phải có đủ những tiêu chuẩn, điều kiện kèm theo sau đây :
a ) Không thuộc đối tượng người tiêu dùng lao lý tại khoản 1 Điều 33 của Luật này ;
b ) Có đạo đức nghề nghiệp ;
c ) Có bằng ĐH trở lên về một trong những ngành kinh tế tài chính, quản trị kinh doanh thương mại, luật ;
d ) Có tối thiểu 05 năm làm người quản lý và điều hành của tổ chức triển khai tín dụng hoặc có tối thiểu 05 năm làm Tổng giám đốc ( Giám đốc ), Phó Tổng giám đốc ( phó tổng giám đốc ) doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định so với từng mô hình tổ chức triển khai tín dụng theo lao lý của pháp lý hoặc có tối thiểu 10 năm thao tác trực tiếp trong nghành kinh tế tài chính, ngân hàng nhà nước, kế toán hoặc truy thuế kiểm toán ;
đ ) Cư trú tại Nước Ta trong thời hạn đương nhiệm .
5. Phó Tổng giám đốc ( phó tổng giám đốc ), Kế toán trưởng, Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc công ty con và những chức vụ tương tự phải có đủ những tiêu chuẩn, điều kiện kèm theo sau đây :
a ) Không thuộc đối tượng người tiêu dùng pháp luật tại khoản 2 Điều 33 của Luật này ; so với Phó Tổng giám đốc ( phó tổng giám đốc ) không thuộc đối tượng người dùng pháp luật tại khoản 1 Điều 33 của Luật này ;
b ) Có bằng ĐH trở lên về một trong những ngành kinh tế tài chính, quản trị kinh doanh thương mại, luật hoặc nghành nghề dịch vụ trình độ mà mình sẽ đảm nhiệm ; hoặc có bằng ĐH trở lên ngoài những ngành, nghành nghề dịch vụ nêu trên và có tối thiểu 03 năm thao tác trực tiếp trong nghành nghề dịch vụ ngân hàng nhà nước, kinh tế tài chính hoặc nghành nghề dịch vụ trình độ mà mình sẽ đảm nhiệm ;
c ) Cư trú tại Nước Ta trong thời hạn đương nhiệm .
6. Ngân hàng Nhà nước lao lý đơn cử tiêu chuẩn, điều kiện kèm theo so với người quản trị, người quản lý và điều hành, thành viên Ban trấn áp của tổ chức triển khai kinh tế tài chính vi mô .

Điều
51. Chấp thuận danh sách dự kiến những người được bầu, bổ nhiệm làm thành viên
Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát,
Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng

1. Danh sách dự kiến những người được bầu, chỉ định làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban trấn áp, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) của tổ chức triển khai tín dụng phải được Ngân hàng Nhà nước đồng ý chấp thuận bằng văn bản trước khi bầu, chỉ định những chức vụ này. Những người được bầu, chỉ định làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban trấn áp, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) của tổ chức triển khai tín dụng phải thuộc list đã được Ngân hàng Nhà nước đồng ý chấp thuận .
2. Ngân hàng Nhà nước lao lý đơn cử thủ tục, hồ sơ đồng ý chấp thuận list dự kiến việc bầu, chỉ định những chức vụ pháp luật tại khoản 1 Điều này .
3. Tổ chức tín dụng phải thông tin cho Ngân hàng Nhà nước list những người được bầu, chỉ định những chức vụ lao lý tại khoản 1 Điều này trong thời hạn 10 ngày thao tác, kể từ ngày bầu, chỉ định .
Mục 3

TỔ CHỨC TÍN DỤNG LÀ CÔNG TY CỔ PHẦN

Điều 52. Các loại cổ phần, cổ đông

1. Tổ chức tín dụng CP phải có CP đại trà phổ thông. Người chiếm hữu CP đại trà phổ thông là cổ đông đại trà phổ thông .
2. Tổ chức tín dụng hoàn toàn có thể có CP khuyến mại. Cổ phần tặng thêm gồm những loại sau đây :
a ) Cổ phần khuyễn mãi thêm cổ tức ;
b ) Cổ phần khuyễn mãi thêm biểu quyết .
3. Cổ phần khuyễn mãi thêm cổ tức là CP được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của CP đại trà phổ thông hoặc mức không thay đổi hằng năm. Cổ tức được chia hằng năm gồm cổ tức cố định và thắt chặt và cổ tức thưởng. Cổ tức cố định và thắt chặt không phụ thuộc vào vào hiệu quả kinh doanh thương mại của tổ chức triển khai tín dụng và chỉ được trả khi tổ chức triển khai tín dụng có lãi. Trường hợp tổ chức triển khai tín dụng kinh doanh thương mại thua lỗ hoặc có lãi nhưng không đủ để chia cổ tức cố định và thắt chặt thì cổ tức cố định và thắt chặt trả cho CP tặng thêm cổ tức được cộng dồn vào những năm tiếp theo. Mức cổ tức cố định và thắt chặt đơn cử và phương pháp xác lập cổ tức thưởng do Đại hội đồng cổ đông quyết định hành động và được ghi trên CP của CP khuyến mại cổ tức. Tổng giá trị mệnh giá của CP khuyến mại cổ tức tối đa bằng 20 % vốn điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng .
Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban trấn áp, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) và người quản trị, người quản lý khác của tổ chức triển khai tín dụng không được mua CP tặng thêm cổ tức do tổ chức triển khai tín dụng đó phát hành. Người được mua CP khuyến mại cổ tức do Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng lao lý hoặc do Đại hội đồng cổ đông quyết định hành động .
Cổ đông chiếm hữu CP khuyễn mãi thêm cổ tức có những quyền như cổ đông đại trà phổ thông, trừ quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban trấn áp .
4. Chỉ có tổ chức triển khai được nhà nước ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ CP tặng thêm biểu quyết. Quyền tặng thêm biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực hiện hành trong 03 năm, kể từ ngày tổ chức triển khai tín dụng được cấp Giấy chứng nhận ĐK kinh doanh thương mại. Sau thời hạn đó, CP tặng thêm biểu quyết của cổ đông sáng lập quy đổi thành CP đại trà phổ thông. Cổ đông chiếm hữu CP tặng thêm biểu quyết có những quyền như cổ đông đại trà phổ thông, trừ quyền chuyển nhượng ủy quyền CP đó cho người khác .
5. Cổ phần đại trà phổ thông không hề quy đổi thành CP khuyễn mãi thêm. Cổ phần khuyễn mãi thêm hoàn toàn có thể quy đổi thành CP đại trà phổ thông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông .
6. Tổ chức tín dụng CP phải có tối thiểu 100 cổ đông và không hạn chế số lượng tối đa .

Điều 53. Quyền của cổ đông phổ thông

1. Tham dự và phát biểu quan điểm trong những cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực thi quyền biểu quyết trực tiếp hoặc trải qua đại diện thay mặt được ủy quyền ; mỗi CP đại trà phổ thông có một phiếu biểu quyết .
2. Được nhận cổ tức theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông .
3. Được ưu tiên mua CP mới chào bán tương ứng với tỷ suất CP đại trà phổ thông của từng cổ đông trong tổ chức triển khai tín dụng .
4. Được chuyển nhượng ủy quyền CP cho cổ đông khác của tổ chức triển khai tín dụng hoặc tổ chức triển khai, cá thể khác theo pháp luật của Luật này và Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng .
5. Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin trong list cổ đông có quyền biểu quyết và nhu yếu sửa đổi thông tin không đúng mực .
6. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng, sổ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và những nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông .
7. Được nhận một phần gia tài còn lại tương ứng với số CP chiếm hữu tại tổ chức triển khai tín dụng khi tổ chức triển khai tín dụng giải thể hoặc phá sản .
8. Được ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực thi những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình ; người được ủy quyền không được ứng cử với tư cách của chính mình .
9. Được ứng cử, đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban trấn áp theo lao lý tại Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng hoặc theo pháp luật của pháp lý nếu Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng không lao lý. Danh sách ứng viên phải được gửi tới Hội đồng quản trị theo thời hạn do Hội đồng quản trị lao lý .

Điều 54. Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông

1. Cổ đông của tổ chức triển khai tín dụng phải triển khai những nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
a ) Thanh toán đủ số CP đã cam kết mua trong thời hạn do tổ chức triển khai tín dụng lao lý ; chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những khoản nợ và nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài khác của tổ chức triển khai tín dụng trong khoanh vùng phạm vi vốn CP đã góp vào tổ chức triển khai tín dụng ;
b ) Không được rút vốn CP đã góp ra khỏi tổ chức triển khai tín dụng dưới mọi hình thức dẫn đến việc giảm vốn điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng ;
c ) Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về tính hợp pháp của nguồn vốn góp, mua CP tại tổ chức triển khai tín dụng ;
d ) Tuân thủ Điều lệ và những quy định quản trị nội bộ của tổ chức triển khai tín dụng ;
đ ) Chấp hành nghị quyết, quyết định hành động của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị ;
e ) Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm cá thể khi nhân danh tổ chức triển khai tín dụng dưới mọi hình thức để triển khai hành vi vi phạm pháp lý, tiến hành kinh doanh và những thanh toán giao dịch khác để tư lợi hoặc ship hàng quyền lợi của tổ chức triển khai, cá thể khác .
2. Cổ đông nhận ủy thác góp vốn đầu tư cho tổ chức triển khai, cá thể khác phải cung ứng cho tổ chức triển khai tín dụng thông tin về chủ sở hữu thực sự của số CP mà mình nhận ủy thác góp vốn đầu tư trong tổ chức triển khai tín dụng. Tổ chức tín dụng có quyền đình chỉ quyền cổ đông của những cổ đông này trong trường hợp phát hiện họ không cung ứng thông tin xác nhận về chủ sở hữu thực sự những CP .

Điều
55. Tỷ lệ sở hữu cổ phần

1. Một cổ đông là cá thể không được chiếm hữu vượt quá 5 % vốn điều lệ của một tổ chức triển khai tín dụng .
2. Một cổ đông là tổ chức triển khai không được chiếm hữu vượt quá 15 % vốn điều lệ của một tổ chức triển khai tín dụng, trừ những trường hợp sau đây :
a ) Sở hữu CP theo lao lý tại khoản 3 Điều 149 của Luật này để giải quyết và xử lý tổ chức triển khai tín dụng gặp khó khăn vất vả, bảo vệ bảo đảm an toàn mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai tín dụng ;
b ) Sở hữu CP nhà nước tại tổ chức triển khai tín dụng cổ phần hóa ;
c ) Sở hữu CP của nhà đầu tư quốc tế lao lý tại khoản 2 Điều 16 của Luật này .
3. Cổ đông và người có tương quan của cổ đông đó không được chiếm hữu vượt quá 20 % vốn điều lệ của một tổ chức triển khai tín dụng .
4. Tỷ lệ chiếm hữu lao lý tại những khoản 1, 2 và 3 Điều này gồm có cả phần vốn ủy thác cho tổ chức triển khai, cá thể khác mua CP .
5. Trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày được cấp Giấy phép, những cổ đông sáng lập phải nắm giữ số CP tối thiểu bằng 50 % vốn điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng ; những cổ đông sáng lập là pháp nhân phải nắm giữ số CP tối thiểu bằng 50 % tổng số CP do những cổ đông sáng lập nắm giữ .

Điều 56. Chào bán và chuyển nhượng cổ
phần

1. Cổ đông là cá thể, cổ đông là tổ chức triển khai có người đại diện thay mặt là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban trấn áp, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) của tổ chức triển khai tín dụng không được chuyển nhượng ủy quyền CP của mình trong thời hạn đảm nhiệm chức vụ .
2. Trong thời hạn đang giải quyết và xử lý hậu quả theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo quyết định hành động của Ngân hàng Nhà nước do nghĩa vụ và trách nhiệm cá thể, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban trấn áp, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) không được chuyển nhượng ủy quyền CP, trừ một trong những trường hợp sau đây :
a ) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban trấn áp, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) là đại diện thay mặt theo chuyển nhượng ủy quyền của cổ đông tổ chức triển khai bị sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản theo lao lý của pháp lý ;
b ) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban trấn áp, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) bị buộc chuyển nhượng ủy quyền CP theo quyết định hành động của Tòa án ;
c ) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban trấn áp, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) chuyển nhượng ủy quyền CP cho những nhà đầu tư khác nhằm mục đích thực thi việc sáp nhập, hợp nhất bắt buộc pháp luật tại khoản 2 Điều 149 của Luật này .
3. Việc chuyển nhượng ủy quyền CP niêm yết của tổ chức triển khai tín dụng được thực thi theo pháp luật của pháp lý về sàn chứng khoán .
4. Trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày được cấp Giấy phép, cổ đông sáng lập chỉ được phép chuyển nhượng ủy quyền CP cho những cổ đông sáng lập khác với điều kiện kèm theo bảo vệ những tỷ suất chiếm hữu CP pháp luật tại Điều 55 của Luật này .

Điều
57. Mua lại cổ phần của cổ đông

Tổ chức tín dụng chỉ được mua lại CP của cổ đông nếu sau khi thanh toán giao dịch hết số CP được mua lại mà vẫn bảo vệ những tỷ suất bảo đảm an toàn trong hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước, giá trị thực của vốn điều lệ không giảm thấp hơn mức vốn pháp định ; trường hợp mua lại CP dẫn đến việc giảm vốn điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng thì phải được Ngân hàng Nhà nước đồng ý chấp thuận trước bằng văn bản .

Điều 58. Cổ phiếu

Trường hợp CP được phát hành dưới hình thức chứng từ, tổ chức triển khai tín dụng phải phát hành CP cho những cổ đông trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày mở bán khai trương hoạt động giải trí so với tổ chức triển khai tín dụng xây dựng mới hoặc trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cổ đông giao dịch thanh toán đủ CP cam kết mua so với tổ chức triển khai tín dụng tăng vốn điều lệ .

Điều 59. Đại hội đồng cổ đông         

1. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm kinh tế tài chính. Đại hội đồng cổ đông họp không bình thường theo quyết định hành động triệu tập họp của Hội đồng quản trị trong những trường hợp sau đây :
a ) Hội đồng quản trị xét thấy thiết yếu vì quyền lợi của tổ chức triển khai tín dụng ;
b ) Số thành viên Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số thành viên tối thiểu pháp luật tại khoản 1 Điều 62 của Luật này ;
c ) Theo nhu yếu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông chiếm hữu trên 10 % tổng số CP đại trà phổ thông trong thời hạn liên tục tối thiểu 06 tháng ;
d ) Theo nhu yếu của Ban trấn áp ;
đ ) Các trường hợp khác theo pháp luật tại Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng .
2. Đại hội đồng cổ đông gồm toàn bộ cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định hành động cao nhất của tổ chức triển khai tín dụng. Đại hội đồng cổ đông có những trách nhiệm, quyền hạn sau đây :
a ) Thông qua khuynh hướng tăng trưởng của tổ chức triển khai tín dụng ;
b ) Sửa đổi, bổ trợ Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng ;
c ) Phê chuẩn pháp luật về tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của Hội đồng quản trị, Ban trấn áp ;
d ) Quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban trấn áp từng nhiệm kỳ ; bầu, không bổ nhiệm, bãi nhiệm, bầu bổ trợ, thay thế sửa chữa thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban trấn áp tương thích với những tiêu chuẩn, điều kiện kèm theo theo lao lý của Luật này và Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng ;
đ ) Quyết định mức thù lao, thưởng và những quyền lợi khác so với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban trấn áp và ngân sách hoạt động giải trí của Hội đồng quản trị, Ban trấn áp ;
e ) Xem xét và giải quyết và xử lý theo thẩm quyền vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban trấn áp gây thiệt hại cho tổ chức triển khai tín dụng và cổ đông của tổ chức triển khai tín dụng ;
g ) Quyết định cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai, cỗ máy quản trị quản lý của tổ chức triển khai tín dụng ;
h ) Thông qua giải pháp biến hóa mức vốn điều lệ ; trải qua giải pháp chào bán CP, gồm có loại CP và số lượng CP mới sẽ chào bán ;
i ) Thông qua việc mua lại CP đã bán ;
k ) Thông qua giải pháp phát hành trái phiếu quy đổi ;
l ) Thông qua báo cáo giải trình kinh tế tài chính hằng năm ; giải pháp phân phối doanh thu sau khi đã hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm thuế và những nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính khác của tổ chức triển khai tín dụng ;
m ) Thông qua báo cáo giải trình của Hội đồng quản trị, Ban trấn áp về việc thực thi trách nhiệm, quyền hạn được giao ;
n ) Quyết định xây dựng công ty con ;
o ) Thông qua giải pháp góp vốn, mua CP của doanh nghiệp, tổ chức triển khai tín dụng khác có giá trị từ 20 % trở lên so với vốn điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng ghi trong báo cáo giải trình kinh tế tài chính đã được truy thuế kiểm toán gần nhất ;
p ) Quyết định góp vốn đầu tư, mua, bán gia tài của tổ chức triển khai tín dụng có giá trị từ 20 % trở lên so với vốn điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng ghi trong báo cáo giải trình kinh tế tài chính đã được truy thuế kiểm toán gần nhất hoặc một tỷ suất khác thấp hơn theo lao lý tại Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng ;
q ) Thông qua những hợp đồng có giá trị trên 20 % vốn điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng ghi trong báo cáo giải trình kinh tế tài chính đã được truy thuế kiểm toán gần nhất hoặc một tỷ suất khác thấp hơn theo pháp luật tại Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng giữa tổ chức triển khai tín dụng với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban trấn áp, Tổng giám đốc ( Giám đốc ), cổ đông lớn, người có tương quan của người quản trị, thành viên Ban trấn áp, cổ đông lớn của tổ chức triển khai tín dụng ; công ty con, công ty link của tổ chức triển khai tín dụng ;
r ) Quyết định việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, quy đổi hình thức pháp lý, giải thể hoặc nhu yếu Tòa án mở thủ tục phá sản tổ chức triển khai tín dụng ;
s ) Quyết định giải pháp khắc phục dịch chuyển lớn về kinh tế tài chính của tổ chức triển khai tín dụng .
3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được trải qua theo lao lý sau đây :
a ) Đại hội đồng cổ đông trải qua những quyết định hành động thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy quan điểm bằng văn bản ;
b ) Trừ trường hợp pháp luật tại điểm c khoản này, quyết định hành động của Đại hội đồng cổ đông được trải qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện thay mặt trên 51 % tổng số phiếu biểu quyết của tổng thể cổ đông dự họp chấp thuận đồng ý hoặc tỷ suất khác cao hơn do Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng pháp luật ;
c ) Đối với quyết định hành động về những yếu tố lao lý tại những điểm b, h, p và r khoản 2 Điều này thì phải được số cổ đông đại diện thay mặt trên 65 % tổng số phiếu biểu quyết của toàn bộ cổ đông dự họp đồng ý chấp thuận hoặc tỷ suất khác cao hơn do Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng pháp luật ;
d ) Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban trấn áp phải được triển khai dưới hình thức bầu dồn phiếu .
4. Quyết định về những yếu tố lao lý tại những điểm a, d, e và r khoản 2 Điều này phải được trải qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông .

Điều
60. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước 

Trường hợp xảy ra sự kiện tác động ảnh hưởng đến bảo đảm an toàn hoạt động giải trí của tổ chức triển khai tín dụng CP, Ngân hàng Nhà nước có quyền nhu yếu Hội đồng quản trị của tổ chức triển khai tín dụng CP triệu tập Đại hội đồng cổ đông không bình thường và quyết định hành động về nội dung Ngân hàng Nhà nước nhu yếu .

Điều 61. Báo cáo kết quả họp Đại hội
đồng cổ đông          

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày bế mạc cuộc họp hoặc từ ngày kết thúc kiểm phiếu so với trường hợp lấy quan điểm bằng văn bản, toàn bộ những nghị quyết, quyết định hành động được Đại hội đồng cổ đông trải qua phải được gửi đến Ngân hàng Nhà nước .

Điều 62. Hội đồng quản trị của tổ chức tín dụng là công ty cổ phần

1. Hội đồng quản trị của tổ chức triển khai tín dụng là công ty CP phải có không ít hơn 05 thành viên và không quá 11 thành viên, trong đó có tối thiểu 01 thành viên độc lập. Hội đồng quản trị phải có tối thiểu một phần hai tổng số thành viên là thành viên độc lập và thành viên không phải là người điều hành quản lý tổ chức triển khai tín dụng .
2. Cá nhân và người có tương quan của cá thể đó hoặc những người đại diện thay mặt vốn góp của một cổ đông là tổ chức triển khai và người có tương quan của những người này được tham gia Hội đồng quản trị, nhưng không được vượt quá một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị của một tổ chức triển khai tín dụng là công ty CP, trừ trường hợp là người đại diện thay mặt phần vốn góp của Nhà nước .

Điều 63. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội
đồng quản trị

1. Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm tiến hành việc xây dựng, mở bán khai trương hoạt động giải trí của tổ chức triển khai tín dụng sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tiên phong .
2. Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong việc thực thi trách nhiệm, quyền hạn được giao .
3. Trình Đại hội đồng cổ đông quyết định hành động, trải qua những yếu tố thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông lao lý tại khoản 2 Điều 59 của Luật này .
4. Quyết định việc xây dựng Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt, đơn vị chức năng sự nghiệp .
5. Bổ nhiệm, không bổ nhiệm, bãi nhiệm, kỷ luật, đình chỉ và quyết định hành động mức lương, quyền lợi khác so với những chức vụ Tổng giám đốc ( Giám đốc ), Phó Tổng giám đốc ( phó tổng giám đốc ), Kế toán trưởng, Thư ký Hội đồng quản trị, những chức vụ thuộc bộ phận truy thuế kiểm toán nội bộ và người quản trị, người điều hành quản lý khác theo pháp luật nội bộ của Hội đồng quản trị .
6. Thông qua giải pháp góp vốn, mua CP của doanh nghiệp, tổ chức triển khai tín dụng khác có giá trị dưới 20 % vốn điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng ghi trong báo cáo giải trình kinh tế tài chính đã được truy thuế kiểm toán gần nhất .
7. Cử người đại diện thay mặt vốn góp của tổ chức triển khai tín dụng tại doanh nghiệp, tổ chức triển khai tín dụng khác .
8. Quyết định góp vốn đầu tư, thanh toán giao dịch mua, bán gia tài của tổ chức triển khai tín dụng từ 10 % trở lên so với vốn điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng ghi trong báo cáo giải trình kinh tế tài chính đã được truy thuế kiểm toán gần nhất, trừ những khoản góp vốn đầu tư, thanh toán giao dịch mua, bán gia tài của tổ chức triển khai tín dụng lao lý tại điểm p khoản 2 Điều 59 của Luật này .
9. Quyết định những khoản cấp tín dụng theo lao lý tại khoản 7 Điều 128 của Luật này, trừ những thanh toán giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Đại hội đồng cổ đông pháp luật tại điểm q khoản 2 Điều 59 của Luật này .
10. Thông qua những hợp đồng của tổ chức triển khai tín dụng với công ty con, công ty link của tổ chức triển khai tín dụng ; những hợp đồng của tổ chức triển khai tín dụng với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban trấn áp, Tổng giám đốc ( Giám đốc ), cổ đông lớn, người có tương quan của họ có giá trị bằng hoặc nhỏ hơn 20 % vốn điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng ghi trong báo cáo giải trình kinh tế tài chính đã được truy thuế kiểm toán gần nhất hoặc tỷ suất khác nhỏ hơn do Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng pháp luật. Trong trường hợp này, thành viên có tương quan không có quyền biểu quyết .
11. Kiểm tra, giám sát, chỉ huy Tổng giám đốc ( Giám đốc ) triển khai trách nhiệm được phân công ; nhìn nhận hằng năm về hiệu suất cao thao tác của Tổng giám đốc ( Giám đốc ) .
12. Ban hành những lao lý nội bộ tương quan đến tổ chức triển khai, quản trị và hoạt động giải trí của tổ chức triển khai tín dụng tương thích với những pháp luật của Luật này và pháp lý có tương quan, trừ những yếu tố thuộc thẩm quyền của Ban trấn áp hoặc của Đại hội đồng cổ đông .
13. Quyết định chủ trương quản trị rủi ro đáng tiếc và giám sát việc thực thi những giải pháp phòng ngừa rủi ro đáng tiếc của tổ chức triển khai tín dụng .
14. Xem xét, phê duyệt báo cáo giải trình thường niên .
15. Lựa chọn tổ chức triển khai định giá chuyên nghiệp để định giá gia tài góp vốn không phải là tiền Nước Ta, ngoại tệ tự do quy đổi, vàng theo lao lý của pháp lý .
16. Đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận đồng ý những yếu tố theo pháp luật của pháp lý .
17. Quyết định chào bán CP mới trong khoanh vùng phạm vi số CP được quyền chào bán .
18. Quyết định giá chào bán CP và trái phiếu quy đổi của tổ chức triển khai tín dụng .
19. Quyết định mua lại CP của tổ chức triển khai tín dụng .
20. Kiến nghị giải pháp phân phối doanh thu, mức cổ tức được trả ; quyết định hành động thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc giải quyết và xử lý lỗ phát sinh trong quy trình kinh doanh thương mại .
21. Chuẩn bị nội dung, tài liệu tương quan để trình Đại hội đồng cổ đông quyết định hành động những yếu tố thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, trừ những nội dung thuộc trách nhiệm, quyền hạn của Ban trấn áp .
22. Duyệt chương trình, kế hoạch hoạt động giải trí của Hội đồng quản trị ; chương trình, nội dung, tài liệu Giao hàng họp Đại hội đồng cổ đông ; triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy quan điểm cổ đông bằng văn bản để trải qua nghị quyết, quyết định hành động của Đại hội đồng cổ đông .
23. Tổ chức tiến hành, kiểm tra, giám sát việc triển khai nghị quyết, quyết định hành động của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị .
24. Thông báo kịp thời cho Ngân hàng Nhà nước thông tin ảnh hưởng tác động xấu đi đến tư cách thành viên Hội đồng quản trị, Ban trấn áp, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) .
25. Các trách nhiệm, quyền hạn khác theo pháp luật tại Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng .

Điều 64. Quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch
Hội đồng quản trị

1. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động giải trí của Hội đồng quản trị .
2. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu Giao hàng cuộc họp ; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị .
3. Tổ chức việc trải qua quyết định hành động của Hội đồng quản trị .
4. Giám sát quy trình tổ chức triển khai triển khai những quyết định hành động của Hội đồng quản trị .
5. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông .
6. Bảo đảm những thành viên Hội đồng quản trị nhận được thông tin khá đầy đủ, khách quan, đúng mực và có đủ thời hạn đàm đạo những yếu tố mà Hội đồng quản trị phải xem xét .
7. Phân công trách nhiệm cho những thành viên Hội đồng quản trị .
8. Giám sát những thành viên Hội đồng quản trị trong việc triển khai trách nhiệm được phân công và những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm chung .
9. Ít nhất mỗi năm một lần, nhìn nhận hiệu suất cao thao tác của từng thành viên, những Ủy ban của Hội đồng quản trị và báo cáo giải trình Đại hội đồng cổ đông về tác dụng nhìn nhận này .
10. Các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo pháp luật tại Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng .

Điều
65. Quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định nội bộ của Hội đồng quản trị và sự phân công của quản trị Hội đồng quản trị một cách trung thực vì quyền lợi của tổ chức triển khai tín dụng và cổ đông .
2. Xem xét báo cáo giải trình kinh tế tài chính do kiểm toán viên độc lập chuẩn bị sẵn sàng, có ‎ quan điểm hoặc nhu yếu người quản lý tổ chức triển khai tín dụng, kiểm toán viên độc lập và kiểm toán viên nội bộ báo cáo giải trình những yếu tố có tương quan đến báo cáo giải trình .
3. Đề nghị quản trị Hội đồng quản trị triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị không bình thường .
4. Tham dự những cuộc họp Hội đồng quản trị, đàm đạo và biểu quyết về những yếu tố thuộc trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng quản trị theo lao lý tại Luật này, trừ trường hợp không được biểu quyết vì yếu tố xung đột quyền lợi với thành viên đó. Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị về quyết định hành động của mình .
5. Triển khai thực thi nghị quyết, quyết định hành động của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị .
6. Có nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị về việc thực thi trách nhiệm được giao khi có nhu yếu .
7. Các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo pháp luật tại Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng .
Mục 4

TỔ CHỨC TÍN DỤNG LÀ

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

Điều 66. Nhiệm vụ, quyền hạn của chủ sở
hữu

1. Chủ sở hữu của tổ chức triển khai tín dụng là công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên có những quyền hạn sau đây :
a ) Quyết định số lượng thành viên Hội đồng thành viên theo từng nhiệm kỳ, nhưng không ít hơn 05 thành viên và không quá 11 thành viên ;
b ) Bổ nhiệm người đại diện thay mặt theo ủy quyền với nhiệm kỳ không quá 05 năm để thực thi những trách nhiệm, quyền hạn của chủ sở hữu theo pháp luật của Luật này. Người đại diện thay mặt theo ủy quyền phải có đủ những tiêu chuẩn, điều kiện kèm theo pháp luật tại khoản 1 Điều 50 của Luật này ;
c ) Bổ nhiệm, không bổ nhiệm, bãi nhiệm, bổ trợ thành viên Hội đồng thành viên, quản trị Hội đồng thành viên, thành viên Ban trấn áp, Tổng giám đốc ( Giám đốc ), Phó Tổng giám đốc ( phó tổng giám đốc ), Kế toán trưởng ;
d ) Quyết định biến hóa vốn điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng ; chuyển nhượng ủy quyền một phần hoặc hàng loạt vốn điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng và biến hóa hình thức pháp lý của tổ chức triển khai tín dụng ;
đ ) Quyết định xây dựng công ty con, công ty link ;
e ) Thông qua báo cáo giải trình kinh tế tài chính hằng năm ; quyết định hành động việc sử dụng doanh thu sau khi đã hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm thuế và những nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính khác của tổ chức triển khai tín dụng ;
g ) Quyết định tổ chức triển khai lại, giải thể, nhu yếu Tòa án mở thủ tục phá sản tổ chức triển khai tín dụng ;
h ) Quyết định mức thù lao, lương, những quyền lợi khác của thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban trấn áp, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) .
2. Chủ sở hữu của tổ chức triển khai tín dụng là công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên có những trách nhiệm sau đây :
a ) Góp vốn rất đầy đủ và đúng hạn như đã cam kết ;
b ) Tuân thủ Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng ;
c ) Phải xác lập và tách biệt giữa gia tài của chủ sở hữu với gia tài của tổ chức triển khai tín dụng ;
d ) Tuân thủ lao lý của pháp lý trong việc mua, bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê và những thanh toán giao dịch khác giữa tổ chức triển khai tín dụng và chủ sở hữu ;
đ ) Các trách nhiệm khác theo pháp luật của Luật này và Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng .

Điều 67. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội
đồng thành viên    

1. Hội đồng thành viên của tổ chức triển khai tín dụng là công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên gồm tổng thể người đại diện thay mặt theo chuyển nhượng ủy quyền của chủ sở hữu, nhân danh chủ sở hữu tổ chức triển khai triển khai quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ sở hữu theo lao lý ; nhân danh tổ chức triển khai tín dụng triển khai những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức triển khai tín dụng ; chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước chủ sở hữu trong việc triển khai trách nhiệm, quyền hạn của mình theo lao lý của Luật này và Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng .
2. Hội đồng thành viên của tổ chức triển khai tín dụng là công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên có trách nhiệm, quyền hạn sau đây :
a ) Quyết định nội dung Điều lệ ; sửa đổi, bổ trợ Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng ;
b ) Quyết định kế hoạch tăng trưởng và kế hoạch kinh doanh thương mại hằng năm của tổ chức triển khai tín dụng ;
c ) Trình chủ sở hữu tổ chức triển khai tín dụng quyết định hành động những yếu tố thuộc thẩm quyền quyết định hành động của chủ sở hữu lao lý tại những điểm c, d, đ, e và g khoản 1 Điều 66 của Luật này ;
d ) Xem xét, phê duyệt báo cáo giải trình thường niên ;
đ ) Quyết định chọn tổ chức triển khai truy thuế kiểm toán độc lập ;
e ) Kiểm tra, giám sát, chỉ huy Tổng giám đốc ( Giám đốc ) trong việc triển khai trách nhiệm được phân công ; nhìn nhận hằng năm về hiệu suất cao thao tác của Tổng giám đốc ;
g ) Quyết định giải quyết và xử lý lỗ phát sinh trong quy trình kinh doanh thương mại ;
h ) Quyết định những khoản cấp tín dụng theo lao lý tại khoản 7 Điều 128 của Luật này ;
i ) Quyết định giải pháp góp vốn, mua CP của doanh nghiệp, tổ chức triển khai tín dụng khác có giá trị từ 20 % trở lên so với vốn điều lệ được ghi trong báo cáo giải trình kinh tế tài chính đã được truy thuế kiểm toán gần nhất của tổ chức triển khai tín dụng hoặc tỷ suất khác thấp hơn pháp luật tại Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng ;
k ) Thông qua quyết định hành động góp vốn đầu tư, mua, bán gia tài của tổ chức triển khai tín dụng có giá trị từ 20 % trở lên so với vốn điều lệ được ghi trong báo cáo giải trình kinh tế tài chính đã được truy thuế kiểm toán gần nhất của tổ chức triển khai tín dụng hoặc tỷ suất khác thấp hơn lao lý tại Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng ;
l ) Quyết định ký kết những hợp đồng của tổ chức triển khai tín dụng với công ty con, công ty link của tổ chức triển khai tín dụng ; hợp đồng của tổ chức triển khai tín dụng với thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban trấn áp, Tổng giám đốc ( Giám đốc ), người có tương quan của họ. Trong trường hợp này, thành viên có tương quan không có quyền biểu quyết ;
m ) Quyết định giải pháp tăng trưởng thị trường, tiếp thị và chuyển giao công nghệ tiên tiến ;
n ) Ban hành những pháp luật nội bộ tương quan tới tổ chức triển khai, quản trị và hoạt động giải trí của tổ chức triển khai tín dụng tương thích với pháp luật của pháp lý ;
o ) Đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận đồng ý những yếu tố theo pháp luật của pháp lý ;
p ) Tổ chức giám sát và nhìn nhận hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của tổ chức triển khai tín dụng ;
q ) Các trách nhiệm, quyền hạn khác pháp luật tại Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng .

Điều 68. Quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch
Hội đồng thành viên

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động giải trí của Hội đồng thành viên .
2. Xây dựng chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng thành viên hoặc để lấy quan điểm những thành viên .
3. Triệu tập và chủ trì họp Hội đồng thành viên hoặc tổ chức triển khai lấy quan điểm những thành viên .
4. Giám sát hoặc tổ chức triển khai giám sát việc triển khai những quyết định hành động của Hội đồng thành viên .
5. Thay mặt Hội đồng thành viên ký những quyết định hành động của Hội đồng thành viên .
6. Bảo đảm những thành viên Hội đồng thành viên nhận được thông tin không thiếu, khách quan, đúng mực và có đủ thời hạn luận bàn những yếu tố mà Hội đồng thành viên phải xem xét .
7. Phân công trách nhiệm cho những thành viên Hội đồng thành viên .
8. Giám sát những thành viên Hội đồng thành viên trong việc triển khai trách nhiệm được phân công và những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm chung .

9. Ít nhất mỗi năm một lần,
đánh giá hiệu quả làm việc của từng thành viên, Hội đồng thành viên và báo cáo
chủ sở hữu về kết quả đánh giá này.

10. Các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo pháp luật tại Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng .

Điều
69. Quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng thành viên      

1. Thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Hội đồng thành viên theo quy định nội bộ của Hội đồng thành viên và sự phân công của quản trị Hội đồng thành viên một cách trung thực vì quyền lợi của tổ chức triển khai tín dụng và chủ chiếm hữu .
2. Có quan điểm hoặc nhu yếu người quản lý và điều hành tổ chức triển khai tín dụng, kiểm toán viên độc lập và kiểm toán viên nội bộ báo cáo giải trình những yếu tố có tương quan đến báo cáo giải trình kinh tế tài chính do kiểm toán viên độc lập sẵn sàng chuẩn bị .
3. Đề nghị quản trị triệu tập họp Hội đồng thành viên không bình thường .
4. Tham dự những cuộc họp Hội đồng thành viên, luận bàn và biểu quyết về toàn bộ những yếu tố thuộc trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng thành viên, trừ trường hợp không được biểu quyết vì yếu tố xung đột quyền lợi với thành viên đó. Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước chủ sở hữu và trước Hội đồng thành viên về những quyết định hành động của mình .
5. Triển khai triển khai những quyết định hành động của chủ sở hữu và nghị quyết của Hội đồng thành viên .
6. Có nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình trước chủ sở hữu, Hội đồng thành viên về việc triển khai trách nhiệm được giao khi có nhu yếu .
7. Các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo pháp luật tại Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng .
Mục 5

TỔ CHỨC TÍN DỤNG LÀ

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Điều
70. Thành viên góp vốn, nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên góp vốn

1. Thành viên góp vốn của tổ chức triển khai tín dụng là công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên phải là pháp nhân, trừ trường hợp lao lý tại Điều 88 của Luật này. Tổng số thành viên không được vượt quá 05 thành viên. Tỷ lệ chiếm hữu tối đa của một thành viên và người có tương quan không được vượt quá 50 % vốn điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng .
2. Thành viên góp vốn có những quyền hạn sau đây :
a ) Bổ nhiệm, không bổ nhiệm, bãi nhiệm người đại diện thay mặt làm thành viên Hội đồng thành viên, Ban trấn áp trên cơ sở số vốn góp của mình trong tổ chức triển khai tín dụng hoặc theo thỏa thuận hợp tác giữa những thành viên góp vốn ;
b ) Được phân phối thông tin, báo cáo giải trình về tình hình hoạt động giải trí của Hội đồng thành viên, Ban trấn áp, sổ kế toán, báo cáo giải trình kinh tế tài chính hằng năm và những sách vở tài liệu khác của tổ chức triển khai tín dụng ;
c ) Được chia doanh thu tương ứng với phần vốn góp sau khi tổ chức triển khai tín dụng đã nộp đủ thuế và triển khai xong những nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính khác ;
d ) Được chia gia tài còn lại của tổ chức triển khai tín dụng tương ứng với phần vốn góp khi tổ chức triển khai tín dụng giải thể hoặc phá sản ;
đ ) Khiếu nại, khởi kiện thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban trấn áp, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) không triển khai đúng quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm, gây thiệt hại đến quyền, quyền lợi hợp pháp của tổ chức triển khai tín dụng hoặc thành viên góp vốn .
3. Thành viên góp vốn có những trách nhiệm sau đây :
a ) Không được rút vốn đã góp dưới mọi hình thức, trừ trường hợp chuyển nhượng ủy quyền phần vốn góp theo lao lý tại Điều 71 của Luật này ;
b ) Tuân thủ Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng ;
c ) Các trách nhiệm khác theo lao lý của Luật này và Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng .


Điều 71. Chuyển nhượng
phần vốn góp, mua lại phần vốn góp

1. Thành viên góp vốn được chuyển nhượng ủy quyền phần vốn góp, ưu tiên góp thêm vốn khi tổ chức triển khai tín dụng tăng vốn điều lệ .
2. Ngân hàng Nhà nước pháp luật đơn cử điều kiện kèm theo nhận chuyển nhượng ủy quyền phần vốn góp, mua lại vốn góp của tổ chức triển khai tín dụng .

Điều
72. Hội đồng thành viên

1. Hội đồng thành viên của tổ chức triển khai tín dụng là công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có những trách nhiệm, quyền hạn sau đây :
a ) Các trách nhiệm, quyền hạn pháp luật tại những điểm a, b, d, đ, h, i, k, l, m, n và o khoản 2 Điều 67 của Luật này ;
b ) Quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ, quyết định hành động thời gian và phương pháp kêu gọi vốn ;
c ) Báo cáo tình hình kinh tế tài chính, hiệu quả kinh doanh thương mại của tổ chức triển khai tín dụng, việc thực thi trách nhiệm, quyền hạn được giao của Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên theo nhu yếu của thành viên góp vốn hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền ;
d ) Quyết định mua lại phần vốn góp theo lao lý của Luật này ;
đ ) Bầu, không bổ nhiệm, bãi nhiệm quản trị Hội đồng thành viên ; quyết định hành động chỉ định, không bổ nhiệm, bãi nhiệm, ký và chấm hết hợp đồng so với Tổng giám đốc ( Giám đốc ), Phó Tổng giám đốc ( phó tổng giám đốc ), Kế toán trưởng và người quản trị, người điều hành quản lý khác theo lao lý nội bộ của Hội đồng thành viên ;
e ) Quyết định mức lương, thưởng, thù lao và những quyền lợi khác so với quản trị và những thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng ban và những thành viên Ban trấn áp, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) tương thích với pháp luật của Luật này, trừ trường hợp Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng có pháp luật khác ;
g ) Thông qua báo cáo giải trình kinh tế tài chính hằng năm, giải pháp sử dụng và phân loại doanh thu hoặc giải pháp giải quyết và xử lý lỗ của tổ chức triển khai tín dụng ;
h ) Quyết định xây dựng công ty con, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt ; góp vốn xây dựng công ty link ;
i ) Quyết định tổ chức triển khai lại tổ chức triển khai tín dụng ;
k ) Quyết định giải thể hoặc nhu yếu Tòa án mở thủ tục phá sản tổ chức triển khai tín dụng ;
l ) Các trách nhiệm, quyền hạn khác theo lao lý tại Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng .
2. quản trị Hội đồng thành viên của tổ chức triển khai tín dụng là công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
a ) Các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm lao lý tại những khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 68 của Luật này ;
b ) Đánh giá hiệu suất cao thao tác của từng thành viên, những Ủy ban của Hội đồng thành viên tối thiểu mỗi năm một lần ;
c ) Các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo pháp luật tại Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng .
3. Thành viên Hội đồng thành viên của tổ chức triển khai tín dụng là công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
a ) Các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp luật tại những khoản 1, 2 và 3 Điều 69 của Luật này ;
b ) Tham dự những cuộc họp Hội đồng thành viên, tranh luận và biểu quyết về toàn bộ những yếu tố thuộc trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng thành viên theo pháp luật của Luật này, trừ trường hợp không được biểu quyết theo lao lý tại điểm l khoản 2 Điều 67 của Luật này ; chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về những quyết định hành động của mình ;
c ) Thực hiện những nghị quyết, quyết định hành động của Hội đồng thành viên ;
d ) Giải trình trước thành viên góp vốn, Hội đồng thành viên về việc thực thi trách nhiệm được giao khi có nhu yếu ;
đ ) Các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo pháp luật tại Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng .
Mục 6


TỔ CHỨC
TÍN DỤNG LÀ HỢP TÁC XÃ

Điều
73. Tính chất và mục tiêu hoạt động

Tổ chức tín
dụng là hợp tác xã là loại hình tổ chức tín dụng được tổ chức theo mô hình hợp
tác xã hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng
nhằm mục đích chủ yếu là tương trợ giữa
các thành viên thực hiện có hiệu quả các hoạt
động sản xuất, kinh doanh dịch vụ và cải thiện đời sống. Tổ chức tín dụng là hợp
tác xã gồm ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân.

 Điều
74. Thành lập tổ chức tín dụng là hợp tác xã

1. Thành viên của ngân hàng nhà nước hợp tác xã gồm có tổng thể những quỹ tín dụng nhân dân và những pháp nhân góp vốn khác .
2. Thành viên của quỹ tín dụng nhân dân gồm có những cá thể, hộ mái ấm gia đình và những pháp nhân góp vốn khác .

Điều
75. Cơ cấu tổ chức

1. Cơ cấu tổ chức triển khai quản trị của ngân hàng nhà nước hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân gồm có Đại hội thành viên, Hội đồng quản trị, Ban trấn áp, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) .
2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban trấn áp, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) của ngân hàng nhà nước hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân phải phân phối tiêu chuẩn về trình độ trình độ, đạo đức nghề nghiệp và am hiểu về hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước theo pháp luật của Ngân hàng Nhà nước .
3. Ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân phải có truy thuế kiểm toán nội bộ, mạng lưới hệ thống trấn áp nội bộ và thực thi truy thuế kiểm toán độc lập theo pháp luật của Ngân hàng Nhà nước .

Điều
76. Vốn điều lệ

1. Vốn điều lệ của ngân hàng nhà nước hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân là tổng số vốn do những thành viên góp và được ghi vào Điều lệ .
2. Mức vốn góp tối thiểu và tối đa của một thành viên do Đại hội thành viên quyết định hành động theo pháp luật của Ngân hàng Nhà nước .

Điều
77. Điều lệ

1. Điều lệ của ngân hàng nhà nước hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân không được trái với lao lý của Luật này, Luật hợp tác xã và những lao lý khác của pháp lý có tương quan. Điều lệ ngân hàng nhà nước hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân phải có những nội dung đa phần sau đây :
a ) Tên, khu vực đặt trụ sở chính ;
b ) Nội dung, khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí ;
c ) Thời hạn hoạt động giải trí ;
d ) Vốn điều lệ và phương pháp góp vốn ;
đ ) Cơ cấu tổ chức triển khai, trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng quản trị, Ban trấn áp và quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Tổng giám đốc ( Giám đốc ) ;
e ) Thể thức thực thi Đại hội thành viên và trải qua quyết định hành động của Đại hội thành viên ;
g ) Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên ;
h ) Các nguyên tắc kinh tế tài chính, kế toán, trấn áp và truy thuế kiểm toán nội bộ ;
i ) Nguyên tắc trả lương, phụ cấp và thù lao công vụ, giải quyết và xử lý những khoản lỗ, chia lãi theo vốn góp, công sức của con người góp phần của thành viên và mức độ sử dụng dịch vụ của tổ chức triển khai tín dụng ; nguyên tắc trích lập, quản trị và sử dụng những quỹ ;
k ) Thể thức quản trị, sử dụng, bảo toàn và giải quyết và xử lý phần gia tài chung, vốn tích góp ;
l ) Các trường hợp và thủ tục về chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản ;
m ) Thủ tục sửa đổi Điều lệ .
2. Điều lệ, nội dung sửa đổi, bổ trợ Điều lệ của ngân hàng nhà nước hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân phải được ĐK tại Ngân hàng Nhà nước trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được trải qua .

Điều
78.

Quyền của thành viên

1. Tham dự Đại hội thành viên hoặc bầu đại biểu dự Đại hội thành viên, tham gia những cuộc họp thành viên và biểu quyết về những yếu tố thuộc thẩm quyền của Đại hội thành viên .

2. Ứng cử, đề cử người
vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các chức danh được bầu khác theo quy
định tại Điều lệ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân.

3. Được gửi tiền, vay vốn, chia lãi theo vốn góp và mức độ sử dụng dịch vụ của ngân hàng nhà nước hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân .
4. Được hưởng những phúc lợi xã hội chung của ngân hàng nhà nước hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân .
5. Được phân phối những thông tin thiết yếu tương quan đến hoạt động giải trí của ngân hàng nhà nước hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân .

6. Kiến
nghị những vấn đề liên quan đến hoạt động của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng
nhân dân và yêu cầu được trả lời; yêu cầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
triệu tập Đại hội thành viên bất thường để giải quyết những vấn đề cấp
thiết.

7. Chuyển nhượng vốn góp và những quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình cho người khác theo lao lý của pháp lý và Điều lệ của ngân hàng nhà nước hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân .
8. Xin ra khỏi ngân hàng nhà nước hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân theo pháp luật tại Điều lệ của ngân hàng nhà nước hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân .
9. Các quyền khác theo pháp luật của pháp lý và Điều lệ của ngân hàng nhà nước hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân .

Điều
79.

Nghĩa vụ của thành viên

1. Thực hiện Điều lệ của ngân hàng nhà nước hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và những nghị quyết của Đại hội thành viên .
2. Góp vốn theo pháp luật tại Điều lệ của ngân hàng nhà nước hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và pháp luật của pháp lý có tương quan .
3. Hợp tác, tương hỗ giữa những thành viên, góp thêm phần kiến thiết xây dựng và thôi thúc sự tăng trưởng của ngân hàng nhà nước hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân .
4. Cùng chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những khoản rủi ro đáng tiếc, thua lỗ trong hoạt động giải trí của ngân hàng nhà nước hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân trong khoanh vùng phạm vi vốn góp của mình .
5. Hoàn trả vốn và lãi tiền vay của ngân hàng nhà nước hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân theo cam kết .
6. Bồi thường thiệt hại do mình gây ra cho ngân hàng nhà nước hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân .

Điều
80.

Đại hội thành viên

1. Đại hội thành viên là cơ quan có quyền quyết định hành động cao nhất của ngân hàng nhà nước hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân .
2. Đại hội thành viên đàm đạo và quyết định hành động những yếu tố sau đây :

a) Báo cáo
kết quả hoạt động kinh doanh trong năm, báo cáo công khai tài chính, kế toán, dự kiến phân
phối lợi nhuận và xử lý các khoản lỗ nếu có; báo
cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

b ) Phương hướng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại năm tới ;
c ) Tăng, giảm vốn điều lệ ; mức vốn góp của thành viên ;
d ) Bầu, không bổ nhiệm, bãi nhiệm quản trị và thành viên khác của Hội đồng quản trị ; Trưởng ban và thành viên khác của Ban trấn áp ;
đ ) Thông qua list kết nạp thành viên mới và cho thành viên ra khỏi ngân hàng nhà nước hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân theo ý kiến đề nghị của Hội đồng quản trị ; quyết định hành động khai trừ thành viên ;

e) Chia, tách, hợp nhất, sáp
nhập, giải thể đối với quỹ tín dụng nhân dân;

g ) Sửa đổi, bổ trợ Điều lệ ;
h ) Những yếu tố khác do Hội đồng quản trị, Ban trấn áp hoặc có tối thiểu một phần ba tổng số thành viên đề xuất .

Điều
81. Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị ngân hàng nhà nước hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, gồm có quản trị và những thành viên khác của Hội đồng quản trị .
2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội thành viên quyết định hành động, nhưng không ít hơn 03 thành viên .
3. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị do Đại hội thành viên quyết định hành động và được ghi trong Điều lệ, tối thiểu là 02 năm và không quá 05 năm .
4. Thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên cá thể hoặc người đại diện thay mặt phần vốn góp của thành viên pháp nhân. Thành viên Ban trấn áp, Kế toán trưởng, Thủ quỹ của ngân hàng nhà nước hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị và không phải là người có tương quan của thành viên Hội đồng quản trị .
5. quản trị và thành viên Hội đồng quản trị không được chuyển nhượng ủy quyền cho những người không phải là thành viên Hội đồng quản trị thực thi quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình .

Điều
82. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị

1. Bổ nhiệm, không bổ nhiệm, bãi nhiệm, thuê hoặc chấm hết hợp đồng thuê Tổng giám đốc ( Giám đốc ) theo nghị quyết, quyết định hành động của Đại hội thành viên .
2. Bổ nhiệm, không bổ nhiệm những Phó Tổng giám đốc ( phó tổng giám đốc ) theo đề xuất của Tổng giám đốc ( Giám đốc ) .
3. Tổ chức thực thi nghị quyết, quyết định hành động của Đại hội thành viên .
4. Chuẩn bị báo cáo giải trình nhìn nhận tác dụng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại ; phê duyệt báo cáo giải trình kinh tế tài chính, báo cáo giải trình về kế hoạch hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, báo cáo giải trình hoạt động giải trí của Hội đồng quản trị để trình Đại hội thành viên .
5. Chuẩn bị chương trình Đại hội thành viên và triệu tập Đại hội thành viên .
6. Tổ chức triển khai những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của ngân hàng nhà nước hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân theo lao lý của pháp lý .
7. Xét kết nạp thành viên mới và xử lý việc thành viên xin ra, trừ trường hợp khai trừ thành viên và báo cáo giải trình để Đại hội thành viên trải qua .
8. Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những quyết định hành động của mình trước Đại hội thành viên .
9. Các trách nhiệm, quyền hạn khác theo pháp luật tại Điều lệ của ngân hàng nhà nước hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân .

Điều
83. Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát

1. Ban trấn áp có không ít hơn 03 thành viên, trong đó tối thiểu phải có 01 kiểm soát viên chuyên trách. Ngân hàng Nhà nước lao lý điều kiện kèm theo so với quỹ tín dụng nhân dân được bầu 01 kiểm soát viên chuyên trách .
2. Trưởng ban và thành viên Ban trấn áp do Đại hội thành viên bầu trực tiếp .
3. Thành viên Ban trấn áp phải là thành viên cá thể hoặc người đại diện thay mặt phần vốn góp của thành viên pháp nhân. Thành viên Ban trấn áp không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc ( Giám đốc ), Phó Tổng giám đốc ( phó tổng giám đốc ), Kế toán trưởng, Thủ quỹ, nhân viên cấp dưới nhiệm vụ của ngân hàng nhà nước hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và không phải là người có tương quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc ( Giám đốc ), Phó Tổng giám đốc ( phó tổng giám đốc ), Kế toán trưởng, Thủ quỹ .
4. Ban trấn áp chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Đại hội thành viên về việc triển khai trách nhiệm, quyền hạn được giao .
5. Nhiệm kỳ của Ban trấn áp theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị .


Điều 84. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát

1. Kiểm tra, giám sát hoạt động giải trí của ngân hàng nhà nước hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân theo lao lý của pháp lý .
2. Kiểm tra việc thực thi Điều lệ, nghị quyết, quyết định hành động của Đại hội thành viên, nghị quyết, quyết định hành động của Hội đồng quản trị ; giám sát hoạt động giải trí của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) và thành viên ngân hàng nhà nước hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân .
3. Kiểm tra hoạt động giải trí kinh tế tài chính, giám sát việc chấp hành chính sách kế toán, phân phối thu nhập, giải quyết và xử lý những khoản lỗ, sử dụng những quỹ, gia tài và những khoản tương hỗ của Nhà nước ; giám sát bảo đảm an toàn trong hoạt động giải trí của ngân hàng nhà nước hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân .
4. Thực hiện truy thuế kiểm toán nội bộ trong từng thời kỳ, từng nghành nhằm mục đích nhìn nhận đúng chuẩn hoạt động giải trí kinh doanh thương mại và tình hình kinh tế tài chính của ngân hàng nhà nước hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân .
5. Tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền khiếu nại, tố cáo có tương quan đến hoạt động giải trí của ngân hàng nhà nước hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dântheo lao lý của pháp lý và Điều lệ ngân hàng nhà nước hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân .
6. Triệu tập Đại hội thành viên không bình thường trong những trường hợp sau đây :
a ) Khi Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) có hành vi vi phạm pháp lý, Điều lệ của ngân hàng nhà nước hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dânvà nghị quyết của Đại hội thành viên ; khi Hội đồng quản trị không triển khai hoặc triển khai không có hiệu quả những giải pháp ngăn ngừa theo nhu yếu của Ban trấn áp ;
b ) Khi có tối thiểu một phần ba tổng số thành viên Ban trấn áp có nhu yếu triệu tập họp Đại hội thành viên gửi đến Hội đồng quản trị hoặc Ban trấn áp mà Hội đồng quản trị không triệu tập Đại hội thành viên không bình thường trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được nhu yếu .
7. Thông báo Hội đồng quản trị, báo cáo giải trình Đại hội thành viên và Ngân hàng Nhà nước về tác dụng trấn áp ; đề xuất kiến nghị với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) khắc phục những yếu kém, vi phạm trong hoạt động giải trí của ngân hàng nhà nước hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân .


Điều 85. Tổng giám đốc (Giám đốc)
ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân
dân

Hội đồng quản trị chỉ định một thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Tổng giám đốc ( Giám đốc ) ngân hàng nhà nước hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân. Tổng giám đốc ( Giám đốc ) là người quản lý cao nhất, có trách nhiệm điều hành quản lý những việc làm hằng ngày của ngân hàng nhà nước hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân .

Điều
86. Quyền, nghĩa vụ

của Tổng giám đốc (Giám đốc)

1. Thực hiện kế hoạch kinh doanh thương mại .
2. Tổ chức thực thi những quyết định hành động của Hội đồng quản trị .
3. Kiến nghị với Hội đồng quản trị về giải pháp sắp xếp cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai ngân hàng nhà nước hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân .
4. Ký kết những hợp đồng nhân danh ngân hàng nhà nước hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân .
5. Trình báo cáo kinh tế tài chính hằng năm lên Hội đồng quản trị .
6. Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về trách nhiệm được giao .
7. Các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo lao lý tại Điều lệ của ngân hàng nhà nước hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân .
Mục 7


TỔ CHỨC
TÀI CHÍNH VI MÔ


Điều 87.
Loại hình tổ chức tài chính vi mô

1. Tổ chức kinh tế tài chính vi mô được xây dựng dưới hình thức công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn .
2. Cơ cấu tổ chức triển khai, quản trị, quản lý của tổ chức triển khai kinh tế tài chính vi mô được thực thi theo lao lý của Luật này và những lao lý khác của pháp lý có tương quan .

Điều 88. Thành viên, vốn góp, cơ cấu tổ
chức, địa bàn hoạt động của tổ chức tài chính vi mô

Ngân hàng Nhà nước lao lý việc tham gia góp vốn xây dựng tổ chức triển khai kinh tế tài chính vi mô của tổ chức triển khai, cá thể quốc tế ; số lượng thành viên góp vốn ; tỷ suất chiếm hữu vốn góp, phần vốn góp của những tổ chức triển khai, cá thể trong nước và quốc tế vào tổ chức triển khai kinh tế tài chính vi mô ; số lượng giới hạn về cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai mạng lưới, địa phận hoạt động giải trí của tổ chức triển khai kinh tế tài chính vi mô .
Mục 8


CHI NHÁNH
NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Điều 89. Quản trị, điều hành của chi
nhánh ngân hàng nước ngoài

1. Ngân hàng quốc tế quyết định hành động cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai, quản trị, quản lý và điều hành của Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế tại Nước Ta tương thích với pháp lý của nước nơi ngân hàng nhà nước quốc tế đặt trụ sở chính và pháp luật của Luật này về cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai, quản trị, điều hành quản lý, trấn áp nội bộ, truy thuế kiểm toán nội bộ và phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận đồng ý bằng văn bản trước khi thực thi .

2. Tổng giám đốc (Giám đốc) của chi
nhánh ngân hàng nước ngoài đại diện cho chi nhánh ngân hàng nước ngoài trước
pháp luật, là người chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của chi nhánh ngân
hàng nước ngoài và điều hành hoạt động hằng ngày theo quyền, nghĩa vụ phù hợp
với quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Tổng giám đốc ( Giám đốc ) của Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế không được tham gia quản trị, quản lý tổ chức triển khai tín dụng, tổ chức triển khai kinh tế tài chính khác và không được đồng thời làm Trưởng văn phòng đại diện thay mặt tại Nước Ta của ngân hàng nhà nước quốc tế .
4. Tổng giám đốc ( Giám đốc ) của Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế phải có đủ tiêu chuẩn, điều kiện kèm theo pháp luật tại khoản 4 Điều 50 của Luật này. Người dự kiến được chỉ định làm Tổng giám đốc ( Giám đốc ) Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế phải được Ngân hàng Nhà nước đồng ý chấp thuận bằng văn bản trước khi chỉ định. Trình tự, hồ sơ đồng ý chấp thuận Tổng giám đốc ( Giám đốc ) Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế, thông tin người được chỉ định thực thi theo pháp luật tại khoản 2 và khoản 3 Điều 51 của Luật này .
5. Trường hợp một ngân hàng nhà nước quốc tế có hai hoặc nhiều Trụ sở hoạt động giải trí tại Nước Ta và triển khai chính sách kinh tế tài chính, hạch toán, báo cáo giải trình hợp nhất thì ngân hàng nhà nước quốc tế phải ủy quyền cho một Tổng giám đốc ( Giám đốc ) Trụ sở chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về mọi hoạt động giải trí của những Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế tại Nước Ta .
CHƯƠNG IV

HOẠT
ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Mục 1

NHỮNG
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều
90. Phạm vi hoạt động được phép của tổ chức tín dụng

1. Ngân hàng Nhà nước lao lý đơn cử khoanh vùng phạm vi, mô hình, nội dung hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước, hoạt động giải trí kinh doanh thương mại khác của tổ chức triển khai tín dụng trong Giấy phép cấp cho từng tổ chức triển khai tín dụng .
2. Tổ chức tín dụng không được triển khai bất kể hoạt động giải trí kinh doanh thương mại nào ngoài những hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước, hoạt động giải trí kinh doanh thương mại khác ghi trong Giấy phép được Ngân hàng Nhà nước cấp cho tổ chức triển khai tín dụng .
3. Các hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước, hoạt động giải trí kinh doanh thương mại khác của tổ chức triển khai tín dụng pháp luật tại Luật này thực thi theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước .

Điều
91. Lãi suất, phí trong hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng

1. Tổ chức tín dụng được quyền ấn định và phải niêm yết công khai minh bạch mức lãi suất vay kêu gọi vốn, mức phí đáp ứng dịch vụ trong hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của tổ chức triển khai tín dụng .
2. Tổ chức tín dụng và người mua có quyền thỏa thuận hợp tác về lãi suất vay, phí cấp tín dụng trong hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước của tổ chức triển khai tín dụng theo pháp luật của pháp lý .
3. Trong trường hợp hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước có diễn biến không bình thường, để bảo vệ bảo đảm an toàn của mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai tín dụng, Ngân hàng Nhà nước có quyền lao lý chính sách xác lập phí, lãi suất vay trong hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của tổ chức triển khai tín dụng .

Điều
92. Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu của tổ chức
tín dụng

1. Tổ chức tín dụng được phát hành chứng từ tiền gửi, tín phiếu, kỳ phiếu để kêu gọi vốn theo lao lý của Luật này và lao lý của Ngân hàng Nhà nước .
2. Căn cứ Luật này và Luật chứng khoán, nhà nước pháp luật việc phát hành trái phiếu, trừ trái phiếu quy đổi để kêu gọi vốn của tổ chức triển khai tín dụng .

Điều 93. Quy định nội bộ

1. Căn cứ vào pháp luật của Luật này và những pháp luật khác của pháp lý có tương quan, tổ chức triển khai tín dụng phải kiến thiết xây dựng và phát hành những lao lý nội bộ so với những hoạt động giải trí nhiệm vụ của tổ chức triển khai tín dụng, bảo vệ có chính sách trấn áp, truy thuế kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro đáng tiếc gắn với từng quy trình tiến độ nhiệm vụ kinh doanh thương mại, giải pháp giải quyết và xử lý những trường hợp khẩn cấp .
2. Tổ chức tín dụng phải phát hành những lao lý nội bộ sau đây :
a ) Quy định về cấp tín dụng, quản trị tiền vay để bảo vệ việc sử dụng vốn vay đúng mục tiêu ;
b ) Quy định về phân loại gia tài có, trích lập và sử dụng dự trữ rủi ro đáng tiếc ;
c ) Quy định về nhìn nhận chất lượng gia tài có và tuân thủ tỷ suất bảo đảm an toàn vốn tối thiểu ;
d ) Quy định về quản trị thanh khoản, trong đó có những thủ tục và những số lượng giới hạn quản trị thanh khoản ;
đ ) Quy định về mạng lưới hệ thống trấn áp nội bộ và chính sách truy thuế kiểm toán nội bộ tương thích với đặc thù và quy mô hoạt động giải trí của tổ chức triển khai tín dụng ;
e ) Quy định về mạng lưới hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ ;
g ) Quy định về quản trị rủi ro đáng tiếc trong hoạt động giải trí của tổ chức triển khai tín dụng ;
h ) Quy định về quy trình tiến độ, thủ tục, gồm có cả nguyên tắc nhận ra người mua để bảo vệ ngăn ngừa việc tổ chức triển khai tín dụng bị lạm dụng cho những mục tiêu rửa tiền, hỗ trợ vốn khủng bố và tội phạm khác ;
i ) Quy định về giải pháp giải quyết và xử lý những trường hợp khẩn cấp .
3. Tổ chức tín dụng phải gửi cho Ngân hàng Nhà nước những pháp luật nội bộ tại khoản 2 Điều này ngay sau khi phát hành .

Điều 94. Xét duyệt cấp tín dụng, kiểm
tra sử dụng tiền vay

1. Tổ chức tín dụng phải nhu yếu người mua cung ứng tài liệu chứng tỏ giải pháp sử dụng vốn khả thi, năng lực kinh tế tài chính của mình, mục tiêu sử dụng vốn hợp pháp, giải pháp bảo vệ tiền vay trước khi quyết định hành động cấp tín dụng .
2. Tổ chức tín dụng phải tổ chức triển khai xét duyệt cấp tín dụng theo nguyên tắc phân định nghĩa vụ và trách nhiệm giữa khâu đánh giá và thẩm định và quyết định hành động cấp tín dụng .
3. Tổ chức tín dụng có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay và trả nợ của người mua .
4. Tổ chức tín dụng có quyền nhu yếu người mua vay báo cáo giải trình việc sử dụng vốn vay và chứng tỏ vốn vay được sử dụng đúng mục tiêu vay vốn .


Điều 95.
Chấm dứt cấp tín dụng, xử lý nợ, miễn, giảm lãi suất

1. Tổ chức tín dụng có quyền chấm hết việc cấp tín dụng, tịch thu nợ trước hạn khi phát hiện người mua cung ứng thông tin sai thực sự, vi phạm những pháp luật trong hợp đồng cấp tín dụng .
2. Trong trường hợp người mua không trả được nợ đến hạn, nếu những bên không có thỏa thuận hợp tác khác thì tổ chức triển khai tín dụng có quyền giải quyết và xử lý nợ, gia tài bảo vệ tiền vay theo hợp đồng cấp tín dụng, hợp đồng bảo vệ và lao lý của pháp lý. Việc cơ cấu tổ chức lại thời hạn trả nợ, mua và bán nợ của tổ chức triển khai tín dụng triển khai theo lao lý của Ngân hàng Nhà nước .
3. Trong trường hợp người mua vay hoặc người bảo vệ không trả được nợ do bị phá sản, việc tịch thu nợ của tổ chức triển khai tín dụng được triển khai theo pháp luật của pháp lý về phá sản .
4. Tổ chức tín dụng có quyền quyết định hành động miễn, giảm lãi suất vay, phí cho người mua theo lao lý nội bộ của tổ chức triển khai tín dụng .

Điều 96. Lưu giữ hồ sơ tín dụng

1. Tổ chức tín dụng phải lưu giữ hồ sơ tín dụng, gồm có :
a ) Hợp đồng cấp tín dụng và tài liệu ghi rõ mục tiêu sử dụng vốn ; hồ sơ về giải pháp bảo vệ ;
b ) Báo cáo tình hình kinh tế tài chính của người mua ;
c ) Quyết định cấp tín dụng có chữ ký của người có thẩm quyền ; trường hợp quyết định hành động tập thể, phải có biên bản ghi rõ quyết định hành động được trải qua ;
d ) Những tài liệu phát sinh trong quy trình sử dụng khoản vay tương quan đến hợp đồng cấp tín dụng .
2. Thời hạn tàng trữ hồ sơ tín dụng triển khai theo lao lý của pháp lý .

Điều 97. Hoạt động ngân hàng điện tử

Tổ chức tín dụng được triển khai những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại qua việc sử dụng những phương tiện đi lại điện tử theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước về quản trị rủi ro đáng tiếc và lao lý của pháp lý về thanh toán giao dịch điện tử .
Mục 2


HOẠT ĐỘNG
CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI


Điều 98.
Hoạt động ngân hàng của ngân hàng thương mại

1. Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí và những loại tiền gửi khác .
2. Phát hành chứng từ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để kêu gọi vốn trong nước và quốc tế .
3. Cấp tín dụng dưới những hình thức sau đây :
a ) Cho vay ;
b ) Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng ủy quyền và sách vở có giá khác ;
c ) Bảo lãnh ngân hàng nhà nước ;
d ) Phát hành thẻ tín dụng ;
đ ) Bao thanh toán giao dịch trong nước ; bao giao dịch thanh toán quốc tế so với những ngân hàng nhà nước được phép triển khai giao dịch thanh toán quốc tế ;
e ) Các hình thức cấp tín dụng khác sau khi được Ngân hàng Nhà nước đồng ý chấp thuận .
4. Mở thông tin tài khoản giao dịch thanh toán cho người mua .
5. Cung ứng những phương tiện đi lại thanh toán giao dịch .
6. Cung ứng những dịch vụ giao dịch thanh toán sau đây :
a ) Thực hiện dịch vụ thanh toán giao dịch trong nước gồm có séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư tín dụng, thẻ ngân hàng nhà nước, dịch vụ thu hộ và chi hộ ;
b ) Thực hiện dịch vụ giao dịch thanh toán quốc tế và những dịch vụ thanh toán giao dịch khác sau khi được Ngân hàng Nhà nước đồng ý chấp thuận .

Điều
99. Vay vốn của Ngân hàng Nhà nước

Ngân hàng thương mại được vay vốn của Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo lao lý của Luật Ngân hàng Nhà nước Nước Ta .

Điều
100. Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính

Ngân hàng thương mại được vay vốn của tổ chức triển khai tín dụng, tổ chức triển khai kinh tế tài chính trong nước và quốc tế theo pháp luật của pháp lý .

Điều 101. Mở tài khoản

1. Ngân hàng thương mại phải mở thông tin tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước và duy trì trên thông tin tài khoản tiền gửi này số dư trung bình không thấp hơn mức dự trữ bắt buộc .
2. Ngân hàng thương mại được mở thông tin tài khoản thanh toán giao dịch tại tổ chức triển khai tín dụng khác .
3. Ngân hàng thương mại được mở thông tin tài khoản tiền gửi, thông tin tài khoản thanh toán giao dịch ở quốc tế theo pháp luật của pháp lý về ngoại hối .

Điều
102. Tổ chức và tham gia các hệ thống thanh toán

1. Ngân hàng thương mại được tổ chức triển khai giao dịch thanh toán nội bộ, tham gia mạng lưới hệ thống giao dịch thanh toán liên ngân hàng nhà nước vương quốc .
2. Ngân hàng thương mại được tham gia mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch quốc tế sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận đồng ý .

Điều
103. Góp vốn, mua cổ phần

1. Ngân hàng thương mại chỉ được dùng vốn điều lệ và quỹ dự trữ để góp vốn, mua CP theo lao lý tại những khoản 2, 3, 4 và 6 Điều này .
2. Ngân hàng thương mại phải xây dựng hoặc mua lại công ty con, công ty link để thực thi hoạt động giải trí kinh doanh thương mại sau đây :
a ) Bảo lãnh phát hành sàn chứng khoán, môi giới sàn chứng khoán ; quản trị, phân phối chứng từ quỹ góp vốn đầu tư sàn chứng khoán ; quản trị hạng mục góp vốn đầu tư sàn chứng khoán và mua, bán CP ;
b ) Cho thuê kinh tế tài chính ;
c ) Bảo hiểm .
3. Ngân hàng thương mại được xây dựng, mua lại công ty con, công ty link hoạt động giải trí trong nghành nghề dịch vụ quản lý tài sản bảo vệ, kiều hối, kinh doanh thương mại ngoại hối, vàng, bao thanh toán giao dịch, phát hành thẻ tín dụng, tín dụng tiêu dùng, dịch vụ trung gian thanh toán giao dịch, thông tin tín dụng .
4. Ngân hàng thương mại được góp vốn, mua CP của doanh nghiệp hoạt động giải trí trong những nghành nghề dịch vụ sau đây :
a ) Bảo hiểm, sàn chứng khoán, kiều hối, kinh doanh thương mại ngoại hối, vàng, bao giao dịch thanh toán, phát hành thẻ tín dụng, tín dụng tiêu dùng, dịch vụ trung gian thanh toán giao dịch, thông tin tín dụng ;
b ) Lĩnh vực khác không pháp luật tại điểm a khoản này .
5. Việc xây dựng, mua lại công ty con, công ty link theo pháp luật tại khoản 2 và khoản 3 Điều này và việc góp vốn, mua CP của ngân hàng nhà nước thương mại theo lao lý tại điểm b khoản 4 Điều này phải được sự chấp thuận đồng ý trước bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước lao lý đơn cử điều kiện kèm theo, hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận đồng ý .
Điều kiện, thủ tục và trình tự xây dựng công ty con, công ty link của ngân hàng nhà nước thương mại triển khai theo pháp luật của pháp lý có tương quan .
6. Ngân hàng thương mại, công ty con của ngân hàng nhà nước thương mại được mua, nắm giữ CP của tổ chức triển khai tín dụng khác với điều kiện kèm theo và trong số lượng giới hạn lao lý của Ngân hàng Nhà nước .

Điều
104. Tham gia thị trường tiền tệ

Ngân hàng thương mại được tham gia đấu thầu tín phiếu Kho bạc, mua, bán công cụ chuyển nhượng ủy quyền, trái phiếu nhà nước, tín phiếu Kho bạc, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và những sách vở có giá khác trên thị trường tiền tệ .

Điều
105. Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối và sản phẩm phái sinh

1. Sau khi được Ngân hàng Nhà nước đồng ý chấp thuận bằng văn bản, ngân hàng nhà nước thương mại được kinh doanh thương mại, đáp ứng dịch vụ cho người mua ở trong nước và quốc tế những loại sản phẩm sau đây :
a ) Ngoại hối ;
b ) Phái sinh về tỷ giá, lãi suất vay, ngoại hối, tiền tệ và gia tài kinh tế tài chính khác .
2. Ngân hàng Nhà nước pháp luật về khoanh vùng phạm vi kinh doanh thương mại ngoại hối ; điều kiện kèm theo, trình tự, thủ tục chấp thuận đồng ý việc kinh doanh thương mại ngoại hối ; kinh doanh thương mại, đáp ứng loại sản phẩm phái sinh của ngân hàng nhà nước thương mại .
3. Việc đáp ứng dịch vụ ngoại hối của ngân hàng nhà nước thương mại cho người mua thực thi theo lao lý của pháp lý về ngoại hối .

Điều 106. Nghiệp vụ ủy thác và đại lý

Ngân hàng thương mại được quyền ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong nghành tương quan đến hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước, kinh doanh thương mại bảo hiểm, quản lý tài sản theo pháp luật của Ngân hàng Nhà nước .

Điều 107. Các hoạt động kinh doanh khác
của ngân hàng thương mại

1. Thương Mại Dịch Vụ quản trị tiền mặt, tư vấn ngân hàng nhà nước, kinh tế tài chính ; những dịch vụ quản trị, dữ gìn và bảo vệ gia tài, cho thuê tủ, két bảo đảm an toàn .
2. Tư vấn kinh tế tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua, bán, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp và tư vấn góp vốn đầu tư .
3. Mua, bán trái phiếu nhà nước, trái phiếu doanh nghiệp .
4. Thương Mại Dịch Vụ môi giới tiền tệ .
5. Lưu ký sàn chứng khoán, kinh doanh thương mại vàng và những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại khác tương quan đến hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận đồng ý bằng văn bản .
Mục 3

HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH

Điều
108. Hoạt động ngân hàng của công ty tài chính

1. Công ty kinh tế tài chính được thực thi một hoặc 1 số ít hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước sau đây :
a ) Nhận tiền gửi của tổ chức triển khai ;
b ) Phát hành chứng từ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để kêu gọi vốn của tổ chức triển khai ;
c ) Vay vốn của tổ chức triển khai tín dụng, tổ chức triển khai kinh tế tài chính trong nước và quốc tế theo lao lý của pháp lý ; vay Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo lao lý của Luật Ngân hàng Nhà nước Nước Ta ;
d ) Cho vay, gồm có cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng ;
đ ) Bảo lãnh ngân hàng nhà nước ;
e ) Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng ủy quyền, những sách vở có giá khác ;
g ) Phát hành thẻ tín dụng, bao thanh toán giao dịch, cho thuê kinh tế tài chính và những hình thức cấp tín dụng khác sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận đồng ý .
2. nhà nước lao lý đơn cử điều kiện kèm theo để công ty kinh tế tài chính thực thi hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước pháp luật tại khoản 1 Điều này .

Điều 109. Mở tài khoản của công ty tài
chính

1. Công ty kinh tế tài chính có nhận tiền gửi phải mở thông tin tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước và duy trì trên thông tin tài khoản tiền gửi này số dư trung bình không thấp hơn mức dự trữ bắt buộc .
2. Công ty kinh tế tài chính được mở thông tin tài khoản thanh toán giao dịch tại ngân hàng nhà nước thương mại, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế .
3. Công ty kinh tế tài chính được phép triển khai hoạt động giải trí phát hành thẻ tín dụng được mở thông tin tài khoản tại ngân hàng nhà nước quốc tế theo lao lý của pháp lý về ngoại hối .
4. Công ty kinh tế tài chính được mở thông tin tài khoản tiền gửi, thông tin tài khoản quản trị tiền vay cho người mua .

Điều 110. Góp vốn, mua cổ phần của công
ty tài chính

1. Công ty kinh tế tài chính chỉ được dùng vốn điều lệ và quỹ dự trữ để góp vốn, mua CP theo pháp luật tại khoản 2 và khoản 3 Điều này .
2. Công ty kinh tế tài chính được góp vốn, mua CP của doanh nghiệp, quỹ góp vốn đầu tư .
3. Công ty kinh tế tài chính chỉ được xây dựng, mua lại công ty con, công ty link hoạt động giải trí trong những nghành nghề dịch vụ bảo hiểm, sàn chứng khoán, quản lý tài sản bảo vệ sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận đồng ý bằng văn bản .
4. Ngân hàng Nhà nước lao lý đơn cử điều kiện kèm theo, hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận đồng ý việc xây dựng công ty con, công ty link của công ty kinh tế tài chính lao lý tại khoản 3 Điều này .
Điều kiện, trình tự, thủ tục xây dựng công ty con, công ty link của công ty kinh tế tài chính triển khai theo pháp luật của pháp lý có tương quan .

Điều
111. Các hoạt động kinh doanh khác của công ty tài chính

1. Tiếp nhận vốn ủy thác của nhà nước, tổ chức triển khai, cá thể để thực thi những hoạt động giải trí góp vốn đầu tư vào những dự án Bất Động Sản sản xuất, kinh doanh thương mại, cấp tín dụng được phép ; ủy thác vốn cho tổ chức triển khai tín dụng triển khai cấp tín dụng. Việc đảm nhiệm vốn ủy thác của cá thể và ủy thác vốn cho những tổ chức triển khai tín dụng cấp tín dụng thực thi theo pháp luật của Ngân hàng Nhà nước .
2. Tham gia thị trường tiền tệ theo lao lý tại Điều 104 của Luật này .
3. Mua, bán trái phiếu nhà nước, trái phiếu doanh nghiệp .
4. Bảo lãnh phát hành trái phiếu nhà nước, trái phiếu doanh nghiệp ; đại lý phát hành trái phiếu, CP và những loại sách vở có giá khác .
5. Kinh doanh, đáp ứng dịch vụ ngoại hối theo lao lý của Ngân hàng Nhà nước .
6. Làm đại lý kinh doanh thương mại bảo hiểm .
7. Cung ứng dịch vụ tư vấn trong nghành nghề dịch vụ ngân hàng nhà nước, kinh tế tài chính, góp vốn đầu tư .
8. Cung ứng dịch vụ quản trị, dữ gìn và bảo vệ gia tài của người mua .
Mục 4


HOẠT ĐỘNG
CỦA CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH

Điều
112. Hoạt động ngân hàng của công ty cho thuê tài chính

1. Nhận tiền gửi của tổ chức triển khai .
2. Phát hành chứng từ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để kêu gọi vốn của tổ chức triển khai .
3. Vay vốn của tổ chức triển khai tín dụng, tổ chức triển khai kinh tế tài chính trong nước và quốc tế theo lao lý của pháp lý ; vay Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo lao lý của Luật Ngân hàng Nhà nước Nước Ta .
4. Cho thuê kinh tế tài chính .
5. Cho vay bổ trợ vốn lưu động so với bên thuê kinh tế tài chính .
6. Cho thuê quản lý và vận hành với điều kiện kèm theo tổng giá trị gia tài cho thuê quản lý và vận hành không vượt quá 30 % tổng tài sản có của công ty cho thuê kinh tế tài chính .
7. Thực hiện hình thức cấp tín dụng khác khi được Ngân hàng Nhà nước đồng ý chấp thuận .

Điều 113. Hoạt động cho thuê tài chính

Hoạt động cho thuê tài chính
là việc cấp tín dụng trung hạn, dài hạn trên cơ sở hợp đồng cho thuê tài
chính và phải có một trong các điều kiện sau đây:

1. Khi kết thúc thời hạn cho thuê theo hợp đồng, bên thuê được nhận chuyển quyền sở hữu tài sản cho thuê hoặc liên tục thuê theo thỏa thuận hợp tác của hai bên ;
2. Khi kết thúc thời hạn cho thuê theo hợp đồng, bên thuê được quyền ưu tiên mua gia tài cho thuê theo giá danh nghĩa thấp hơn giá trị trong thực tiễn của gia tài cho thuê tại thời gian mua lại ;
3. Thời hạn cho thuê một gia tài phải tối thiểu bằng 60 % thời hạn thiết yếu để khấu hao gia tài cho thuê đó ;
4. Tổng số tiền thuê một gia tài pháp luật tại hợp đồng cho thuê kinh tế tài chính tối thiểu phải bằng giá trị của gia tài đó tại thời gian ký hợp đồng .

Điều 114. Mở tài khoản của công ty cho
thuê tài chính

1. Công ty cho thuê kinh tế tài chính có nhận tiền gửi phải mở thông tin tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước và duy trì trên thông tin tài khoản tiền gửi này số dư trung bình không thấp hơn mức dự trữ bắt buộc .
2. Công ty cho thuê kinh tế tài chính được mở thông tin tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng nhà nước thương mại, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế .

Điều 115. Góp vốn, mua cổ phần của công
ty cho thuê tài chính

Công ty cho thuê kinh tế tài chính không được góp vốn, mua CP, xây dựng công ty con, công ty link dưới mọi hình thức .

Điều
116. Các hoạt động khác của công ty cho thuê tài chính

1. Tiếp nhận vốn ủy thác của nhà nước, tổ chức triển khai, cá thể để thực thi hoạt động giải trí cho thuê kinh tế tài chính. Việc đảm nhiệm vốn ủy thác của cá thể triển khai theo lao lý của Ngân hàng Nhà nước .
2. Tham gia đấu thầu tín phiếu Kho bạc do Ngân hàng Nhà nước tổ chức triển khai .
3. Mua, bán trái phiếu nhà nước .
4. Kinh doanh, đáp ứng dịch vụ ngoại hối và ủy thác cho thuê kinh tế tài chính theo lao lý của Ngân hàng Nhà nước .
5. Làm đại lý kinh doanh thương mại bảo hiểm .
6. Cung ứng dịch vụ tư vấn trong nghành ngân hàng nhà nước, kinh tế tài chính, góp vốn đầu tư cho bên thuê kinh tế tài chính .
Mục 5


HOẠT ĐỘNG
CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG LÀ HỢP TÁC XÃ

Điều
117. Hoạt động của ngân hàng hợp tác xã

1. Hoạt động đa phần của ngân hàng nhà nước hợp tác xã là điều hòa vốn và thực thi những hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước so với thành viên là những quỹ tín dụng nhân dân .
2. Ngân hàng hợp tác xã được thực thi một số ít hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước, hoạt động giải trí kinh doanh thương mại khác theo lao lý tại mục 2 Chương IV của Luật này sau khi được Ngân hàng Nhà nước đồng ý chấp thuận bằng văn bản .

Điều
118. Hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân

1. Nhận tiền gửi bằng đồng Nước Ta trong những trường hợp sau đây :
a ) Nhận tiền gửi của thành viên ;
b ) Nhận tiền gửi từ những tổ chức triển khai, cá thể không phải là thành viên theo pháp luật của Ngân hàng Nhà nước .
2. Cho vay bằng đồng Nước Ta trong những trường hợp sau đây :
a ) Cho vay so với người mua là thành viên ;
b ) Cho vay so với người mua không phải là thành viên theo pháp luật của Ngân hàng Nhà nước .
3. Cung ứng dịch vụ chuyển tiền, thực thi những nhiệm vụ thu hộ, chi hộ cho những thành viên .
4. Các hoạt động giải trí khác, gồm có :
a ) Tiếp nhận vốn ủy thác cho vay của nhà nước, tổ chức triển khai, cá thể ;
b ) Vay vốn của những tổ chức triển khai tín dụng, tổ chức triển khai kinh tế tài chính khác ;
c ) Tham gia góp vốn xây dựng ngân hàng nhà nước hợp tác xã ;
d ) Mở thông tin tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước ;
đ ) Mở thông tin tài khoản thanh toán giao dịch tại ngân hàng nhà nước thương mại, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế ;
e ) Nhận ủy thác và làm đại lý một số ít nghành nghề dịch vụ tương quan đến hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước, quản lý tài sản theo lao lý của Ngân hàng Nhà nước ;
g ) Làm đại lý kinh doanh thương mại bảo hiểm ;
h ) Cung ứng dịch vụ tư vấn về ngân hàng nhà nước, kinh tế tài chính cho những thành viên .
5. Ngân hàng Nhà nước pháp luật đơn cử địa phận hoạt động giải trí của từng quỹ tín dụng nhân dân trong Giấy phép .
Mục 6


HOẠT ĐỘNG
CỦA TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ

Điều 119. Huy động vốn của tổ chức tài
chính vi mô

1. Nhận tiền gửi bằng đồng Nước Ta dưới những hình thức sau đây :
a ) Tiết kiệm bắt buộc theo lao lý của tổ chức triển khai kinh tế tài chính vi mô ;
b ) Tiền gửi của tổ chức triển khai và cá thể gồm có cả tiền gửi tự nguyện của người mua kinh tế tài chính vi mô, trừ tiền gửi nhằm mục đích mục tiêu thanh toán giao dịch .
2. Vay vốn của tổ chức triển khai tín dụng, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, và những cá thể, tổ chức triển khai khác trong nước và quốc tế theo pháp luật của pháp lý .

Điều 120. Cấp tín dụng của tổ chức tài
chính vi mô

1. Tổ chức kinh tế tài chính vi mô chỉ được cấp tín dụng bằng đồng Nước Ta dưới hình thức cho vay. Việc cấp tín dụng của tổ chức triển khai kinh tế tài chính vi mô hoàn toàn có thể được bảo vệ bằng tiết kiệm chi phí bắt buộc, bảo lãnh của nhóm người mua tiết kiệm chi phí và vay vốn .
2. Tổ chức kinh tế tài chính vi mô phải duy trì tỷ suất tổng dư nợ những khoản cấp tín dụng cho cá thể, hộ mái ấm gia đình có thu nhập thấp, doanh nghiệp siêu nhỏ trong tổng dư nợ cấp tín dụng không thấp hơn tỷ suất do Ngân hàng Nhà nước lao lý .

Điều 121. Mở tài khoản của tổ chức tài
chính vi mô

1. Tổ chức kinh tế tài chính vi mô được mở thông tin tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng nhà nước thương mại .
2. Tổ chức kinh tế tài chính vi mô không được mở thông tin tài khoản giao dịch thanh toán cho người mua .

Điều 122. Hoạt động khác của tổ chức
tài chính vi mô

1. Ủy thác, nhận ủy thác cho vay vốn .
2. Cung ứng những dịch vụ tư vấn kinh tế tài chính tương quan đến nghành nghề dịch vụ kinh tế tài chính vi mô .
3. Cung ứng dịch vụ thu hộ, chi hộ và chuyển tiền cho người mua kinh tế tài chính vi mô .
4. Làm đại lý đáp ứng dịch vụ bảo hiểm .
Mục 7


HOẠT ĐỘNG CỦA


CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Điều
123. Nội dung hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài

1. Chi nhánh ngân hàng nhà nước quốc tế được triển khai những hoạt động giải trí theo pháp luật tại mục 2 Chương IV của Luật này, trừ những hoạt động giải trí sau đây :
a ) Hoạt động pháp luật tại Điều 103 của Luật này ;
b ) Hoạt động mà ngân hàng nhà nước quốc tế không được phép triển khai tại nước nơi ngân hàng nhà nước quốc tế đặt trụ sở chính .
2. Chi nhánh ngân hàng nhà nước quốc tế chỉ được đáp ứng 1 số ít dịch vụ ngoại hối trên thị trường quốc tế cho người mua tại Nước Ta theo lao lý của pháp lý về ngoại hối .
3. Ngân hàng Nhà nước pháp luật đơn cử nội dung hoạt động giải trí trong Giấy phép cấp cho Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế theo lao lý của Luật này, tương thích với quy mô, mô hình, nghành nghề dịch vụ hoạt động giải trí của ngân hàng nhà nước quốc tế .
CHƯƠNG V


VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG NƯỚC NGOÀI,


TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI KHÁC CÓ
HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG


Điều 124.
Thành lập văn phòng đại diện

Tổ chức tín dụng quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế khác có hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước được phép xây dựng văn phòng đại diện thay mặt tại những tỉnh, thành phố thường trực TW trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta. Tại mỗi tỉnh, thành phố thường trực TW, tổ chức triển khai tín dụng quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế khác có hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước chỉ được phép xây dựng một văn phòng đại diện thay mặt .


Điều 125.
Nội dung
hoạt động của văn phòng đại diện

Văn phòng đại diện thay mặt của tổ chức triển khai tín dụng quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế khác có hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước được thực thi những hoạt động giải trí sau đây theo nội dung ghi trong Giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp :
1. Làm công dụng văn phòng liên lạc ;
2. Nghiên cứu thị trường ;
3. Xúc tiến những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư của tổ chức triển khai tín dụng quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế khác có hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước tại Nước Ta ;
4. Thúc đẩy và theo dõi việc thực thi những hợp đồng, thỏa thuận hợp tác ký giữa tổ chức triển khai tín dụng quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế khác có hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước với tổ chức triển khai tín dụng, doanh nghiệp Nước Ta, dự án Bất Động Sản do tổ chức triển khai tín dụng quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế khác có hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước hỗ trợ vốn tại Nước Ta ;
5. Hoạt động khác tương thích với pháp luật của pháp lý Nước Ta .
CHƯƠNG VI


CÁC HẠN
CHẾ ĐỂ BẢO ĐẢM AN TOÀN


TRONG
HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG


Điều 126.
Những trường hợp không được cấp tín dụng

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh
ngân hàng nước ngoài không được cấp tín dụng đối với những tổ chức,
nhân sau đây:

a ) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban trấn áp, Tổng giám đốc ( Giám đốc ), Phó Tổng giám đốc ( phó tổng giám đốc ) và những chức vụ tương tự của tổ chức triển khai tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế, pháp nhân là cổ đông có người đại diện thay mặt phần vốn góp là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban trấn áp của tổ chức triển khai tín dụng là công ty CP, pháp nhân là thành viên góp vốn, chủ sở hữu của tổ chức triển khai tín dụng là công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn ;
b ) Cha, mẹ, vợ, chồng, con của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban trấn áp, Tổng giám đốc ( Giám đốc ), Phó Tổng giám đốc ( phó tổng giám đốc ) và những chức vụ tương tự .
2. Quy định tại khoản 1 Điều này không vận dụng so với quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức triển khai kinh tế tài chính vi mô .
3. Tổ chức tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế không được cấp tín dụng cho người mua trên cơ sở bảo vệ của đối tượng người tiêu dùng pháp luật tại khoản 1 Điều này. Tổ chức tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế không được bảo vệ dưới bất kỳ hình thức nào để tổ chức triển khai tín dụng khác cấp tín dụng cho đối tượng người tiêu dùng pháp luật tại khoản 1 Điều này .
4. Tổ chức tín dụng không được cấp tín dụng cho doanh nghiệp hoạt động giải trí trong nghành nghề dịch vụ kinh doanh thương mại sàn chứng khoán mà tổ chức triển khai tín dụng nắm quyền trấn áp .
5. Tổ chức tín dụng không được cấp tín dụng trên cơ sở nhận bảo vệ bằng CP của chính tổ chức triển khai tín dụng hoặc công ty con của tổ chức triển khai tín dụng .
6. Tổ chức tín dụng không được cho vay để góp vốn vào một tổ chức triển khai tín dụng khác trên cơ sở nhận gia tài bảo vệ bằng CP của chính tổ chức triển khai tín dụng nhận vốn góp .

Điều 127. Hạn chế cấp tín dụng

1. Tổ chức tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế không được cấp tín dụng không có bảo vệ, cấp tín dụng với điều kiện kèm theo tặng thêm cho những đối tượng người tiêu dùng sau đây :
a ) Tổ chức truy thuế kiểm toán, kiểm toán viên đang truy thuế kiểm toán tại tổ chức triển khai tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế ; thanh tra viên đang thanh tra tại tổ chức triển khai tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế ;
b ) Kế toán trưởng của tổ chức triển khai tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế ;
c ) Cổ đông lớn, cổ đông sáng lập ;
d ) Doanh nghiệp có một trong những đối tượng người dùng lao lý tại khoản 1 Điều 126 của Luật này chiếm hữu trên 10 % vốn điều lệ của doanh nghiệp đó ;
đ ) Người đánh giá và thẩm định, xét duyệt cấp tín dụng ;
e ) Các công ty con, công ty link của tổ chức triển khai tín dụng hoặc doanh nghiệp mà tổ chức triển khai tín dụng nắm quyền trấn áp .
2. Tổng mức dư nợ cấp tín dụng so với những đối tượng người dùng lao lý tại những điểm a, b, c, d và đ khoản 1 Điều này không được vượt quá 5 % vốn tự có của tổ chức triển khai tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế .
3. Việc cấp tín dụng so với những đối tượng người tiêu dùng pháp luật tại khoản 1 Điều này phải được Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của tổ chức triển khai tín dụng trải qua và công khai minh bạch trong tổ chức triển khai tín dụng .
4. Tổng mức dư nợ cấp tín dụng so với một đối tượng người dùng pháp luật tại điểm e khoản 1 Điều này không được vượt quá 10 % vốn tự có của tổ chức triển khai tín dụng ; so với toàn bộ những đối tượng người dùng lao lý tại điểm e khoản 1 Điều này không được vượt quá 20 % vốn tự có của tổ chức triển khai tín dụng .

Điều
128. Giới hạn cấp tín dụng

1. Tổng mức dư nợ cấp tín dụng so với một người mua không được vượt quá 15 % vốn tự có của ngân hàng nhà nước thương mại, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức triển khai kinh tế tài chính vi mô ; tổng mức dư nợ cấp tín dụng so với một người mua và người có tương quan không được vượt quá 25 % vốn tự có của ngân hàng nhà nước thương mại, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức triển khai kinh tế tài chính vi mô .
2. Tổng mức dư nợ cấp tín dụng so với một người mua không được vượt quá 25 % vốn tự có của tổ chức triển khai tín dụng phi ngân hàng nhà nước ; tổng mức dư nợ cấp tín dụng so với một người mua và người có tương quan không được vượt quá 50 % vốn tự có của tổ chức triển khai tín dụng phi ngân hàng nhà nước .
3. Mức dư nợ cấp tín dụng pháp luật tại khoản 1 và khoản 2 Điều này không gồm có những khoản cho vay từ nguồn vốn ủy thác của nhà nước, của tổ chức triển khai, cá thể hoặc trường hợp người mua vay là tổ chức triển khai tín dụng khác .
4. Mức dư nợ cấp tín dụng pháp luật tại khoản 1 và khoản 2 Điều này gồm có cả tổng mức góp vốn đầu tư vào trái phiếu do người mua phát hành .
5. Giới hạn và điều kiện kèm theo cấp tín dụng để góp vốn đầu tư, kinh doanh thương mại CP của ngân hàng nhà nước thương mại, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế do Ngân hàng Nhà nước lao lý .
6. Trường hợp nhu yếu vốn của một người mua và người có tương quan vượt quá số lượng giới hạn cấp tín dụng lao lý tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì tổ chức triển khai tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế được cấp tín dụng hợp vốn theo lao lý của Ngân hàng Nhà nước .
7. Trong trường hợp đặc biệt quan trọng, để triển khai trách nhiệm kinh tế tài chính – xã hội mà năng lực hợp vốn của những tổ chức triển khai tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế chưa phân phối được nhu yếu vay vốn của một người mua thì Thủ tướng nhà nước quyết định hành động mức cấp tín dụng tối đa vượt quá những số lượng giới hạn lao lý tại khoản 1 và khoản 2 Điều này so với từng trường hợp đơn cử .
8. Tổng những khoản cấp tín dụng của một tổ chức triển khai tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế pháp luật tại khoản 7 Điều này không được vượt quá bốn lần vốn tự có của tổ chức triển khai tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế .

Điều 129. Giới hạn góp vốn, mua cổ phần

1. Mức góp vốn, mua CP của một ngân hàng nhà nước thương mại và những công ty con, công ty link của ngân hàng nhà nước thương mại đó vào một doanh nghiệp hoạt động giải trí trên nghành nghề dịch vụ pháp luật tại khoản 4 Điều 103 của Luật này không được vượt quá 11 % vốn điều lệ của doanh nghiệp nhận vốn góp .
2. Tổng mức góp vốn, mua CP của một ngân hàng nhà nước thương mại vào những doanh nghiệp, kể cả những công ty con, công ty link của ngân hàng nhà nước thương mại đó không được vượt quá 40 % vốn điều lệ và quỹ dự trữ của ngân hàng nhà nước thương mại .
3. Mức góp vốn, mua CP của một công ty kinh tế tài chính và những công ty con, công ty link của công ty kinh tế tài chính vào một doanh nghiệp theo lao lý tại khoản 2 Điều 110 của Luật này không được vượt quá 11 % vốn điều lệ của doanh nghiệp nhận vốn góp .
4. Tổng mức góp vốn, mua CP của một công ty kinh tế tài chính theo pháp luật tại khoản 1 Điều 110 của Luật này vào những doanh nghiệp, kể cả những công ty con, công ty link của công ty kinh tế tài chính đó không được vượt quá 60 % vốn điều lệ và quỹ dự trữ của công ty kinh tế tài chính .
5. Tổ chức tín dụng không được góp vốn, mua CP của những doanh nghiệp, tổ chức triển khai tín dụng khác là cổ đông, thành viên góp vốn của chính tổ chức triển khai tín dụng đó .


Điều 130.
Tỷ lệ bảo đảm an toàn

1. Tổ chức tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế phải duy trì những tỷ suất bảo vệ bảo đảm an toàn sau đây :
a ) Tỷ lệ năng lực chi trả ;
b ) Tỷ lệ bảo đảm an toàn vốn tối thiểu 8 % hoặc tỷ suất cao hơn theo lao lý của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ ;
c ) Tỷ lệ tối đa của nguồn vốn thời gian ngắn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn ;
d ) Trạng thái ngoại tệ, vàng tối đa so với vốn tự có ;
đ ) Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi ;
e ) Các tỷ suất tiền gửi trung, dài hạn so với tổng dư nợ cho vay trung, dài hạn .
2. Ngân hàng thương mại, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế tham gia mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch liên ngân hàng nhà nước vương quốc phải nắm giữ số lượng tối thiểu sách vở có giá được phép cầm đồ theo pháp luật của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ .
3. Ngân hàng Nhà nước pháp luật đơn cử những tỷ suất bảo vệ bảo đảm an toàn lao lý tại khoản 1 Điều này so với từng mô hình tổ chức triển khai tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế .
4. Tổng số vốn của một tổ chức triển khai tín dụng góp vốn đầu tư vào tổ chức triển khai tín dụng khác, công ty con của tổ chức triển khai tín dụng dưới hình thức góp vốn, mua CP và những khoản góp vốn đầu tư dưới hình thức góp vốn, mua CP nhằm mục đích nắm quyền trấn áp những doanh nghiệp hoạt động giải trí trong nghành ngân hàng nhà nước, bảo hiểm, sàn chứng khoán phải trừ khỏi vốn tự có khi tính những tỷ suất bảo đảm an toàn .
5. Trong trường hợp tổ chức triển khai tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế không đạt hoặc có năng lực không đạt tỷ suất bảo đảm an toàn vốn tối thiểu theo lao lý tại điểm b khoản 1 Điều này, tổ chức triển khai tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế phải báo cáo giải trình Ngân hàng Nhà nước giải pháp, kế hoạch khắc phục để bảo vệ tỷ suất bảo đảm an toàn vốn tối thiểu theo pháp luật. Ngân hàng Nhà nước vận dụng những giải pháp thiết yếu theo pháp luật tại Điều 149 của Luật này, gồm có cả việc hạn chế khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí, xử lý tài sản của tổ chức triển khai tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế nhằm mục đích bảo vệ để tổ chức triển khai tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế đạt tỷ suất bảo đảm an toàn vốn tối thiểu .

Điều
131. Dự phòng rủi ro

1. Tổ chức tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế phải dự trữ rủi ro đáng tiếc trong hoạt động giải trí của tổ chức triển khai tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế. Khoản dự trữ rủi ro đáng tiếc này được hạch toán vào ngân sách hoạt động giải trí .
2. Việc phân loại gia tài có, mức trích, chiêu thức trích lập dự trữ rủi ro đáng tiếc và việc sử dụng dự trữ để giải quyết và xử lý rủi ro đáng tiếc trong hoạt động giải trí do Ngân hàng Nhà nước lao lý sau khi thống nhất với Bộ Tài chính .
3. Trong trường hợp tổ chức triển khai tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế tịch thu được vốn đã giải quyết và xử lý bằng khoản dự trữ rủi ro đáng tiếc, số tiền tịch thu này được coi là lệch giá của tổ chức triển khai tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế .

Điều 132. Kinh doanh bất động sản

Tổ chức tín dụng không được kinh doanh thương mại bất động sản, trừ những trường hợp sau đây :
1. Mua, góp vốn đầu tư, chiếm hữu bất động sản để sử dụng làm trụ sở kinh doanh thương mại, khu vực thao tác hoặc cơ sở kho tàng ship hàng trực tiếp cho những hoạt động giải trí nhiệm vụ của tổ chức triển khai tín dụng ;
2. Cho thuê một phần trụ sở kinh doanh thương mại chưa sử dụng hết, thuộc chiếm hữu của tổ chức triển khai tín dụng ;
3. Nắm giữ bất động sản do việc giải quyết và xử lý nợ vay. Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày quyết định hành động xử lý tài sản bảo vệ là bất động sản, tổ chức triển khai tín dụng phải bán, chuyển nhượng ủy quyền hoặc mua lại bất động sản này để bảo vệ tỷ suất góp vốn đầu tư vào gia tài cố định và thắt chặt và mục tiêu sử dụng gia tài cố định và thắt chặt pháp luật tại Điều 140 của Luật này .

Điều
133. Yêu cầu bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng điện tử

Tổ chức tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế phải bảo vệ bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin trong hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước điện tử theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước .

Điều
134. Quyền, nghĩa vụ của công ty kiểm soát

Công ty đang chiếm hữu trực tiếp hoặc gián tiếp trên 20 % vốn điều lệ hoặc vốn CP có quyền biểu quyết hoặc nắm quyền trấn áp của một ngân hàng nhà nước thương mại trước ngày Luật này có hiệu lực hiện hành ; ngân hàng nhà nước thương mại có công ty con, công ty link ( sau đây gọi tắt là công ty trấn áp ) có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
1. Tuỳ thuộc vào mô hình pháp lý của công ty con, công ty link, công ty trấn áp triển khai quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình với tư cách là thành viên góp vốn, chủ sở hữu hoặc cổ đông trong quan hệ với công ty con, công ty link theo lao lý của Luật này và những pháp luật khác của pháp lý có tương quan ;
2. Hợp đồng, thanh toán giao dịch và quan hệ khác giữa công ty trấn áp với công ty con, công ty link đều phải được thiết lập và thực thi độc lập, bình đẳng theo điều kiện kèm theo vận dụng so với những chủ thể pháp lý độc lập ;
3. Công ty trấn áp không được can thiệp vào tổ chức triển khai, hoạt động giải trí của công ty con, công ty link ngoài những quyền của chủ sở hữu, thành viên góp vốn hoặc cổ đông .

Điều
135. Góp vốn, mua cổ phần giữa các công ty con, công ty liên kết, công ty kiểm
soát

1. Công ty con, công ty link của cùng một công ty trấn áp không được góp vốn, mua CP của nhau .
2. Công ty con, công ty link của một tổ chức triển khai tín dụng không được góp vốn, mua CP của chính tổ chức triển khai tín dụng đó .
3. Tổ chức tín dụng đang là công ty con, công ty link của công ty trấn áp không được góp vốn, mua CP của công ty trấn áp đó .
CHƯƠNG VII


TÀI
CHÍNH, HẠCH TOÁN, BÁO CÁO


Điều 136.
Chế độ tài chính

Chế độ kinh tế tài chính của tổ chức triển khai tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế được thực thi theo lao lý của nhà nước .


Điều 137.
Năm tài chính

Năm kinh tế tài chính của tổ chức triển khai tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế khởi đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm dương lịch .


Điều 138.
Hạch toán, kế toán

Tổ chức tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế phải triển khai hạch toán, kế toán theo lao lý của pháp lý về kế toán .


Điều 139.
Quỹ dự trữ

1. Hằng năm, tổ chức triển khai tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế phải trích từ doanh thu sau thuế để lập và duy trì những quỹ dự trữ sau đây :
a ) Quỹ dự trữ bổ trợ vốn điều lệ, vốn được cấp được trích hằng năm theo tỷ suất 5 % doanh thu sau thuế. Mức tối đa của quỹ này không vượt quá mức vốn điều lệ, vốn được cấp của tổ chức triển khai tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế ;
b ) Quỹ dự trữ kinh tế tài chính ;
c ) Các quỹ dự trữ khác theo pháp luật của pháp lý .
2. Tổ chức tín dụng không được dùng những quỹ lao lý tại khoản 1 Điều này để trả cổ tức cho cổ đông hoặc phân loại doanh thu cho chủ sở hữu, thành viên góp vốn .


Điều 140.
Mua, đầu tư vào tài sản cố định

Tổ chức tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế được mua, góp vốn đầu tư vào gia tài cố định và thắt chặt Giao hàng trực tiếp cho hoạt động giải trí không quá 50 % vốn điều lệ và quỹ dự trữ bổ trợ vốn điều lệ so với tổ chức triển khai tín dụng hoặc không quá 50 % vốn được cấp và quỹ dự trữ bổ trợ vốn được cấp so với Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế .


Điều 141.
Báo cáo

1. Tổ chức tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế phải triển khai chính sách báo cáo giải trình theo pháp luật của pháp lý về kế toán, thống kê và báo cáo giải trình hoạt động giải trí nhiệm vụ định kỳ theo pháp luật của Ngân hàng Nhà nước .
2. Ngoài báo cáo giải trình lao lý tại khoản 1 Điều này, tổ chức triển khai tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế có nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình kịp thời bằng văn bản với Ngân hàng Nhà nước trong những trường hợp sau đây :
a ) Phát sinh diễn biến không thông thường trong hoạt động giải trí nhiệm vụ hoàn toàn có thể tác động ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh doanh thương mại của tổ chức triển khai tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế ;
b ) Có biến hóa về tổ chức triển khai, quản trị, quản lý, tình hình kinh tế tài chính của cổ đông lớn và những biến hóa khác có tác động ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của tổ chức triển khai tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế .
3. Công ty con, công ty link của tổ chức triển khai tín dụng có nghĩa vụ và trách nhiệm gửi báo cáo giải trình kinh tế tài chính, báo cáo giải trình hoạt động giải trí của mình cho Ngân hàng Nhà nước khi được nhu yếu .
4. Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm kinh tế tài chính, tổ chức triển khai tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế phải gửi Ngân hàng Nhà nước những báo cáo giải trình hằng năm theo pháp luật của pháp lý .
5. Trong thời hạn 180 ngày, kể từ ngày kết thúc năm kinh tế tài chính, tổ chức triển khai tín dụng liên kết kinh doanh, tổ chức triển khai tín dụng 100 % vốn quốc tế, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế, văn phòng đại diện thay mặt tại Nước Ta của tổ chức triển khai tín dụng quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế khác có hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước phải gửi báo cáo giải trình kinh tế tài chính hằng năm của tổ chức triển khai tín dụng quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế khác có hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước cho Ngân hàng Nhà nước .
6. Tổ chức tín dụng liên kết kinh doanh, tổ chức triển khai tín dụng 100 % vốn quốc tế, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế phải kịp thời báo cáo giải trình bằng văn bản với Ngân hàng Nhà nước khi tổ chức triển khai tín dụng quốc tế có đổi khác thuộc một trong những trường hợp sau đây :
a ) Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, thanh lý, phá sản, giải thể ;
b ) Đổi tên, chuyển trụ sở chính ;
c ) Thay đổi cổ đông lớn, Hội đồng quản trị, ban điều hành quản lý ;
d ) Thay đổi không bình thường có ảnh hưởng tác động lớn đến tổ chức triển khai, hoạt động giải trí .

Điều 142. Báo cáo của công ty kiểm soát

1. Trong thời hạn 120 ngày, kể từ thời gian kết thúc năm kinh tế tài chính, ngoài báo cáo giải trình và tài liệu theo pháp luật của pháp lý, công ty trấn áp phải lập và gửi cho Ngân hàng Nhà nước báo cáo giải trình kinh tế tài chính hợp nhất đã được truy thuế kiểm toán theo lao lý của pháp lý về kế toán .
2. Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm kinh tế tài chính, công ty trấn áp phải lập và gửi cho Ngân hàng Nhà nước báo cáo giải trình tổng hợp về thanh toán giao dịch mua, bán và thanh toán giao dịch khác giữa công ty trấn áp với công ty con, công ty link của công ty trấn áp .


Điều 143.
Công khai báo cáo tài chính

Trong thời hạn 120 ngày, kể từ ngày kết thúc năm kinh tế tài chính, tổ chức triển khai tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế phải công khai minh bạch những báo cáo giải trình kinh tế tài chính theo pháp luật của pháp lý .


Điều 144.
Chuyển lợi nhuận, chuyển tài sản ra nước ngoài

1. Chi nhánh ngân hàng nhà nước quốc tế, tổ chức triển khai tín dụng 100 % vốn quốc tế tại Nước Ta được chuyển ra quốc tế số doanh thu còn lại sau khi đã trích lập những quỹ và triển khai khá đầy đủ những nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính theo pháp luật của pháp lý Nước Ta .
2. Bên quốc tế trong tổ chức triển khai tín dụng liên kết kinh doanh được chuyển ra quốc tế số doanh thu được chia sau khi tổ chức triển khai tín dụng liên kết kinh doanh đã trích lập những quỹ và triển khai không thiếu những nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính theo pháp luật của pháp lý Nước Ta .
3. Chi nhánh ngân hàng nhà nước quốc tế, tổ chức triển khai tín dụng 100 % vốn quốc tế và bên quốc tế trong tổ chức triển khai tín dụng liên kết kinh doanh được chuyển ra quốc tế số gia tài còn lại của mình sau khi đã thanh lý, kết thúc hoạt động giải trí tại Nước Ta .
4. Việc chuyển tiền và gia tài khác ra quốc tế pháp luật tại những khoản 1, 2 và 3 Điều này được triển khai theo lao lý của pháp lý Nước Ta .
CHƯƠNG VIII


KIỂM SOÁT
ĐẶC BIỆT, TỔ CHỨC LẠI,


PHÁ SẢN,
GIẢI THỂ, THANH LÝ TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Mục 1


KIỂM SOÁT
ĐẶC BIỆT


Điều 145.
Báo cáo khó khăn về khả năng chi trả

Khi có rủi ro tiềm ẩn mất năng lực chi trả, tổ chức triển khai tín dụng phải kịp thời báo cáo giải trình với Ngân hàng Nhà nước về tình hình kinh tế tài chính, nguyên do và những giải pháp đã vận dụng, dự kiến vận dụng để khắc phục .


Điều 146.
Áp dụng kiểm soát đặc biệt

1. Kiểm soát đặc biệt quan trọng là việc một tổ chức triển khai tín dụng bị đặt dưới sự trấn áp trực tiếp của Ngân hàng Nhà nước do có rủi ro tiềm ẩn mất năng lực chi trả, mất năng lực giao dịch thanh toán .
2. Ngân hàng Nhà nước có nghĩa vụ và trách nhiệm kiểm tra, phát hiện kịp thời những trường hợp có rủi ro tiềm ẩn mất năng lực chi trả, mất năng lực thanh toán giao dịch .
3. Ngân hàng Nhà nước xem xét, đặt tổ chức triển khai tín dụng vào thực trạng trấn áp đặc biệt quan trọng khi tổ chức triển khai tín dụng lâm vào một trong những trường hợp sau đây :
a ) Có rủi ro tiềm ẩn mất năng lực chi trả ;
b ) Nợ không có năng lực tịch thu có rủi ro tiềm ẩn dẫn đến mất năng lực thanh toán giao dịch ;
c ) Khi số lỗ lũy kế của tổ chức triển khai tín dụng lớn hơn 50 % giá trị thực của vốn điều lệ và những quỹ dự trữ ghi trong báo cáo giải trình kinh tế tài chính đã được truy thuế kiểm toán gần nhất ;
d ) Hai năm liên tục bị xếp loại yếu kém theo pháp luật của Ngân hàng Nhà nước ;
đ ) Không duy trì được tỷ suất bảo đảm an toàn vốn tối thiểu pháp luật tại điểm b, khoản 1 Điều 130 của Luật này trong thời hạn một năm liên tục hoặc tỷ suất bảo đảm an toàn vốn tối thiểu thấp hơn 4 % trong thời hạn 06 tháng liên tục .

Điều 147. Quyết định kiểm soát đặc biệt

1. Ngân hàng Nhà nước quyết định hành động đặt tổ chức triển khai tín dụng vào thực trạng trấn áp đặc biệt quan trọng và xây dựng Ban trấn áp đặc biệt quan trọng .
2. Quyết định đặt tổ chức triển khai tín dụng vào thực trạng trấn áp đặc biệt quan trọng gồm những nội dung sau đây :
a ) Tên tổ chức triển khai tín dụng được trấn áp đặc biệt quan trọng ;
b ) Lý do trấn áp đặc biệt quan trọng ;
c ) Họ, tên thành viên và trách nhiệm đơn cử của Ban trấn áp đặc biệt quan trọng ;
d ) Thời hạn trấn áp đặc biệt quan trọng .
3. Quyết định trấn áp đặc biệt quan trọng được Ngân hàng Nhà nước thông tin với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và những cơ quan hữu quan trên địa phận để phối hợp thực thi .
4. Ngân hàng Nhà nước pháp luật đơn cử việc công bố thông tin trấn áp đặc biệt quan trọng so với tổ chức triển khai tín dụng .


Điều 148. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát đặc biệt

1. Ban trấn áp đặc biệt quan trọng có những trách nhiệm sau đây :
a ) Chỉ đạo Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban trấn áp, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) và những chức vụ tương tự của tổ chức triển khai tín dụng được đặt vào thực trạng trấn áp đặc biệt quan trọng kiến thiết xây dựng giải pháp củng cố tổ chức triển khai và hoạt động giải trí ;
b ) Chỉ đạo và giám sát việc tiến hành những giải pháp được nêu trong giải pháp củng cố tổ chức triển khai và hoạt động giải trí đã được Ban trấn áp đặc biệt quan trọng trải qua ;
c ) Báo cáo Ngân hàng Nhà nước về tình hình hoạt động giải trí, tác dụng thực thi giải pháp củng cố tổ chức triển khai và hoạt động giải trí .
2. Ban trấn áp đặc biệt quan trọng có những quyền hạn sau đây :
a ) Đình chỉ hoạt động giải trí không tương thích với giải pháp củng cố tổ chức triển khai và hoạt động giải trí đã được trải qua, vi phạm lao lý về bảo đảm an toàn trong hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước hoàn toàn có thể gây tổn hại đến quyền lợi của người gửi tiền ;
b ) Đình chỉ, tạm đình chỉ quyền quản trị, điều hành quản lý, trấn áp tổ chức triển khai tín dụng của thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban trấn áp ; Tổng giám đốc ( Giám đốc ), Phó Tổng giám đốc ( phó tổng giám đốc ) nếu xét thấy thiết yếu ;
c ) Yêu cầu Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) không bổ nhiệm, đình chỉ công tác làm việc so với người có hành vi vi phạm pháp lý, không chấp hành giải pháp củng cố tổ chức triển khai và hoạt động giải trí đã được trải qua ;
d ) Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước quyết định hành động gia hạn hoặc chấm hết thời hạn trấn áp đặc biệt quan trọng, cho vay đặc biệt quan trọng hoặc chấm hết cho vay đặc biệt quan trọng so với tổ chức triển khai tín dụng, mua CP của tổ chức triển khai tín dụng, thanh lý, tịch thu giấy phép hoạt động giải trí của tổ chức triển khai tín dụng, tiếp quản, sáp nhập, hợp nhất, mua lại bắt buộc tổ chức triển khai tín dụng ;
đ ) Yêu cầu tổ chức triển khai tín dụng nộp đơn nhu yếu Tòa án mở thủ tục phá sản theo lao lý của pháp lý về phá sản .
3. Ban trấn áp đặc biệt quan trọng chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những quyết định hành động của mình trong quy trình thực thi trấn áp đặc biệt quan trọng .

Điều
149. Thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát
đặc biệt

1. Ngân hàng Nhà nước quyết định hành động giải quyết và xử lý yêu cầu của Ban trấn áp đặc biệt quan trọng pháp luật tại điểm d khoản 2 Điều 148 của Luật này .
2. Ngân hàng Nhà nước có quyền nhu yếu chủ sở hữu tăng vốn, kiến thiết xây dựng, triển khai kế hoạch tái cơ cấu tổ chức hoặc bắt buộc sáp nhập, hợp nhất, mua lại so với tổ chức triển khai tín dụng được trấn áp đặc biệt quan trọng, nếu chủ sở hữu không có năng lực hoặc không thực thi việc tăng vốn .
3. Ngân hàng Nhà nước có quyền trực tiếp hoặc chỉ định tổ chức triển khai tín dụng khác góp vốn, mua CP của tổ chức triển khai tín dụng được trấn áp đặc biệt quan trọng trong trường hợp tổ chức triển khai tín dụng được trấn áp đặc biệt quan trọng không có năng lực thực thi nhu yếu của Ngân hàng Nhà nước pháp luật tại khoản 2 Điều này hoặc khi Ngân hàng Nhà nước xác lập số lỗ lũy kế của tổ chức triển khai tín dụng đã vượt quá giá trị thực của vốn điều lệ và những quỹ dự trữ của tổ chức triển khai tín dụng được trấn áp đặc biệt quan trọng ghi trong báo cáo giải trình kinh tế tài chính đã được truy thuế kiểm toán gần nhất và việc chấm hết hoạt động giải trí của tổ chức triển khai tín dụng được trấn áp đặc biệt quan trọng hoàn toàn có thể gây mất bảo đảm an toàn mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai tín dụng .
4. Việc góp vốn, mua CP pháp luật tại khoản 3 Điều này thực thi theo pháp luật của Thủ tướng nhà nước .

Điều
150. Trách nhiệm của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt

Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban trấn áp, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) của tổ chức triển khai tín dụng được trấn áp đặc biệt quan trọng có nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
1. Xây dựng giải pháp củng cố tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của tổ chức triển khai tín dụng trình Ban trấn áp đặc biệt quan trọng trải qua và tổ chức triển khai tiến hành thực thi giải pháp đó ;
2. Tiếp tục quản trị, trấn áp, quản lý và điều hành hoạt động giải trí và bảo vệ bảo đảm an toàn gia tài của tổ chức triển khai tín dụng, trừ trường hợp lao lý tại điểm b khoản 2 Điều 148 của Luật này ;
3. Chấp hành nhu yếu của Ban trấn áp đặc biệt quan trọng tương quan đến tổ chức triển khai, quản trị, trấn áp, quản lý tổ chức triển khai tín dụng pháp luật tại những điểm a, b, c và đ khoản 2 Điều 148 của Luật này ;
4. Thực hiện nhu yếu của Ngân hàng Nhà nước lao lý tại Điều 149 của Luật này .

Điều 151. Khoản vay đặc biệt

1. Tổ chức tín dụng được vay đặc biệt quan trọng của Ngân hàng Nhà nước và những tổ chức triển khai tín dụng khác trong những trường hợp sau đây :
a ) Tổ chức tín dụng lâm vào thực trạng mất năng lực chi trả, rình rập đe dọa sự không thay đổi của mạng lưới hệ thống những tổ chức triển khai tín dụng ;
b ) Tổ chức tín dụng có rủi ro tiềm ẩn mất năng lực chi trả do những sự cố nghiêm trọng khác .
2. Khoản vay đặc biệt quan trọng được ưu tiên hoàn trả trước tổng thể những khoản nợ khác, kể cả những khoản nợ có gia tài bảo vệ của tổ chức triển khai tín dụng hoặc được quy đổi thành phần vốn góp, vốn CP tại tổ chức triển khai tín dụng tương quan pháp luật tại Điều 149 của Luật này .
3. Ngân hàng Nhà nước pháp luật đơn cử việc cho vay đặc biệt quan trọng so với những tổ chức triển khai tín dụng .

Điều 152. Chấm dứt kiểm soát đặc biệt

1. Ngân hàng Nhà nước quyết định hành động chấm hết trấn áp đặc biệt quan trọng so với tổ chức triển khai tín dụng trong những trường hợp sau đây :
a ) Hoạt động của tổ chức triển khai tín dụng trở lại thông thường ;
b ) Trong quy trình trấn áp đặc biệt quan trọng, tổ chức triển khai tín dụng được sáp nhập, hợp nhất vào một tổ chức triển khai tín dụng khác ;
c ) Tổ chức tín dụng không Phục hồi được năng lực giao dịch thanh toán .
2. Quyết định chấm hết trấn áp đặc biệt quan trọng được thông tin cho những tổ chức triển khai, cá thể tương quan .
3. Trường hợp chấm hết trấn áp đặc biệt quan trọng theo lao lý tại điểm c khoản 1 Điều này, Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấm hết việc vận dụng những giải pháp hồi sinh năng lực giao dịch thanh toán gửi Tòa án .
Mục 2


TỔ CHỨC
LẠI, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN,


THANH LÝ,
PHONG TỎA VỐN, TÀI SẢN

Điều 153. Tổ chức lại tổ chức tín dụng

1. Tổ chức tín dụng được tổ chức triển khai lại dưới hình thức chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, quy đổi hình thức pháp lý sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận đồng ý bằng văn bản .
2. Ngân hàng Nhà nước pháp luật đơn cử điều kiện kèm theo, hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận đồng ý việc tổ chức triển khai lại tổ chức triển khai tín dụng .

Điều 154. Giải thể tổ chức tín dụng,
chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Tổ chức tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế giải thể trong những trường hợp sau đây :
1. Tự nguyện xin giải thể nếu có năng lực giao dịch thanh toán hết nợ và được Ngân hàng Nhà nước đồng ý chấp thuận bằng văn bản ;
2. Khi hết thời hạn hoạt động giải trí không xin gia hạn hoặc xin gia hạn nhưng không được Ngân hàng Nhà nước đồng ý chấp thuận bằng văn bản ;
3. Bị tịch thu Giấy phép .

Điều 155. Phá sản tổ chức tín dụng

1. Sau khi Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấm hết trấn áp đặc biệt quan trọng hoặc văn bản chấm hết vận dụng hoặc văn bản không vận dụng những giải pháp hồi sinh năng lực thanh toán giao dịch mà tổ chức triển khai tín dụng vẫn lâm vào thực trạng phá sản, thì tổ chức triển khai tín dụng đó phải làm đơn nhu yếu Tòa án mở thủ tục xử lý nhu yếu công bố phá sản theo lao lý của pháp lý về phá sản .
2. Khi nhận được nhu yếu mở thủ tục phá sản tổ chức triển khai tín dụng theo lao lý tại khoản 1 Điều này, Tòa án mở thủ tục xử lý nhu yếu công bố phá sản và vận dụng ngay thủ tục thanh lý tài sản của tổ chức triển khai tín dụng theo lao lý của pháp lý về phá sản .

Điều 156. Thanh lý tài sản của tổ chức
tín dụng

1. Trong trường hợp tổ chức triển khai tín dụng bị công bố phá sản, việc thanh lý tài sản của tổ chức triển khai tín dụng được triển khai theo pháp luật của pháp lý về phá sản .
2. Khi giải thể theo lao lý tại Điều 154 của Luật này, tổ chức triển khai tín dụng phải triển khai thanh lý tài sản dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước và theo trình tự, thủ tục thanh lý tài sản do Ngân hàng Nhà nước pháp luật .
3. Trong quy trình giám sát thanh lý tài sản tổ chức triển khai tín dụng pháp luật tại khoản 2 Điều này, nếu phát hiện tổ chức triển khai tín dụng không có năng lực giao dịch thanh toán rất đầy đủ những khoản nợ, Ngân hàng Nhà nước ra quyết định hành động chấm hết thanh lý và nhu yếu tổ chức triển khai tín dụng nộp đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản tổ chức triển khai tín dụng lao lý tại Điều 155 của Luật này .
4. Tổ chức tín dụng bị thanh lý có nghĩa vụ và trách nhiệm thanh toán giao dịch những ngân sách tương quan đến việc thanh lý tài sản .

Điều
157. Phong tỏa vốn, tài sản của chi nhánh ngân hàng nước ngoài

1. Trong trường hợp thiết yếu nhằm mục đích bảo vệ quyền hạn của người gửi tiền, Ngân hàng Nhà nước phong tỏa một phần hoặc hàng loạt vốn, gia tài của Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế .
2. Ngân hàng Nhà nước lao lý đơn cử những trường hợp phong tỏa, chấm hết phong tỏa vốn và gia tài của Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế .
CHƯƠNG IX


CƠ QUAN
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Điều 158. Cơ quan quản lý nhà nước

1. nhà nước thống nhất quản trị nhà nước về hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước trong khoanh vùng phạm vi cả nước .
2. Ngân hàng Nhà nước chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước nhà nước triển khai việc quản trị nhà nước về tổ chức triển khai, hoạt động giải trí của những tổ chức triển khai tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế .
3. Bộ, cơ quan ngang bộ trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình có nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị nhà nước so với tổ chức triển khai tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế theo pháp luật của pháp lý .
4. Ủy ban nhân dân những cấp triển khai việc quản trị nhà nước so với tổ chức triển khai tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế hoạt động giải trí tại địa phương theo pháp luật của pháp lý .

Điều
159. Thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, giám sát

Ngân hàng Nhà nước triển khai kiểm tra, thanh tra, giám sát so với tổ chức triển khai tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế, văn phòng đại diện thay mặt tại Nước Ta của tổ chức triển khai tín dụng quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế khác có hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước .

Điều
160. Quyền, nghĩa vụ của đối tượng thanh tra, giám sát

1. Cung cấp kịp thời, rất đầy đủ, đúng chuẩn những thông tin, tài liệu theo nhu yếu của Ngân hàng Nhà nước trong quy trình thanh tra, giám sát, đồng thời phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính đúng mực, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung ứng .
2. Báo cáo, báo cáo giải trình so với yêu cầu, khuyến nghị, cảnh báo nhắc nhở rủi ro đáng tiếc và bảo đảm an toàn hoạt động giải trí của Ngân hàng Nhà nước .
3. Thực hiện đề xuất kiến nghị, khuyến nghị, cảnh báo nhắc nhở rủi ro đáng tiếc và bảo đảm an toàn hoạt động giải trí của Ngân hàng Nhà nước .
4. Thực hiện Tóm lại thanh tra, quyết định hành động giải quyết và xử lý của Ngân hàng Nhà nước .
5. Các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo lao lý của pháp lý .
CHƯƠNG X


ĐIỀU
KHOẢN THI HÀNH

Điều 161. Quy định chuyển tiếp

1. Tổ chức tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế, văn phòng đại diện thay mặt của tổ chức triển khai tín dụng quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế khác có hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước đã xây dựng và hoạt động giải trí theo Giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành không phải xin cấp lại Giấy phép theo pháp luật của Luật này .
2. Trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày Luật này có hiệu lực hiện hành thi hành, tổ chức triển khai tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế đã xây dựng và hoạt động giải trí theo Giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành phải hoàn tất việc kiểm soát và điều chỉnh cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai theo pháp luật của Luật này, trừ trường hợp pháp luật tại những khoản 3, 4 và 5 Điều này .
3. Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành, việc bầu, chỉ định hoặc bổ trợ, sửa chữa thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban trấn áp, Tổng giám đốc ( Giám đốc ), Phó Tổng giám đốc ( phó tổng giám đốc ), Kế toán trưởng, Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc công ty con và chức vụ tương tự của tổ chức triển khai tín dụng ; Tổng giám đốc ( Giám đốc ) của Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế phải thực thi theo lao lý tại những điều 33, 34, 43, 44, 48, 50, 51, 62, 66, 70 và 89 của Luật này .
4. Đối với những hợp đồng cấp tín dụng được ký kết trước ngày Luật này có hiệu lực hiện hành thi hành, tổ chức triển khai tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế và người mua được liên tục triển khai theo những thỏa thuận hợp tác đã ký kết cho đến hết thời hạn của hợp đồng cấp tín dụng. Việc sửa đổi, bổ trợ hợp đồng cấp tín dụng nói trên chỉ được triển khai nếu nội dung sửa đổi, bổ trợ tương thích với những lao lý của Luật này .
5. Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn đơn cử thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp so với những tổ chức triển khai tín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế đang hoạt động giải trí trước ngày Luật này có hiệu lực hiện hành thi hành không tương thích với pháp luật tại những điều 55, 103, 110, 115, 129 và 135 của Luật này .
6. Chương trình, dự án Bất Động Sản kinh tế tài chính vi mô của tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, tổ chức triển khai phi chính phủ, tổ chức triển khai tín dụng đang thực thi trước ngày Luật này có hiệu lực hiện hành thi hành không phải kiểm soát và điều chỉnh tổ chức triển khai và hoạt động giải trí theo pháp luật của Luật này. Thủ tướng nhà nước lao lý đơn cử hoạt động giải trí của những chương trình, dự án Bất Động Sản kinh tế tài chính vi mô lao lý tại khoản này .
7. Kể từ thời gian Luật này có hiệu lực hiện hành thi hành, những tổ chức triển khai không phải là tổ chức triển khai tín dụng đang triển khai một hoặc 1 số ít hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước phải chấm hết ngay những hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước, trừ trường hợp pháp luật tại khoản 6 Điều này .

Điều 162. Hiệu lực thi
hành

1. Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 .
2. Luật những tổ chức triển khai tín dụng số 02/1997 / QH10 và Luật sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Luật những tổ chức triển khai tín dụng số 20/2004 / QH11 hết hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành .

Điều 163. Quy định chi tiết và hướng
dẫn thi hành

nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể và hướng dẫn thi hành những điều, khoản được giao trong Luật ; hướng dẫn những nội dung thiết yếu khác trong Luật này để phân phối nhu yếu quản trị nhà nước .

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 16 tháng 6 năm
2010.


 


 


CHỦ TỊCH QUỐC HỘI


(đã ký)


Nguyễn Phú Trọng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *