‘thực thể’ là gì?, Từ điển Tiếng Việt

‘thực thể’ là gì?, Từ điển Tiếng Việt
Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” thực thể “, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ thực thể, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ thực thể trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Phi thực thể?

2. Mỗi thực thể của kiểu trừu tượng là một thực thể của vài kiểu con cụ thể.

3. Có hai loại thực thể siêu linh.

4. Lợi nhuận của thực thể được miễn thuế là do bốn tháng rưỡi sau khi kết thúc năm của thực thể.

5. Các thực thể và chức năng này là:

6. Tổng cộng có 118 thực thể cấp tỉnh.

7. Chính sách nhà cầm quyền cấm các thực thể đạo giáo Trung Quốc nằm dưới quyền kiểm soát của các thực thể ngoại quốc.

8. Nó là một thực thể mỏng manh, hai chiều.

9. Hai phần của một thực thể vĩ đại hơn.

10. dùng cái ý tưởng của trí óc, cơ thể, rèn luyện cơ thể đó để loại bỏ thực thể đầu tiên, thực thể sinh học, cùng với số giây, thực thể của kiến trúc và môi trường được xây dựng.

11. Bấm nút này để xoá thực thể được chọn hiện thời

12. Chúng vốn là thực thể rồi, không cần thâm nhập thêm.

13. Cái thực thể gọi là bản ngã ấy luôn biến đổi.

14. Bản chất của thực thể đáng kính sợ ấy là gì?

15. Sa-tan—Nhân vật huyền thoại hay thực thể độc ác?

16. Bấm nút này để hiệu chỉnh thực thể được chọn hiện thời

17. Chúng ta là những thực thể duy nhất có thể suy nghĩ.

18. Chúng ta được lợi ích nhờ có các thực thể pháp lý.

19. Nhà nước đóng góp 443 thực thể vào vốn của tập đoàn.

20. Cộng đồng (tiếng Anh: polity) là một dạng thực thể chính trị.

21. Thực thể này không có người ở và không có thảm thực vật.

22. Những ngôi sao này dường như quay quanh một thực thể vô hình.

23. Họ tượng trưng cho sự ngẫu nhiên hay một thực thể thông minh?

24. Scotland có một số thực thể nước gồm Loch Lomond và Loch Ness.

25. Gốc Nemeton là đèn hiệu hút các thực thể siêu nhiên, đúng không?

26. Anh có thấy thực thể cấp 4 bán neo nào quanh đây không?

27. Tuy thế, các thực thể vẫn có nhiều quyền lực của riêng mình.

28. Vào ban đêm, Henry bị chiếm hữu bởi một thực thể bí ẩn.

29. Michelangelo cho rằng ông thấy một thực thể đang đấu tranh giành tự do.

30. Nâng cao hiệu suất cho tài khoản có nhãn gắn với nhiều thực thể.

31. Bấm nút này để tạo một thực thể Tự động lưu liên kết mới

32. thực thể đo lường cho ta trải nghiệm tiêu dùng tốt hơn 1 chút.

33. 8 Và hễ ở đâu có hai thực thể này, thì có một thực thể khác trên chúng, nghĩa là, có một hành tinh khác mà cách tính thời gian của nó còn dài hơn nữa;

34. Chúng ta biết ơn các dịch vụ của các thực thể pháp lý như thế.

35. Italia không tồn tại một thực thể chính trị thống nhất ở thời kỳ này.

36. Tất cả được nối với một loạt đồng nghĩa gốc duy nhất, “thực thể” (entity).

37. Tóm lại, có khoảng chừng 85.000 thực thể chính trị hiện có tại Hoa Kỳ.

38. Krishanmurti: Thực thể cụ thể đó, như bạn nói, là kết quả của tư tưởng.

39. Đối với thực thể hiện tại có tên Hợp chủng quốc México, hãy xem México.

40. Vào thời điểm đó, Catalunya vẫn chưa có mặt như một thực thể chính trị, mặc dù việc sử dụng thuật ngữ này dường như thừa nhận Catalunya là một thực thể văn hoá hay địa lý.

41. Phải chăng Ngài là một thực thể trong một Chúa Ba Ngôi như nhiều người tin?

42. Văn phòng Tổng thanh tra là một thực thể độc lập bên trong Đoàn Hòa bình.

43. Hai thực thể có biên giới mở và đều nằm trong Khu vực đi lại chung.

44. Ngài không phải là thực thể vô danh, lạnh lùng, không thể biết hoặc hiểu được.

45. • Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương khác với một thực thể pháp lý như thế nào

46. Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương khác với một thực thể pháp lý như thế nào

47. Cái được biểu đạt là một số các thực thể hoặc khái niệm trong thế giới.

48. Trên thực tế không có một thực thể đồng nhất trong một lãnh thổ như vậy.

49. Quan hệ: các cách mà các lớp hoặc thực thể có thể quan hệ với nhau.

50. Ta nghĩ, mặt trời, Mặt Trăng và những thực thể khác đều được kính trọng như nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *