tôi phải làm sao đây trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

tôi phải làm sao đây trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Chúng tôi phải làm sao đây?

What do you want?

OpenSubtitles2018. v3

Tôi phải làm sao đây?

What would I do?

jw2019

Được rồi, các anh, tôi phải làm sao đây?

All right, maestro, how do I do this?

OpenSubtitles2018. v3

Tôi phải làm sao đây?

What am I supposed to do?

OpenSubtitles2018. v3

Tôi phải làm sao đây?

What am I going to do ?

QED

Tôi phải làm sao đây?

What am I to do?

OpenSubtitles2018. v3

Cô Plum ơi, tôi phải làm sao đây?

Oh, Mrs. Plum, what am I to do?

OpenSubtitles2018. v3

Tôi phải làm sao đây?

How am I the bad guy?

OpenSubtitles2018. v3

Cô nghĩ tôi phải làm sao đây?

What do you think I should do?

OpenSubtitles2018. v3

Tôi phải làm sao đây?

What shall I do?

LDS

Tôi phải làm sao đây?

What am I doing ?

QED

• “Tôi cô độc quá, phải làm sao đây?”

• “What if I’m Lonely?

jw2019

Chúng tôi phải làm sao để cám ơn anh đây? ”

How can we thank you?

OpenSubtitles2018. v3

Tôi lo rằng nếu Hideko phát điên thật thì phải làm sao đây.

I fear Hideko might truly go mad.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi phải làm sao với một gã trước giờ chỉ ngồi bàn giấy đây?

What do I do with a guy who used to file papers

opensubtitles2

Tôi phải làm sao đây?

What should I do?

OpenSubtitles2018. v3

sao đi nữa, đây đâu phải giờ làm việc của tôi

Anyway, this isn’t my normal office hours.

OpenSubtitles2018. v3

Sao tôi phải lặn lội đến đây để giết Amberle khi tôi đã có thể làm vậy lúc ở trong rừng?

Why would I come all the way here to kill Amberle when I had a million chances out there in the woods?

OpenSubtitles2018. v3

Bây giờ anh nghĩ tôi phải làm việc sao đây?

How do you expect me to work now?

OpenSubtitles2018. v3

Quần áo của tôi cháy hết rồi, phải làm sao đây?

My clothes are all burnt, what to do?

OpenSubtitles2018. v3

Những người đứng chung quanh họ muốn có cùng ánh sáng đó và đã hỏi: “Chúng ta phải làm sao đây để cho đám mây đen tối kia có thể được dời đi không còn bao phủ chúng tôi nữa?”

Those surrounding them wanted that same light and inquired, “What shall we do, that this cloud of darkness may be removed from overshadowing us?”

LDS

Tôi thấy rất tệ, nhưng phải làm sao đây?

I feel bad, but what am I gonna do?

OpenSubtitles2018. v3

Đây là lý do tại sao chúng ta phải giải quyết những vấn đề của mình và tôi biết câu trả lời chính là làm sao để kiểm soát được một khối kiến trúc của tạo hóa, thứ chất liệu tạo nên cuộc sống: đó đơn giản là những hạt điện tử.

This is why we have to solve our problems, and I know the answer as to how is to be able to get exquisite control over a building block of nature, the stuff of life: the simple electron.

ted2019

Sẽ ra sao nếu bạn của tôi biết về một nữ luật sư người gần đây có đến toàn án Nigeria để phản đối một điều luật kì cục yêu cầu người phụ nữ phải xin phép chồng trước khi làm lại hộ chiếu?

What if my roommate knew about the female lawyer who recently went to court in Nigeria to challenge a ridiculous law that required women to get their husband’s consent before renewing their passports ?

QED

2 Hãy viết cho thiên sứ+ của hội thánh ở Ê-phê-sô:+ Đây là lời phán của đấng cầm bảy ngôi sao trong tay phải và bước đi giữa bảy chân đèn bằng vàng:+ 2 ‘Tôi biết các việc làm, công sức và sự chịu đựng của anh, biết anh không chịu dung túng những kẻ xấu xa, anh đã thử những kẻ xưng là sứ đồ+ nhưng không phải là sứ đồ và đã nhận ra họ là kẻ nói dối.

2 “To the angel+ of the congregation in Ephʹe·sus+ write: These are the things that he says who holds the seven stars in his right hand and walks among the seven golden lampstands:+ 2 ‘I know your deeds, and your labor and endurance, and that you cannot tolerate bad men, and that you put to the test those who say they are apostles,+ but they are not, and you found them to be liars.

jw2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *