Hộ gia đình là gì? Khái niệm và đặc điểm của hộ gia đình

Hộ gia đình là gì? Khái niệm và đặc điểm của hộ gia đình

Hộ gia đình là một chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự. Vậy hiểu về khái niệm Hộ gia đình là gì? Quy định tại Bộ luật dân sự 2015 về hộ gia đình thế nào?

Khái niệm hộ gia đình

Trường hợp hộ gia đình tham gia quan hệ dân sự thì những thành viên của hộ gia đình là chủ thể tham gia xác lập, triển khai thanh toán giao dịch dân sự hoặc chuyển nhượng ủy quyền cho người đại diện thay mặt tham gia xác lập, triển khai thanh toán giao dịch dân sự. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản, trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác khác. Khi có sự đổi khác người đại diện thay mặt thì phải thông tin cho bên tham gia quan hệ dân sự biệt .Trường hợp thành viên của hộ gia đình tham gia quan hệ dân sự không được những thành viên khác ủy quyền làm người đại diện thay mặt thì thành viên đó là chủ thể của quan hệ dân sự do mình xác lập, thực thi .

Trường hợp thành viên không có quyền đại diện mà xác lập, thực hiện giao dịch dân sự nhân danh các thành viên khác của hộ gia đình hoặc người đại diện xác lập, thực hiện vượt quá phạm vi đại diện thì hậu quá pháp lí của giao dịch dân sự được áp dụng theo quy định về Giao dịch dân sự vô hiệu từng phần (Điều 130 Bộ luật dân sự 2015); Hậu quả của giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập, thực hiện (Điều 142 BLDS) và Hậu quả của giao dịch dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện vượt quá phạm vi đại diện (Điều 143 BLDS)

Giao dịch dân sự do bên không có quyền đại diện thay mặt hoặc vượt quá khoanh vùng phạm vi đại diện thay mặt xác lập, thực thi mà gây thiệt hại cho thành viên khác của hộ gia đình hoặc người thứ ba thì phải bồi thường cho người bị thiệt hại .

Việc xác lập chủ thể của quan hệ dân sự có sự tham gia của hộ gia đình được sử dụng đất được thực thi theo lao lý của Luật đất đai 2013. Hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân gia đình, huyết thống, nuôi dưỡng theo lao lý của pháp lý về hôn nhân gia đình và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời gian được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất ; nhận chuyển quyền sử dụng đất. ( Khoản 29 Điều 3 Luật đất đai 2013 )Xem thêm : Thành phần của quan hệ pháp luật dân sự theo lao lý lúc bấy giờ

Nội dung của quan hệ pháp luật dân sự theo quy định của pháp luật

Trách nhiệm của thành viên hộ gia đình

Tài sản của những thành viên gia đình cùng sống chung gồm gia tài do những thành viên góp phần, cùng nhau tạo lập nên và những gia tài khác được xác lập quyền sở hữu theo lao lý của BLDS .

Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của các thành viên gia đình được thực hiện theo phương thức thỏa thuận. Trường hợp định đoạt tài sản là bất động sản, động sản có đăng kí, tài sản là nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình phải có sự thỏa thuận của tất cả các thành viên gia đình là người thành niên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp luật có quy định khác.

Trường hợp không có thỏa thuận hợp tác thì vận dụng lao lý về chiếm hữu chung theo phần được lao lý tại BLDS và luật khác có tương quan .

Nghĩa vụ dân sự phát sinh từ việc tham gia quan hệ dân sự của hộ gia đình được bảo vệ triển khai bằng gia tài chung của những thành viên. Trường hợp những thành viên không có hoặc không đủ gia tài chung để thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm chung thì người có quyền hoàn toàn có thể nhu yếu những thành viên triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm theo pháp luật tại Điều 288 BLDS về thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm trực tiếp .Trường hợp những bên không có thỏa thuận hợp tác, hợp đồng hợp tác hoặc luật không có pháp luật khác thì những thành viên chịu nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự theo phần tương ứng với phần góp phần gia tài của mình, nếu không xác lập được theo phần tương ứng thì xác lập theo phần bằng nhau .

Trên đây là nội dung Hộ gia đình là gì? theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015 Lawkey gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Lawkey.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *