Quy chuẩn là gì? Sự khác nhau giữa quy chuẩn (QCVN) và tiêu chuẩn (TCVN)

Quy chuẩn là gì? Sự khác nhau giữa quy chuẩn (QCVN) và tiêu chuẩn (TCVN)

Quy chuẩn ( Standard ) là gì ? Quy chuẩn tiếng Anh là gì ? Một số lao lý về quy chuẩn ? Trách nhiệm kiến thiết xây dựng, thẩm định và đánh giá, phát hành quy chuẩn kỹ thuật ? Ý nghĩa của quy chuẩn ? Sự khác nhau giữa quy chuẩn ( QCVN ) và tiêu chuẩn ( TCVN )

Hiện nay, để một mẫu sản phẩm hay dịch vụ được đạt tiêu chuẩn về chất lượng hay số lượng thì bắt buộc phải có một mức tiêu chuẩn để làm ranh giới định. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa hiểu hết được quy chuẩn là gì và đặc biệt quan trọng là hay nhầm lẫn giữa quy chuẩn ( QCVN ) và tiêu chuẩn ( TCVN ). Chính thế cho nên, quy trình làm thủ tục công bố loại sản phẩm thường gặp nhiều khó khăn vất vả nếu không có mức quy chuẩn này. Vậy quy chuẩn là gì ? Sự khác nhau giữa quy chuẩn và tiêu chuẩn ? Hy vọng bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc hiểu hơn về yếu tố nêu trên.

Căn cứ pháp lý:

 • Nghị định 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật về xây dựng, công bố tiêu chuẩn; xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật;
 • Nghị định 78/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 127/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

1. Quy chuẩn là gì?

Quy chuẩn là pháp luật về mức số lượng giới hạn của đặc tính kỹ thuật và nhu yếu quản trị mà mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ, quy trình, môi trường tự nhiên và những đối tượng người dùng khác trong hoạt động giải trí kinh tế tài chính – xã hội phải tuân thủ để bảo vệ bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khỏe thể chất con người, bảo vệ động vật hoang dã, thực vật, thiên nhiên và môi trường, bảo vệ quyền lợi và bảo mật an ninh vương quốc, quyền lợi và nghĩa vụ của người tiêu dùng và những nhu yếu thiết yếu khác. Bên cạnh đó, tiêu chuẩn cũng được hiểu như sau : Tiêu chuẩn là pháp luật về đặc tính kỹ thuật và nhu yếu quản trị dùng làm chuẩn để phân loại, nhìn nhận mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ, quy trình, môi trường tự nhiên và những đối tượng người tiêu dùng khác trong hoạt động giải trí kinh tế tài chính – xã hội nhằm mục đích nâng cao chất lượng và hiểu quả của những đối tượng người dùng này. Như vậy, hai thuật ngữ trên đã phần nào giúp ta phân biệt được hai khái niệm trên đấy, từ đó vận dụng hiểu quả vào việc làm.

2. Quy chuẩn tiếng Anh là gì?

Quy chuẩn tiếng Anh là Standard

Quy chuẩn Standard
Sản phẩm Product
Ban hành Promulgate
Chính phủ Government
Chất lượng Quality

3. Một số quy định về quy chuẩn

Thứ nhất, hệ thống và ký hiệu

 • Hệ thống quy chuẩn kỹ thuật và ký hiệu quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam bao gồm:

+ Quy chuẩn kỹ thuật vương quốc, ký hiệu là QCVN ; + Quy chuẩn kỹ thuật địa phương, ký hiệu là QCĐP ;

 • Hệ thống tiêu chuẩn và ký hiệu tiêu chuẩn của Việt Nam bao gồm:

+ Tiêu chuẩn vương quốc, ký hiệu là TCVN ;

Xem thêm: Phân tích kỹ thuật là gì? Phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán?

+ Tiêu chuẩn cơ sở, ký hiệu là TCCS ;

Thứ hai, nguyên tắc, phương thức áp dụng

Quy chuẩn kỹ thuật

 • Quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng bắt buộc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và các hoạt động kinh tế – xã hội khác;
 • Quy chuẩn kỹ thuật được sử dụng làm cơ sở cho hoạt động đánh giá sự phù hợp.

Tiêu chuẩn

 • Tiêu chuẩn được áp dụng trên nguyên tắc tự nguyện;
 • Toàn bộ hoặc một phần tiêu chuẩn cụ thể trở thành bắt buộc áp dụng khi được viện dẫn trong văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật.

Thứ ba, mục đích

 • Quy chuẩn kỹ thuật

Quy định mức số lượng giới hạn mà đối tượng người dùng phải tuân thủ để bảo vệ bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khỏe thể chất con người, bảo vệ động vật hoang dã, thực vật, thiên nhiên và môi trường : bảo vệ quyền lợi và bảo mật an ninh vương quốc, quyền hạn người tiêu dùng …

 • Tiêu chuẩn: dùng để làm chuẩn để phân loại, đánh giá nhắm nâng cao chất lượng và hiệu quả của đối tượng.

Thứ tư, đối với thương mại quốc tế

 • Với quy chuẩn kỹ thuật: Nếu một sản phẩm nhập khẩu không đáp ứng các yêu cầu của một quy chuẩn kỹ thuật, nó sẽ không được phép đưa ra thị trường.
 • Trong trường hợp tiêu chuẩn: sản phẩm nhập khẩu không phù hợp tiêu chuẩn sẽ vẫn được phép lưu thông trên thị trường, nhưng thị phần của sản phẩm này có thể bị ảnh hưởng, nhưng nếu sản phẩm mà được người tiêu dùng ưu chuộng, đáp ứng được các tiêu chuẩn địa phương thì vẫn có thể làm tăng số lượng hàng hóa bán ra và tăng thị phần.

4. Trách nhiệm xây dựng, thẩm định, ban hành quy chuẩn kỹ thuật

 • Xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước xây dựng Ban soạn thảo hoặc chỉ định từ cơ quan, tổ chức triển khai khoa học và công nghệ tiên tiến thường trực .

Xem thêm: Quản lý kĩ thuật và công nghệ là gì? Đặc điểm và nội dung

Thứ nhất, về thiết kế xây dựng dự thảo : Ban soạn thảo có nghĩa vụ và trách nhiệm chuẩn bị sẵn sàng việc biên soạn dự thảo. Sau đó Ban soạn thảo có nghĩa vụ và trách nhiệm tiến hành việc biên soạn dự thảo. Khi dự thảo triển khai xong sơ bộ thì Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước phải gửi dự thảo kèm theo thuyết minh đến những cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan để lấy quan điểm. Đồng thời thông tin về việc lấy quan điểm trên trang tin điện tử hoặc tạp chí, ấn phẩm chính thức của những cơ quan đó. Thời gian góp ý cho dự thảo tối thiểu là sáu mươi ngày, kể từ ngày gửi dự thảo đi lấy quan điểm. Trong trường hợp cấp thiết, thời hạn lấy quan điểm hoàn toàn có thể ngắn hơn. Thứ hai, về thẩm định và đánh giá dự thảo quy chuẩn kỹ thuật vương quốc. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có nghĩa vụ và trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ Trên cơ sở hiệu quả đánh giá và thẩm định, lập hồ sơ đánh giá và thẩm định dự thảo quy chuẩn kỹ thuật vương quốc trình Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định hành động việc thông tin bằng văn bản tác dụng đánh giá và thẩm định đến những Bộ, cơ quan ngang Bộ phát hành quy chuẩn kỹ thuật vương quốc và cơ quan thuộc nhà nước thiết kế xây dựng quy chuẩn kỹ thuật vương quốc. Thứ ba, về việc phát hành quy chuẩn kỹ thuật vương quốc. Đối với dự thảo quy chuẩn kỹ thuật vương quốc ( gồm có cả quy chuẩn kỹ thuật vương quốc mang tính liên ngành ) do những Bộ, cơ quan ngang Bộ kiến thiết xây dựng, việc phát hành quy chuẩn kỹ thuật vương quốc được triển khai như sau : Trường hợp nhất trí với quan điểm thẩm định và đánh giá của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ, cơ quan ngang Bộ hoàn thành xong dự thảo và quyết định hành động phát hành quy chuẩn kỹ thuật vương quốc trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày có quan điểm đánh giá và thẩm định ; Trường hợp không nhất trí với quan điểm đánh giá và thẩm định của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ, cơ quan ngang Bộ thiết kế xây dựng quy chuẩn kỹ thuật vương quốc báo cáo giải trình Thủ tướng nhà nước xem xét, quyết định hành động. Đối với dự thảo quy chuẩn kỹ thuật vương quốc do những cơ quan thuộc nhà nước kiến thiết xây dựng, việc phát hành quy chuẩn kỹ thuật vương quốc được triển khai như sau : Trường hợp quan điểm đánh giá và thẩm định nhất trí với dự thảo, Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định hành động phát hành quy chuẩn kỹ thuật vương quốc trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày có quan điểm đánh giá và thẩm định ; Trường hợp không nhất trí với quan điểm đánh giá và thẩm định, cơ quan thuộc nhà nước kiến thiết xây dựng dự thảo quy chuẩn kỹ thuật vương quốc có quan điểm chính thức bằng văn bản gửi Bộ Khoa học và Công nghệ và báo cáo giải trình Thủ tướng nhà nước xem xét, quyết định hành động.

 • Xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương

Thứ nhất, kiến thiết xây dựng dự thảo. Tuỳ theo điều kiện kèm theo đơn cử Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, thành phố thường trực Trung ương xây dựng Ban soạn thảo hoặc chỉ định cơ quan chủ trì, phối hợp với những sở, ban, ngành tương quan của địa phương kiến thiết xây dựng dự thảo ; Thứ hai, thẩm định và đánh giá. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước tổ chức triển khai việc thực thi có nghĩa vụ và trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ dự thảo theo pháp luật tại khoản 2 Điều 10 của Nghị định số 127 / 2007 / NĐ-CP. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì chuyển hồ sơ đến Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, thành phố thường trực Trung ương để hoàn hảo .

Xem thêm: Kĩ thuật trong sản xuất kinh doanh là gì? Đặc điểm và ý nghĩa

Thứ ba, về việc phát hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương. Nếu Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước chấp thuận đồng ý phát hành thì Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, thành phố thường trực Trung ương ra quyết định hành động phát hành. Nếu không đồng ý chấp thuận thì Ban soạn thảo có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai điều tra và nghiên cứu, lập lại hồ sơ và gửi lấy quan điểm lại của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước. UBND tỉnh, thành phố thường trực Trung ương chỉ được quyết định hành động phát hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương sau khi có quan điểm chấp thuận đồng ý của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước được phân công quản trị nghành quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

5. Ý nghĩa của quy chuẩn

Quy chuẩn do Nhà nước đặt ra để bảo vệ mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ lưu thông trên thị trường phải bảo vệ bảo đảm an toàn vệ sinh, sức khỏe thể chất con người, bảo vệ động vật hoang dã, thực vật, thiên nhiên và môi trường ; bảo vệ quyền lợi và bảo mật an ninh vương quốc, quyền hạn của người tiêu dùng, …

Do đó, một số sản phẩm, hàng hóa hoặc dịch vụ lưu thông trên thị trường phải có giấy chứng nhận hợp quy, đặc biệt là hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài. Nếu sản phẩm đó không đáp ứng được các quy chuẩn do cơ quan nhà nước ban hành, nó sẽ không được phép đưa ra thị trường.

Do đó, trước khi đưa sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ vào thị trường, những doanh nghiệp phải thực thi thủ tục công bố hợp quy

6. Sự khác nhau giữa quy chuẩn (QCVN) và tiêu chuẩn (TCVN)

Tiêu chí Tiêu chuẩn Quy chuẩn
Khái niệm Tiêu chuẩn là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế – xã hội nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đối tượng này. Quy chuẩn là quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế – xã hội phải tuân thủ để bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khỏe con người, bảo vệ động vật, thực vật, môi trường, bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng và các yêu cầu thiết yếu khác.
Phân loại – Tiêu chuẩn cơ bản – Tiêu chuẩn thuật ngữ – Tiêu chuẩn nhu yếu kỹ thuật – Tiêu chuẩn chiêu thức – Tiêu chuẩn về hình thức, luân chuyển và dữ gìn và bảo vệ loại sản phẩm sản phẩm & hàng hóa – Quy chuẩn kỹ thuật chung : gồm có những lao lý về kỹ thuật và quản trị vận dụng cho một nghành nghề dịch vụ quản trị hoặc một nhóm loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ, quy trình. – Quy chuẩn kỹ thuật bảo đảm an toàn – Quy chuẩn kỹ thuật thiên nhiên và môi trường – Quy chuẩn kỹ thuật quy trình – Quy chuẩn kỹ thuật dịch vụ Chi tiết xem tại Điều 28 Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật Nước Ta 2018
Hệ thống và ký hiệu – Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) – Tiêu chuẩn cơ sở ( TCCS ) – Quy chuẩn kỹ thuật vương quốc ( QCVN ) – Quy chuẩn kỹ thuật địa phương ( QCĐP )
Chủ thể ban hành Tổ chức Cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Chủ thể xây dựng, thẩm định, công bố – Tiêu chuẩn vương quốc : + Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc nhà nước có nghĩa vụ và trách nhiệm thiết kế xây dựng dự thảo và ý kiến đề nghị thẩm định và đánh giá, công bố tiêu chuẩn vương quốc + Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức triển khai đánh giá và thẩm định dự thảo tiêu chuẩn vương quốc và công bố tiêu chuẩn vương quốc. – Tiêu chuẩn cơ sở : + Tổ chức kinh tế tài chính + Cơ quan nhà nước + Đơn vị sự nghiệp + Tổ chức xã hội – nghề nghiệp – Quy chuẩn kỹ thuật vương quốc : + Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ tổ chức triển khai kiến thiết xây dựng và phát hành quy chuẩn kỹ thuật vương quốc trong khoanh vùng phạm vi ngành, nghành được phân công quản trị ;

+ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

+ nhà nước pháp luật việc kiến thiết xây dựng, thẩm định và đánh giá, phát hành quy chuẩn kỹ thuật vương quốc mang tính liên ngành và quy chuẩn kỹ thuật vương quốc cho đối tượng người tiêu dùng của hoạt động giải trí trong nghành nghề dịch vụ quy chuẩn kỹ thuật thuộc nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị của cơ quan thuộc nhà nước. – Quy chuẩn kỹ thuật địa phương : Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, thành phố thường trực Trung ương

Phạm vi áp dụng Trên toàn lãnh thổ quốc gia hoặc trong phạm vi quản lý của tổ chức công bố tiêu chuẩn Trên toàn lãnh thổ quốc gia hoặc từng địa phương và trong phạm vi từng ngành, lĩnh vực
Giá trị pháp lý Không mang tính bắt buộc, các tổ chức tự nguyện ban hành và thi hành Mang tính bắt buộc vì được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Dương Gia về quy chuẩn là gì ? Sự khác nhau giữa quy chuẩn ( QCVN ) và tiêu chuẩn ( TCVN ). Trường hợp có vướng mắc xin hành khách vui vẻ liên hệ để được giải đáp đơn cử.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *