Tổ hợp tác là gì? Khái niệm và đặc điểm của tổ hợp tác

Tổ hợp tác là gì? Khái niệm và đặc điểm của tổ hợp tác

Tổ hợp tác là gì? Pháp luật quy định thế nào về khái niệm tổ hợp tác và trách nhiệm của tổ hợp tác khi tham gia vào các quan hệ pháp luật dân sự?

Khái niệm tổ hợp tác

Theo Điều 504 Bộ luật dân sự năm ngoái ( BLDS ), tổ hợp tác được hình thành trên cơ sở hợp đồng hợp tác. Hợp đồng hợp tác là sự thỏa thuận hợp tác giữa những cá thể, pháp nhân về việc cùng góp phần gia tài, sức lực lao động để triển khai việc làm nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu nghĩa vụ và trách nhiệm. Hợp đồng hợp tác phải được lập thành văn bản .Nội dung đa phần của hợp đồng hợp tác được pháp luật tại Điều 505 BLDS gồm có :

– Mục đích, thời hạn hợp tác;

– Họ, tên, nơi cư trú của cá thể ; tên, trụ sở của pháp nhân ;– Tài sản góp phần, nếu có ;– Đóng góp bằng sức lao động, nếu có ;– Phương thức phân loại hoa lợi, cống phẩm ;– Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên hợp tác ;– Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người đại diện thay mặt, nếu có ;

– Điều kiện tham gia và rút khỏi hợp đồng hợp tác của thành viên, nếu có;

– Điều kiện chấm hết hợp tác .

Tài sản chung của các thành viên tổ hợp tác

Tài sản của tổ hợp tác là điều kiện kèm theo vật chất để tổ hợp tác hoạt động giải trí trong nghành nghề dịch vụ sản xuất, kinh doanh thương mại đã đăng kí hoạt động giải trí và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự. Tài sản do những thành viên góp phần, cùng tạo lập và gia tài khác theo pháp luật của pháp lý là gia tài chung theo phần của những thành viên hợp tác .Trường hợp có thỏa thuận hợp tác về góp tiền mà thành viên hợp tác chậm thực thi thì phải có nghĩa vụ và trách nhiệm trả lãi so với phần tiền chậm trả theo lao lý tài Điều 357 về Trách nhiệm do chậm thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm trả tiền và phải bồi thường thiệt hại .Việc định đoạt gia tài là quyền sử dụng đất, nhà, xưởng sản xuất, tư liệu sản xuất khác phải có thỏa thuận hợp tác bằng văn bản của toàn bộ những thành viên. Việc định đoạt gia tài khác do đại diện thay mặt của những thành viên quyết định hành động, trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác khác. Không được phân loại gia tài chung trước khi chấm hết hợp đồng hợp tác, trừ trường hợp toàn bộ thành viên hợp tác có thỏa thuận hợp tác. Việc phân loại gia tài chung không làm biến hóa hoặc chấm hết quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm được xác lập, thực thi trước thời gian gia tài được phân loại .

Trách nhiệm của tổ hợp tác

Các thành viên tổ hợp tác chịu nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự chung bằng gia tài chung. Nếu gia tài chung không đủ để thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm chung thì tổ viên phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bằng gia tài riêng theo phần tương ứng với phần góp phần của mình, trừ trường hợp hợp đồng hợp tác hoặc luật có pháp luật khác .Tổ hợp tác chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bằng gia tài chung của tổ. Nếu gia tài chung không đủ để thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm chung thì tổ viên phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trực tiếp theo phần tương ứng với phần đã góp phần bằng gia tài riêng của họ .

Như vậy, trách nhiệm tài sản của tổ hợp tác là trách nhiệm vô hạn. Việc thực hiện nghĩa vụ của những tổ viên phải tuân thủ cách thức thực hiện nghĩa vụ liên đới được quy định tại Điều 288 BLDS.

Sự trực tiếp có phân loại thành phần tương ứng với phần vốn mà tổ viên đã góp phần vào gia tài chung của tổ nhưng sự phân loại này không làm mất tính trực tiếp của nghĩa vụ và trách nhiệm. Trong trường hợp một tổ viên không triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm, người có quyền hoàn toàn có thể nhu yếu những tổ viên khác phải triển khai. Nếu một tổ viên đã thực thi hàng loạt nghĩa vụ và trách nhiệm, họ chỉ có quyền nhu yếu những tổ viên khác triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm theo phần so với họ .Bên cạnh hộ mái ấm gia đình và tổ hợp tác thì những tổ chức triển khai khác không có tư cách pháp nhân cũng tham gia vào quan hệ dân sự như hội đồng hương, ban liên lạc khóa, nhà chùa, .. Các tổ chức triển khai khác không có tư cách pháp nhân tham gia vào quan hệ dân sự trải qua tư cách của toàn bộ những thành viên của mình. Trên cơ sở gia tài chung thì những thành viên của tổ chức triển khai này vẫn phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trực tiếp tương ứng theo phần góp phần của mình .

Trên đây là nội dung Tổ hợp tác là gì? theo quy định của pháp luật dân sự hiện nay Lawkey gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Lawkey.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *