Thông quan là gì? Hàng hóa được thông quan trong các trường hợp nào? – Hoang Long Logistics

Thông quan là gì? Hàng hóa được thông quan trong các trường hợp nào? – Hoang Long Logistics
Theo Khoản 1 Điều 4 Luật Hải quan năm năm trước, thông quan là việc hoàn thành xong những thủ tục hải quan để sản phẩm & hàng hóa được nhập khẩu, xuất khẩu hoặc đặt dưới chính sách quản trị nhiệm vụ hải quan khác .Theo Điều 37 Luật Hải quan, Điều 34 Thông tư số 38/2015 / TT-BTC, sản phẩm & hàng hóa được thông quan trong những trường hợp sau đây :1. Hàng hóa được thông quan sau khi đã hoàn thành xong thủ tục hải quan .

2. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được thông quan khi được xác định:

a ) Được vận dụng thời hạn nộp thuế theo lao lý tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ trợ một số ít Điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn tại Điều 42 Thông tư 38/2015 / TT-BTC, hoặc

b) Thuộc diện phải nộp thuế trước khi thông quan mà chưa nộp, hoặc nộp chưa đủ số tiền thuế phải nộp nhưng được tổ chức tín dụng bảo lãnh số tiền thuế phải nộp.
3. Thiếu một số chứng từ thuộc hồ sơ hải quan nhưng được Chi cục trưởng Chi cục Hải quan đồng ý cho gia hạn thời gian nộp bản chính theo quy định tại khoản 3 Điều 27 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP.

4. Hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành được thông quan khi hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm về thuế theo pháp luật và có một trong những chứng từ dưới đây :

a) Giấy thông báo miễn kiểm tra.

b ) Kết quả kiểm tra chuyên ngành cung ứng nhu yếu quản trị so với sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu của cơ quan kiểm tra chuyên ngành .
c ) Kết luận của cơ quan quản trị chuyên ngành hoặc quyết định hành động giải quyết và xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền so với lô hàng được phép nhập khẩu .

5. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chưa nộp thuế, trong thời gian chờ làm thủ tục xét miễn, miễn thuế, không thu thuế được thông quan trong trường hợp sau:

a ) Hàng hóa Giao hàng trực tiếp bảo mật an ninh, quốc phòng, nộp đủ tiền thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng, thuế bảo vệ thiên nhiên và môi trường và những loại thuế khác theo pháp luật của pháp lý ( nếu có ) .
b ) Hàng hóa phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu trợ khẩn cấp ; hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn trả nộp đủ những loại thuế có tương quan theo lao lý của pháp lý so với trường hợp thuộc đối tượng người dùng chịu thuế .
c ) Hàng hóa được thanh toán giao dịch bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về số tiền thuế chưa được thanh toán giao dịch từ ngân sách nhà nước .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.