Cân bằng hóa học – Wikipedia tiếng Việt

Cân bằng hóa học – Wikipedia tiếng Việt

Trong phản ứng hóa học, cân bằng hóa học là trạng thái mà cả chất phản ứng và sản phẩm đều có nồng độ không có xu hướng thay đổi theo thời gian, do đó không có sự thay đổi có thể quan sát được về tính chất của hệ thống.[1] Thông thường, trạng thái này có kết quả khi phản ứng thuận tiến hành với tốc độ tương tự như phản ứng nghịch. Tốc độ phản ứng của các phản ứng thuận và nghịch thường không bằng không, nhưng bằng nhau. Do đó, không có thay đổi nào về nồng độ của chất phản ứng và (các) sản phẩm phản ứng. Trạng thái như vậy được gọi là trạng thái cân bằng động.[2][3]

Khái niệm cân bằng hóa học được phát triển sau khi Berthollet (1803) phát hiện ra rằng một số phản ứng hóa học có thể đảo ngược.[4] Đối với bất kỳ hỗn hợp phản ứng nào tồn tại ở trạng thái cân bằng, tốc độ của các phản ứng thuận và nghịch (ngược) là bằng nhau. Trong những điều sau đây phương trình hóa học với mũi tên chỉ cả hai cách để chỉ ra trạng thái cân bằng,[5] A và B là chất phản ứng, S và T là sản phẩm, và α, β, στ là hệ số cân bằng hóa học của các chất phản ứng tương ứng và các sản phẩm:

α   A + β   B ⇌   S + τ   T

Vị trí nồng độ cân bằng của một phản ứng được cho là nằm ” ở bên phải ” nếu, ở trạng thái cân bằng, gần như là toàn bộ những chất phản ứng được dùng hết. Ngược lại, vị trí cân bằng được gọi là ” ở bên trái ” nếu hầu hết không có loại sản phẩm nào được hình thành từ những chất phản ứng .

Guldberg và Waage (1865), dựa trên ý tưởng của Berthollet, đã đề xuất định luật phản ứng khối lượng

forward reaction rate

=

k

+

A

α

B

β

backward reaction rate

=

k

S

σ

T

τ

{\displaystyle {\begin{aligned}{\text{forward reaction rate}}&=k_{+}{\ce {A}}^{\alpha }{\ce {B}}^{\beta }\\{\text{backward reaction rate}}&=k_{-}{\ce {S}}^{\sigma }{\ce {T}}^{\tau }\end{aligned}}}

{\displaystyle {\begin{aligned}{\text{forward reaction rate}}&=k_{+}{\ce {A}}^{\alpha }{\ce {B}}^{\beta }\\{\text{backward reaction rate}}&=k_{-}{\ce {S}}^{\sigma }{\ce {T}}^{\tau }\end{aligned}}}

trong đó A, B, S và T là các khối lượng hoạt động và k + và k – là các hằng số tốc độ. Vì ở trạng thái cân bằng tốc độ thuận và nghịch đều bằng nhau:

k + { A } α { B } β = k − { S } σ { T } τ { \ displaystyle k_ { + } \ left \ { { \ ce { A } } \ right \ } ^ { \ alpha } \ left \ { { \ ce { B } } \ right \ } ^ { \ beta } = k_ { – } \ left \ { { \ ce { S } } \ right \ } ^ { \ sigma } \ left \ { { \ ce { T } } \ right \ } ^ { \ tau } }{\displaystyle k_{+}\left\{{\ce {A}}\right\}^{\alpha }\left\{{\ce {B}}\right\}^{\beta }=k_{-}\left\{{\ce {S}}\right\}^{\sigma }\left\{{\ce {T}}\right\}^{\tau }}

và tỷ suất của hằng số vận tốc cũng là một hằng số, hiện được gọi là hằng số cân bằng .

K c = k + k − = { S } σ { T } τ { A } α { B } β { \ displaystyle K_ { c } = { \ frac { k_ { + } } { k_ { – } } } = { \ frac { \ { { \ ce { S } } \ } ^ { \ sigma } \ { { \ ce { T } } \ } ^ { \ tau } } { \ { { \ ce { A } } \ } ^ { \ alpha } \ { { \ ce { B } } \ } ^ { \ beta } } } }{\displaystyle K_{c}={\frac {k_{+}}{k_{-}}}={\frac {\{{\ce {S}}\}^{\sigma }\{{\ce {T}}\}^{\tau }}{\{{\ce {A}}\}^{\alpha }\{{\ce {B}}\}^{\beta }}}}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *